European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

17 juni 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 604.332 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 503.817 2.499
  2.1 Vorderingen op het IMF 220.212 −11
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 283.605 2.511
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.969 −1.808
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.199 417
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 11.199 417
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.199.517 221
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 669 222
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.198.847 −2
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 36.427 4.510
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.125.121 3.710
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.959.185 3.045
  7.2 Overige effecten 165.937 666
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.106 0
9 Overige activa 300.457 −2.550
Totaal activa 8.827.944 7.000
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.599.627 972
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.675.528 −105.750
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 4.139.000 112.320
  2.2 Depositofaciliteit 534.274 −218.032
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.255 −38
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 48.951 −928
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 847.299 90.929
  5.1 Overheid 686.196 87.448
  5.2 Overige verplichtingen 161.103 3.482
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 422.317 18.995
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.125 −562
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.222 583
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.222 583
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 180.211 0
10 Overige passiva 322.910 2.761
11 Herwaarderingsrekeningen 598.893 0
12 Kapitaal en reserves 114.861 0
Totaal passiva 8.827.944 7.000
Annexes
21 June 2022