European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

3 februari 2022

ECB-rådet bekräftade de beslut som fattades vid sitt penningpolitiska möte i december.

Stödköpsprogram föranlett av pandemin (PEPP)

Under det första kvartalet 2022 genomför ECB-rådet nettotillgångsköp i PEPP-programmet i en lägre takt än under det föregående kvartalet. ECB-rådet kommer att upphöra med nettotillgångsköpen inom PEPP i slutet av mars 2022.

ECB-rådet avser att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom PEPP fram till åtminstone slutet av 2024. Under alla förhållanden kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på lämplig penningpolitisk inriktning.

Pandemin har visat att när det råder stressade förhållanden har flexibilitet i utformning och genomförande av tillgångsköp bidragit till att motverka försvagad transmission av penningpolitiken och gjort ECB-rådets ansträngningar att nå sina mål mer effektiva. Inom ramen för ECB-rådets mandat kommer under stressade förhållanden flexibilitet att vara ett fortsatt inslag i penningpolitiken närhelst hot mot transmissionen skulle kunna äventyra möjligheten att uppnå prisstabilitet. Framför allt: vid förnyad marknadsfragmentering till följd av pandemin kan återinvesteringar av PEPP alltid justeras flexibelt över tid, tillgångsklasser och jurisdiktioner. Detta kan inbegripa förvärv av obligationer utgivna av Republiken Grekland över och utöver överrullning av inlösen i syfte att undvika avbrott i förvärv i den jurisdiktionen, vilket skulle kunna motverka den penningpolitiska transmissionen till den grekiska ekonomin som fortfarande håller på att återhämta sig från följderna av pandemin. Nettoköp inom PEPP kan återupptas vid behov för att motverka negativa chocker relaterade till pandemin.

Program för köp av tillgångar (APP)

I linje med en stegvis minskning av tillgångsköp, som beslutats i december 2021, och för att säkerställa att den penningpolitisk inriktningen förblir förenlig med en inflationsstabilisering till ECB-rådets medelfristiga mål, kommer nettotillgångsköpen i APP-programmet att uppgå till 40 miljarder euro under det andra kvartalet och till 30 miljarder euro under det tredje kvartalet. Från och med oktober 2022 kommer ECB-rådet att bibehålla nettotillgångsköpen under APP-programmet i en månatlig takt på 20 miljarder euro så länge det är nödvändigt i syfte att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt. ECB-rådet räknar med att upphöra med nettotillgångsköp strax innan styrräntorna börjar höjas.

ECB-rådet avser även fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när höjningar av ECB:s styrräntor inletts, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 procent, 0,25 procent respektive -0,50 procent.

Som stöd för det symmetriska inflationsmålet på 2 procent och i linje med den penningpolitiska strategin, förväntar sig ECB-rådet att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer till dess att inflationen når 2 procent i god tid före bedömningshorisonten och varaktigt under återstoden av bedömningshorisonten. Bedömningen görs att de uppnådda framstegen i underliggande inflation har uppnåtts i tillräcklig utsträckning för att vara i linje med en inflation som stabiliseras på 2 procent på medellång sikt. Detta kan också innebära en övergångsperiod då inflationen är något över målet.

Refinansieringstransaktioner

ECB-rådet fortsätter att övervaka bankernas finansieringsförhållanden och säkerställa att förfall av TLTRO-III-transaktioner (transaktioner inom ramen för den tredje serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner) inte hindrar en smidig transmission av penningpolitiken. ECB-rådet kommer även regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner bidrar till den penningpolitiska inriktningen. Som tidigare tillkännagivits räknar ECB-rådet med att de speciella villkor som är tillämpliga inom TLTRO-III upphör i juni i år. ECB-rådet kommer även att bedöma lämplig kalibrering för sitt tvåledade system för reserversättning så att policyn för negativ styrränta inte inskränker på bankers förmedlingskapacitet i ett läge med stor överskottslikviditet.

***

ECB-rådet står redo att vid behov justera alla sina instrument så att inflationen stabiliseras på tvåprocentsmålet på medellång sikt.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media