Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

3 февруари 2022 г.

Управителният съвет потвърди решенията, приети на заседанието му по паричната политика през декември.

Програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)

През първото тримесечие на 2022 г. Управителният съвет извършва нетни покупки на активи по PEPP с по-нисък темп, отколкото през предходното тримесечие. Той ще преустанови нетните покупки на активи по PEPP в края на март 2022 г.

Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по PEPP, най-малко до края на 2024 г. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната ориентация на паричната политика.

Пандемията показа, че в условия на стрес гъвкавостта в характеристиките и провеждането на покупките на активи спомогна за преодоляване на нарушенията в трансмисионния механизъм на паричната политика и направи по-ефикасни усилията на Управителния съвет за постигане на целта му. В рамките на мандата на Управителния съвет, в условия на стрес гъвкавостта ще остане част от паричната политика винаги когато е застрашен трансмисионният механизъм на паричната политика и това подлага на риск постигането на ценова стабилност. По-специално, при подновяване на фрагментацията на пазара във връзка с пандемията реинвестициите по PEPP могат по всяко време да бъдат коригирани гъвкаво по график, класове активи и държави. Това би могло да включва покупки на облигации, емитирани от Република Гърция, извън и над размера на подновяването на изплатените, с цел да се избегне прекъсване на покупките в тази държава, което би могло да наруши предаването на паричната политика в гръцката икономика, докато тя все още се възстановява от последиците от пандемията. Нетните покупки по PEPP могат също да бъдат възобновени, ако е необходимо, за да се преодолеят породени от пандемията неблагоприятни сътресения.

Програма за закупуване на активи (АРР)

В съответствие с поетапното намаляване на покупките на активи, за което бе взето решение през декември 2021 г., и за да се осигури по-нататъшното съответствие на ориентацията на паричната политика със стабилизиране на инфлацията на определеното от Управителния съвет целево равнище в средносрочен план, месечните нетни покупки по APP ще бъдат в размер на 40 млрд. евро през второто тримесечие на 2022 г. и 30 млрд. евро през третото тримесечие. От октомври Управителният съвет ще поддържа нетните покупки на активи по APP на месечно равнище от 20 млрд. евро толкова дълго, колкото е необходимо, за да затвърждава стимулиращото въздействие на основните лихвени проценти. Управителният съвет очаква нетните покупки да бъдат прекратени малко преди да започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ.

Управителният съвет възнамерява също да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по APP, за продължителен период от време след датата, на която започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържането на благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на парично стимулиране.

Основни лихвени проценти на ЕЦБ

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение остават непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,50%.

В подкрепа на симетричната инфлационна цел от 2% и в съответствие със стратегията на паричната политика Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато не отбележи, че инфлацията е достигнала 2% доста преди края на прогнозния период и трайно за остатъка от него, и докато не прецени, че отбелязаният напредък на основната инфлация е достатъчен, така че да бъде в съответствие със стабилизиране на инфлацията на равнище от 2% в средносрочен план. Това може да означава и краткотраен период, през който инфлацията е малко над целевата.

Операции по рефинансиране

Управителният съвет ще продължи да наблюдава условията за финансиране на банките и ще се погрижи настъпването на падежа на операции от третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) да не възпрепятства гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Същевременно Управителният съвет ще подлага редовно на оценка как целевите операции по кредитиране допринасят за ориентацията на паричната политика. Както бе съобщено, той предвижда специалните условия, приложими по TLTRO III, да приключат през юни тази година. Освен това Управителният съвет ще направи оценка на подходящото калибриране на двустепенната система на олихвяване на резервите, така че политиката на отрицателни лихвени проценти да не ограничава капацитета на банките за посредничество в условия на изобилна свръхликвидност.

***

Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план.

Председателят на ЕЦБ ще коментира основанията за приетите решения на пресконференция днес в 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите