Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

7 март 2024 г.

Днес Управителният съвет реши да запази непроменени трите основни лихвени процента на ЕЦБ. От последното му заседание през януари насам инфлацията продължи да намалява. В последните прогнози на експертите на ЕЦБ стойността за инфлацията е ревизирана надолу, по-специално за 2024 г. Това отразява главно по-слаб принос от страна на енергийните цени. Сега експертите предвиждат инфлацията да бъде на средно равнище от 2,3% през 2024 г., 2,0% през 2025 г. и 1,9% през 2026 г. Прогнозите за инфлацията без компонентите енергоносители и храни също са ревизирани надолу – средно 2,6% през 2024 г., 2,1% през 2025 г. и 2,0% през 2026 г. Макар че повечето показатели за основната инфлация продължиха да намаляват, вътрешният ценови натиск остава висок, отчасти поради силния прираст на заплатите. Условията за финансиране са рестриктивни и предишните повишения на лихвените проценти все така потискат търсенето, а това допринася за понижаване на инфлацията. Експертите ревизираха надолу прогнозата си за растежа за 2024 г. на 0,6%, като се очаква икономическата активност да остане слаба в краткосрочен план. Те очакват след това икономиката да набере инерция и да отбележи растеж от 1,5% през 2025 г. и 1,6% през 2026 г., за което да допринесат първоначално потреблението, а впоследствие – и инвестициите.

Управителният съвет е решен да осигури своевременно връщане на инфлацията към средносрочното целево равнище от 2%. Въз основа на сегашната си оценка той счита, че основните лихвени проценти на ЕЦБ са на равнище, което, ако бъде поддържано достатъчно дълго, ще допринесе съществено за постигането на тази цел. Бъдещите му решения ще осигурят определянето на достатъчно рестриктивни основни лихвени проценти толкова дълго, колкото е необходимо.

Управителният съвет ще продължи да прилага основан на данните подход, когато определя подходящото ниво и продължителност на рестриктивността. По-специално, решенията му за лихвените проценти ще се основават на оценката му за перспективата за инфлацията въз основа на постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на основната инфлация и доброто функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика.

Основните лихвени проценти на ЕЦБ

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение остават непроменени – съответно 4,50%, 4,75% и 4,00%.

Програмата за закупуване на активи (APP) и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)

Портфейлът по APP намалява с премерен и предвидим темп, тъй като Евросистемата вече не реинвестира погашенията по главници на ценните книжа с настъпващ падеж.

Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по PEPP, през първата половина на 2024 г. През втората половина на годината той предвижда да намалява портфейла по PEPP със средно 7,5 млрд. евро на месец. Управителният съвет възнамерява да прекрати реинвестициите по PEPP в края на 2024 г.

Той ще продължи да подхожда гъвкаво към реинвестирането на изплащанията, ставащи дължими в портфейла по PEPP, така че да противодейства на свързаните с пандемията рискове за трансмисионния механизъм на паричната политика.

Операции по рефинансиране

В хода на процеса, в който банките изплащат заети в целевите операции по дългосрочно рефинансиране средства, Управителният съвет ще подлага на редовна оценка как целевите операции по кредитиране и протичащото изплащане допринасят за неговата позиция по паричната политика.

***

Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, за да осигури връщане на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план и да запази гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Освен това Инструментът за защита на трансмисионния механизъм на паричната политика е на разположение за противодействие на нежелана, хаотична пазарна динамика, застрашаваща сериозно предаването на паричната политика във всички държави от еврозоната. Това ще позволи на Управителния съвет да изпълнява по-ефикасно мандата си за ценова стабилност.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес в 14:45 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите