Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

7 marca 2024

Rada Prezesów postanowiła dziś pozostawić trzy podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Od ostatniego, styczniowego posiedzenia Rady Prezesów nastąpił dalszy spadek inflacji. W najnowszych projekcjach ekspertów EBC inflację zrewidowano w dół, zwłaszcza na 2024, głównie w związku z niższą kontrybucją cen energii. Obecnie eksperci przewidują, że inflacja wyniesie średnio 2,3% w 2024, 2,0% w 2025 i 1,9% w 2026. Projekcje inflacji z wyłączeniem cen energii i żywności także zostały zrewidowane w dół i wynoszą średnio 2,6% na 2024, 2,1% na 2025 i 2,0% na 2026. Mimo dalszego osłabienia się większości miar inflacji bazowej wewnętrzna presja cenowa pozostaje wysoka, po części z powodu silnego wzrostu płac. Warunki finansowania są zaostrzone, a wcześniejsze podwyżki stóp procentowych wciąż hamują popyt, co przyczynia się do spadku inflacji. Eksperci zrewidowali w dół projekcję wzrostu gospodarczego na 2024 do 0,6% – aktywność gospodarcza w najbliższym czasie ma pozostać stłumiona. Następnie eksperci oczekują, że gospodarka się ożywi i będzie rosnąć w tempie 1,5% w 2025 i 1,6% w 2026, czemu sprzyjać będą początkowo spożycie, a potem również inwestycje.

Rada Prezesów jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja szybko powróciła do średniookresowego docelowego poziomu 2%. Na podstawie aktualnej oceny Rada Prezesów uważa, że podstawowe stopy procentowe EBC znajdują się na poziomach, które – jeśli zostaną utrzymane przez dostatecznie długi okres – istotnie przyczynią się do osiągnięcia przyjętego celu. W przyszłych decyzjach Rada Prezesów dopilnuje, by podstawowe stopy procentowe były na wystarczająco restrykcyjnych poziomach tak długo, jak będzie to konieczne.

Przy ustalaniu odpowiedniego stopnia i czasu trwania restrykcyjności Rada Prezesów utrzyma podejście oparte na danych. W szczególności decyzje Rady Prezesów w sprawie stóp procentowych będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej.

Podstawowe stopy procentowe EBC

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 4,50%, 4,75% oraz 4,00%.

Program skupu aktywów (APP) i nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP)

Portfel programu APP jest zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych.

W pierwszym półroczu 2024 Rada Prezesów zamierza nadal w całości reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP. W drugim półroczu zamierza zmniejszać portfel PEPP średnio o 7,5 mld EUR miesięcznie. Rada Prezesów planuje wygaszenie reinwestycji w ramach programu PEPP z końcem 2024.

Przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP Rada Prezesów nadal będzie stosować elastyczne podejście, by przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.

Operacje refinansujące

W miarę jak banki będą spłacać kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe i ich bieżące spłaty przyczyniają się do kształtowania nastawienia polityki pieniężnej.

***

Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do powrotu inflacji do docelowego poziomu 2% w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji, który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, niekontrolowanej dynamice rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat w zakresie utrzymania stabilności cen.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.45 CET.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami