SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

7. marts 2024

Styrelsesrådet besluttede i dag at fastholde ECB's tre officielle renter. Inflationen er faldet yderligere siden Styrelsesrådets seneste møde i januar. I ECB's stabs seneste fremskrivninger er inflationen blevet nedjusteret, navnlig for 2024. Det afspejler primært et lavere bidrag fra energipriserne. Ifølge fremskrivningerne ventes inflationen nu at være gennemsnitligt 2,3 pct. i 2024, 2,0 pct. i 2025 og 1,9 pct. i 2026. Fremskrivningerne for inflationen ekskl. energi og fødevarer er også blevet nedjusteret til gennemsnitligt 2,6 pct. i 2024, 2,1 pct. i 2025 og 2,0 pct. i 2026. Selvom de fleste mål for den underliggende inflation er aftaget yderligere, er det indenlandske prispres fortsat højt delvis på grund af kraftig lønvækst. Finansieringsforholdene er restriktive, og de tidligere renteforhøjelser tynger stadig efterspørgslen, hvilket bidrager til at nedbringe inflationen. Stabens fremskrivning af væksten for 2024 er blevet nedjusteret til 0,6 pct., idet den økonomiske aktivitet ventes at forblive afdæmpet i den nærmeste fremtid. Derefter forventes den økonomiske vækst ifølge fremskrivningerne at tiltage til 1,5 pct. i 2025 og 1,6 pct. i 2026, i første omgang understøttet af forbruget og senere også af investeringerne.

Styrelsesrådet er fast besluttet på at sikre, at inflationen rettidigt vender tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt. På grundlag af sin aktuelle vurdering finder Styrelsesrådet, at ECB's officielle renter ligger på et niveau, der – hvis det fastholdes i tilstrækkelig lang tid – vil yde et væsentligt bidrag til dette mål. Styrelsesrådets fremtidige beslutninger vil sikre, at de officielle renter fastsættes på et niveau, der er tilstrækkeligt restriktivt, så længe det er nødvendigt.

Styrelsesrådet vil fortsat benytte en dataforankret tilgang, når det fastlægger niveauet for og varigheden af disse restriktive tiltag. Styrelsesrådets rentebeslutninger baseres især på dets vurdering af inflationsudsigterne med udgangspunkt i nye økonomiske og finansielle data, udviklingen i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske transmission.

ECB's officielle renter

Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 4,50 pct., 4,75 pct. og 4,00 pct.

Programmet til opkøb af aktiver (APP) og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)

APP-porteføljen reduceres i et afmålt og forudsigeligt tempo, idet Eurosystemet ikke længere geninvesterer afdragene på hovedstolen fra værdipapirer, der forfalder.

Det er Styrelsesrådets hensigt fortsat fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under PEPP, efterhånden som de forfalder, i 1. halvår 2024. I 2. halvår vil ECB reducere PEPP-porteføljen med 7,5 mia. euro i gennemsnit pr. måned. Styrelsesrådet vil bringe geninvesteringer under PEPP-programmet til ophør ved udgangen af 2024.

Styrelsesrådet vil fortsat anvende fleksibilitet i geninvesteringen af indfrielser, som forfalder i PEPP-porteføljen, med henblik på at imødegå pandemirelaterede risici i tilknytning til den pengepolitiske transmissionsmekanisme.

Markedsoperationer

Efterhånden som bankerne tilbagebetaler det, de har lånt under de målrettede langfristede markedsoperationer, vil Styrelsesrådet regelmæssigt vurdere, hvordan målrettede långivningsoperationer og den løbende tilbagebetaling heraf bidrager til dets pengepolitiske linje.

***

Styrelsesrådet er rede til at tilpasse alle sine instrumenter inden for sit mandat for at sikre, at inflationen bringes tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt, og for at opretholde den velfungerende transmission af pengepolitikken. TPI (instrumentet til beskyttelse af den pengepolitiske transmission) kan desuden tages i brug med henblik på at imødegå en uønsket, ukontrolleret markedsdynamik, som udgør en alvorlig trussel mod den pengepolitiske transmission i alle lande i euroområdet, og gør det således muligt for Styrelsesrådet at opfylde sit prisstabilitetsmandat mere effektivt.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.45 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt