Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

3. februára 2022

Rada guvernérov potvrdila rozhodnutia, ktoré prijala na svojom menovopolitickom zasadaní v decembri.

Núdzový pandemický program nákupu aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP)

V prvom štvrťroku 2022 Rada guvernérov realizuje čistý nákup aktív v rámci programu PEPP pomalším tempom než v predchádzajúcom štvrťroku. Čistý nákup aktív v rámci programu PEPP ukončí na záver marca 2022.

Rada guvernérov mieni reinvestovať istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu PEPP minimálne do konca roka 2024. Redukcia portfólia PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nenarušovala primerané nastavenie menovej politiky.

Ako sa ukazuje počas pandémie, za sťažených podmienok pružnosť v koncepcii a realizácii nákupu aktív pomáha neutralizovať pokles účinnosti transmisie menovej politiky a zvyšuje úspešnosť snáh Rady guvernérov o dosiahnutie jej cieľa. V rámci mandátu Rady guvernérov za sťažených podmienok pružnosť zostane jedným z prvkov menovej politiky vždy, keď bude ohrozená transmisia menovej politiky a tým aj dosiahnutie cenovej stability. Najmä v prípade obnovenej trhovej fragmentácie v dôsledku pandémie je možné reinvestície v rámci programu PEPP kedykoľvek pružne upraviť z hľadiska času, jednotlivých tried aktív a jurisdikcií. Jednou z možností je i nákup dlhopisov vydaných Helénskou republikou nad rámec revolvingu splatených dlhopisov s cieľom vyhnúť sa prerušeniu nákupov v tejto jurisdikcii, ktoré by mohlo narušiť transmisiu menovej politiky v gréckej ekonomike v čase, keď sa stále spamätáva z následkov pandémie. V prípade potreby je možné čistý nákup aktív v rámci programu PEPP obnoviť na neutralizovanie negatívnych následkov pandémie.

Program nákupu aktív (Asset Purchase Programme – APP)

V súlade s postupnou redukciou nákupu aktív v zmysle rozhodnutia z decembra 2021 a zabezpečením nastavenia menovej politiky, ktoré naďalej zodpovedá stabilizácii inflácie na úrovni cieľa Rady guvernérov v strednodobom horizonte, bude mesačný objem čistého nákupu aktív v rámci programu APP predstavovať 40 mld. € v druhom štvrťroku a 30 mld. € v treťom štvrťroku 2022. Od októbra bude Rada guvernérov čistý nákup aktív v rámci programu APP realizovať tempom 20 mld. € mesačne až dovtedy, kým to bude potrebné na posilnenie akomodačného vplyvu jej menovopolitických sadzieb. Rada guvernérov očakáva, že čisté nákupy ukončí onedlho predtým, ako začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB.

Rada guvernérov má tiež v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu APP ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Kľúčové úrokové sadzby ECB

Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostávajú nezmenené na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %.

V záujme podpory svojho symetrického inflačného cieľa na úrovni 2 % a v súlade so svojou stratégiou menovej politiky Rada guvernérov očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej alebo nižšej úrovni, až kým nezaznamená, že inflácia dosahuje 2 % s dostatočným predstihom pred koncom časového horizontu projekcií a trvalo počas zvyšku horizontu projekcií, a neusúdi, že zaznamenaný posun základnej inflácie je dostatočne pokročilý na ustálenie inflácie na úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Vyplýva z toho aj možnosť prechodného obdobia, počas ktorého by sa inflácia nachádzala mierne nad úrovňou stanoveného cieľa.

Refinančné operácie

Rada guvernérov bude aj naďalej pozorovať podmienky financovania bánk a zabezpečí, aby splácanie operácií v rámci tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III) nebránilo v plynulej transmisii jej menovej politiky. Rada guvernérov bude zároveň pravidelne posudzovať úlohu cielených úverových operácií v nastavení jej menovej politiky. Ako už oznámila, očakáva, že zvýhodnené podmienky operácií TLTRO III prestanú platiť v júni tohto roka. Rada guvernérov tiež posúdi primeranú kalibráciu dvojstupňového systému úročenia rezerv, aby politika zápornej úrokovej sadzby neobmedzovala sprostredkovateľskú kapacitu bánk v prostredí značného prebytku likvidity.

***

Rada guvernérov je pripravená všetky svoje nástroje podľa potreby upraviť, aby zabezpečila stabilizáciu inflácie na jej cieľovej úrovni 2 % v strednodobom horizonte.

Prezidentka ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.30 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá