Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Финансов отчет на ЕЦБ за 2014 г.

19 февруари 2015 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 12 ч централноевропейско време в четвъртък, 19 февруари 2015 г.
 • Нетна печалба на ЕЦБ за 2014 г.: 989 млн. евро (спрямо 1440 млн. евро през 2013 г.).
 • Нетни приходи от лихви от програмата за пазарите на ценни книжа: 728 млн. евро (спрямо 962 млн. евро през 2013 г.).
 • Приходи от лихви от банкноти: 126 млн. евро (спрямо 406 млн. евро през 2013 г.).
 • Размер на баланса на ЕЦБ: 185 млрд. евро (спрямо 174 млрд. евро през 2013 г.).

Вчера Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) одобри одитирания годишен отчет на ЕЦБ за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. [1]

Управителният съвет взе решение да прехвърли към 31 декември 2014 г. сумата от 15 млн. евро към провизиите за риск (спрямо 0,4 млн. евро през 2013 г.), като по този начин ги увеличи до горната им към тази дата граница от 7575 млн. евро. Предназначението на провизиите за риск е да покрият валутния, лихвения, кредитния и свързания с цената на златото риск, които са обект на непрекъснато наблюдение. Размерът на провизиите се преразглежда всяка година. В резултат на това прехвърляне към провизиите за риск нетната печалба на ЕЦБ за 2014 г. е в размер на 989 млн. евро (спрямо 1440 млн. евро през 2013 г.). Спадът се дължи главно на а) по-ниските приходи от лихви от банкноти поради по-ниския среден лихвен процент по основните операции по рефинансиране; б) намаление на нетните приходи от лихви от програмата за пазарите на ценни книжа (ППЦК) поради погасявания; и в) по-високите оперативни разходи, предимно поради разноски, свързани със създаването на единния надзорен механизъм (ЕНМ).

Управителният съвет взе решение да извърши междинно разпределение на печалбата на стойност 841 млн. евро между националните централни банки (НЦБ) от еврозоната на 30 януари 2015 г. На вчерашното си заседание Управителният съвет взе решение да разпредели остатъка от печалбата, в размер на 148 млн. евро, между НЦБ от еврозоната на 20 февруари 2015 г.

Доходът на ЕЦБ се получава предимно от приходи от инвестиции по нейния портфейл от чуждестранни резерви и портфейла от собствени средства, от приходите от лихви върху нейния 8 % дял от всички евробанкноти в обращение и, в последните години, от нетните приходи от лихви по ценни книжа, закупени за целите на паричната политика.

През 2014 г. нетните приходи от лихви възлизат на 1536 млн. евро (спрямо 2005 млн. евро през 2013 г.). Това включва приходи от лихви на стойност 126 млн. евро, получени от дела на ЕЦБ от всички евробанкноти в обращение (спрямо 406 млн. евро през 2013 г.) и нетни приходи от лихви в размер на 728 млн. евро (спрямо 962 млн. евро през 2013 г.), получени от ценни книжа, закупени по ППЦК, от които 298 млн. евро са получени от наличностите на ЕЦБ от гръцки държавни облигации по ППЦК (спрямо 437 млн. евро през 2013 г.). Включват се също така нетни приходи от лихви на стойност 174 млн. евро (спрямо 204 млн. евро през 2013 г.), произтичащи от закупени ценни книжа по трите програми за закупуване на обезпечени облигации и 1 млн. евро от ценни книжа, закупени по програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа. ЕЦБ изплати лихви в размер на 57 млн. евро (спрямо 192 млн. евро през 2013 г.) на НЦБ по техни вземания във връзка с прехвърлени на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, а приходите от лихви по чуждестранни резервни активи възлязоха на 217 млн. евро (спрямо 187 млн. евро през 2013 г.).

Реализираните печалби от финансови операции са в размер на 57 млн. евро (спрямо 52 млн. евро през 2013 г.).

През 2014 г. обезценките са в размер на 8 млн. евро (спрямо 115 млн. евро през 2013 г.). Значителното намаление на обезценките през 2014 г. се дължи основно на общото увеличение на пазарната стойност на ценните книжа, държани в портфейла в щатски долари и в портфейла от собствени средства.

Административните разходи на ЕЦБ се състоят от разходи за персонала и други административни разходи. Разходите за персонала са нараснали до 301 млн. евро през 2014 г. (спрямо 241 млн. евро през 2013 г.) с постепенното увеличаване на персонала през годината поради подготовката за влизане в действие на ЕНМ през ноември 2014 г. Свързаните с ЕНМ разходи, направени през ноември и декември 2014 г., са в размер на 30 млн. евро. Тази сума ще бъде фактурирана през 2015 г., но е отчетена като приход от такси в отчета за приходите и разходите на ЕЦБ за 2014 г. на начислена база.

Други административни разходи, които включват наеми на сгради, разходи за хонорари и други стоки и услуги, са в размер на 376 млн. евро (спрямо 287 млн. евро през 2013 г.). По-голямата част от разходите, възникнали във връзка със строежа на новата сграда на ЕЦБ, са капитализирани и не се включват в този показател. След като ЕЦБ се премести в новата си сграда през ноември 2014 г., капитализираните разходи, направени до този момент, бяха прехвърлени от „незавършено капитално строителство“ към съответните показатели за дълготрайни активи. Амортизацията на новата сграда на ЕЦБ започва от януари 2015 г. в съответствие с възприетата от ЕЦБ амортизационна политика.

Счетоводният баланс на ЕЦБ се увеличава с 11 млрд. евро до 185 млрд. евро през 2014 г. (спрямо 174 млрд. евро през 2013 г.). Това увеличение се дължи главно на поскъпването на златото и чуждестранните резервни активи, държани от ЕЦБ, както и на увеличението на банкнотите в обращение.

В края на 2014 г. консолидираният баланс на Евросистемата е в размер на 2208 млрд. евро, спрямо 2273 млрд. евро през 2013 г. Общият размер на пасивите намалява, главно поради прекратяването на седмичните операции по фино регулиране за стерилизиране на ликвидността, предоставена по програмата за пазарите на ценни книжа, което води до намаление на показателя Срочни депозити. Общият размер на активите намалява, главно поради предсрочни погасявания на сумите, разпределени на контрагентите по двете тригодишни операции по дългосрочно рефинансиране.

Притежаваните от Евросистемата ценни книжа, държани за целите на паричната политика, отбелязват понижение от 19 млрд. евро и възлизат на 217 млрд. евро (спрямо 236 млрд. евро през 2013 г.). Ценните книжа, държани по програмата за пазарите на ценни книжа, намаляват с 34,5 млрд. евро поради погасявания. Това намаление е частично компенсирано от ценните книжа, закупени по третата програма за закупуване на обезпечени облигации и по програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа, които стартираха в края на 2014 г. и са в размер на 31,3 млрд. евро в края на годината.

Докладът на ръководството, който в предходни години се публикува заедно с годишния доклад на ЕЦБ, е неделима част от годишния финансов отчет на ЕЦБ и предоставя информационния контекст, позволяващ на читателите да вникнат в дейността на ЕЦБ, нейната оперативна рамка и отражението на нейните операции върху финансовия ѝ отчет. Тази година докладът на ръководството е допълнен с информация, която е пряко свързана с финансовия отчет на ЕЦБ.

Медиите могат да се обръщат за информация към Росио Гонсалес на телефон +49 69 1344 6451.

Бележки:

 1. Счетоводна политика на ЕЦБ и Евросистемата: Управителният съвет е установил обща счетоводна политика за Евросистемата, включително за ЕЦБ, в съответствие с член 26.4 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (Устав на ЕСЦБ). Тя е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз. [2] Макар че като цяло се основава на международно възприетата счетоводна практика, политиката е разработена нарочно с оглед на специфичното положение на централните банки в Евросистемата. Особено внимание е отделено на принципа на благоразумие поради големите валутни експозиции на повечето централни банки от Евросистемата. Този подход, основан на благоразумието, се прилага най-вече при различното третиране на нереализираните печалби и нереализираните загуби за целите на признаване на доход, както и при забраната за нетиране на нереализирани загуби от един актив с нереализирани печалби от друг. Нереализираните печалби се прехвърлят пряко в сметките за преоценка. Нереализираните загуби, надвишаващи съответните салда по сметките за преоценка, се третират като разходи в края на годината. Загубите от обезценка се включват в отчета за приходите и разходите в тяхната цялост. От всички НЦБ от еврозоната се изисква да спазват тази политика при отчитане на извършваните от тях операции като част от Евросистемата. Те са включени в седмичния консолидиран финансов отчет и годишния консолидиран баланс на Евросистемата. Освен това при изготвянето на собствените си годишни финансови отчети те доброволно прилагат като цяло една и съща политика с ЕЦБ.
 2. През 2014 г. Управителният съвет взе решение да промени счетоводното третиране на ценните книжа, държани понастоящем за целите на паричната политика. Сега тези ценни книжа се отчитат по амортизирана стойност (подлежаща на обезценка), независимо от намеренията по отношение на притежаването им. Тази промяна не се отразява върху финансовия резултат за 2014 г.
 3. Търгуемите ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика, се подлагат на преоценка по пазарни цени, освен ако са класифицирани като ценни книжа, притежавани до падеж. Ценните книжа, притежавани до падеж, се оценяват по амортизирана стойност (подлежаща на обезценка).
 4. Златото и всички други балансови и задбалансови активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се превръщат в евро по обменния курс на датата на съставяне на баланса.
 5. Разходи, свързани с банковия надзор: съгласно Регламента за ЕНМ [3] ЕЦБ ще начислява годишна надзорна такса на поднадзорните кредитни институции. Тези такси ще покриват, но без да надхвърлят, разходите на ЕЦБ във връзка с нейните надзорни задачи. Направените от ЕЦБ разходи ще се възстановяват с действие от датата, на която тя поема оперативната отговорност за надзора, т.е. от ноември 2014 г. Сумите, необходими за покриване на направените през ноември и декември 2014 г. разходи, се отчитат като приход от такси в отчета за приходите и разходите на ЕЦБ за 2014 г. на начислена база, но ще бъдат фактурирани през 2015 г.
 6. Плащания по чуждестранни резервни активи, прехвърлени на ЕЦБ: При прехвърлянето на чуждестранни резервни активи на ЕЦБ при присъединяване към Eвpoсистемата всяка НЦБ се кредитира с лихвоносно вземане от ЕЦБ, еквивалентно на прехвърлените суми. Управителният съвет реши вземанията да бъдат деноминирани в eвpo и да се олихвяват ежедневно на базата на последния пределен лихвен процент, използван от Евpoсистемата при търговете за основните операции по рефинансиране, след корекция, която отчита нулевата норма на възвръщаемост на компонента злато.
 7. Разпределяне на печалбите/загубите: Съгласно член 33 от Устава на ЕСЦБ размер, който не може да превишава 20 % от нетната печалба за която и да е година, може да се прехвърли в общия резервен фонд, чиято горна граница е равна на 100 % от капитала на ЕЦБ. Останалата нетна печалба се разпределя между НЦБ от еврозоната, пропорционално на размера на внесените от тях дялове. В случай на претърпяна от ЕЦБ загуба недостигът може да се компенсира от а) общите провизии за риск и общия резервен фонд на ЕЦБ; и б) паричния доход за съответната финансова година след решение на Управителния съвет. И накрая, остатъчната нетна загуба, ако има такава, може да се отчете в баланса като пренесена напред загуба и да се компенсира от нетни приходи, получени през следващите години.
 8. Наличности на Евросистемата по ППЦК: В таблицата по-долу е представена разбивката по емитент на салдата по наличностите на Евросистемата по програмата за пазарите на ценни книжа към 31 декември 2014 г.
Държава на емитента Номинална стойност (млрд. евро) Балансова стойност[1] (млрд. евро) Среден остатъчен матуритет (години)
Ирландия 9,7 9,3 4,3
Гърция 19,8 18,1 3,5
Испания 28,9 28,6 3,8
Италия 76,2 73,9 3,8
Португалия 14,9 14,3 3,3
Всичко[2] 149,4 144,3 3,7

[1] Наличностите по ППЦК се оценяват по амортизирана стойност.

[2] В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

 1. [1]От 2015 г. докладът на ръководството на ЕЦБ и консолидираният баланс на Евросистемата ще се публикуват заедно с годишния отчет на ЕЦБ. Консолидираният баланс на Евросистемата се основава на предварителни неодитирани данни. Годишните отчети на всички НЦБ ще бъдат финализирани до края на май 2015 г. и окончателният консолидиран баланс на Евросистемата ще бъде публикуван впоследствие.

 2. [2]Решение ЕЦБ/2010/21 от 11 ноември 2010 г., ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 1, изменено, съдържа подробно описание на счетоводната политика на ЕЦБ.

 3. [3]Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (OВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите