Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB 2014. gada finanšu pārskati

2015.19.02.

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz ceturtdienai, 2015. gada 19. februārim, plkst. 12.00 pēc Viduseiropas laika
 • ECB 2014. gada tīrā peļņa – 989 milj. euro (2013. gadā – 1 440 milj. euro).
 • Tīrie procentu ienākumi no "Vērtspapīru tirgu programmas" – 728 milj. euro (2013. gadā – 962 milj. euro).
 • Procentu ienākumi no banknotēm – 126 milj. euro (2013. gadā – 406 milj. euro).
 • ECB bilances apjoms – 185 mljrd. euro (2013. gadā – 174 mljrd. euro).

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome vakar apstiprināja revidētos ECB finanšu pārskatus par gadu, kas noslēdzās 2014. gada 31. decembrī. [1]

Padome nolēma ar 2014. gada 31. decembri pārvest risku uzkrājumā 15 milj. euro (2013. gadā – 0.4 milj. euro), tā palielinot risku uzkrājumu līdz šobrīd maksimāli pieļaujamai summai (7 575 milj. euro). Risku uzkrājums paredzēts, lai segtu valūtas kursa risku, procentu likmju risku, kredītrisku un zelta cenas risku, kas tiek regulāri uzraudzīti. Šā uzkrājuma apjoms katru gadu tiek pārskatīts. Pēc pārveduma uz risku uzkrājumu ECB 2014. gada tīrā peļņa bija 989 milj. euro (2013. gadā – 1 440 milj. euro). Samazinājumu galvenokārt noteica: a) mazāki procentu ienākumi no euro banknotēm sakarā ar zemāku galveno refinansēšanas operāciju vidējo procentu likmi; b) mazāki tīrie procentu ienākumi no "Vērtspapīru tirgu programmas" (VTP) sakarā ar vērtspapīru dzēšanu; un c) pamatdarbības izdevumu kāpums, ko galvenokārt noteica ar Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) izveidi saistītās izmaksas.

Padome nolēma 2015. gada 30. janvārī veikt starpperioda ienākumu sadali 841 milj. euro apjomā euro zonas valstu centrālajām bankām (NCB). Padome vakar notikušajā sanāksmē nolēma 2015. gada 20. februārī sadalīt atlikušo peļņu 148 milj. euro apjomā euro zonas NCB.

ECB ienākumus galvenokārt veido tās ārējo rezervju portfeļa un pašu kapitāla portfeļa ieguldījumu peļņa, procentu ienākumi no kopējā apgrozībā esošo euro banknošu apjoma daļas (8%) un (pēdējos gados) – no monetārās politikas mērķiem iegādāto vērtspapīru tīrajiem procentu ienākumiem.

2014. gadā tīrie procentu ienākumi veidoja 1 536 milj. euro (2013. gadā – 2 005 milj. euro). Tie ietvēra procentu ienākumus no kopējā apgrozībā esošo euro banknošu apjoma ECB daļas (126 milj. euro; 2013. gadā – 406 milj. euro) un tīros procentu ienākumus no VTP ietvaros iegādātajiem vērtspapīriem (728 milj. euro; 2013. gadā – 962 milj. euro), t.sk. 298 milj. euro (2013. gadā – 437 milj. euro) no ECB VTP ietvaros iegādāto Grieķijas valdības obligāciju turējumiem. Tie ietvēra arī tīros procentu ienākumus no triju "Nodrošināto obligāciju iegādes programmu" ietvaros iegādātajiem vērtspapīriem (174 milj. euro; 2013. gadā – 204 milj. euro) un no "Ar aktīviem nodrošināto obligāciju iegādes programmas" (ABSIP) ietvaros iegādātajiem vērtspapīriem (1 milj. euro). ECB samaksāja NCB 57 milj. euro kā atlīdzību par to prasībām par ECB nodotajiem ārējo rezervju aktīviem (2013. gadā – 192 milj. euro), savukārt procentu ienākumi no ārējo rezervju aktīviem sasniedza 217 milj. euro (2013. gadā – 187 milj. euro).

Realizētie guvumi no finanšu operācijām bija 57 milj. euro (2013. gadā – 52 milj. euro).

2014. gadā norakstīto līdzekļu kopsumma bija 8 milj. euro (2013. gadā – 115 milj. euro). Būtiskais norakstīto līdzekļu kopsummas sarukums 2014. gadā galvenokārt skaidrojams gan ar ECB ASV dolāru portfelī, gan pašu kapitāla portfelī turēto vērtspapīru vispārējo tirgus vērtības pieaugumu.

ECB administratīvos izdevumus veido personāla izmaksas un visi pārējie administratīvie izdevumi. 2014. gadā personāla izmaksas pieauga līdz 301 milj. euro (2013. gadā – 241 milj. euro), gada laikā pakāpeniski augot darbinieku skaitam sakarā ar gatavošanos VUM darbības uzsākšanai 2014. gada novembrī. Ar VUM saistītie izdevumi, kas radās 2014. gada novembrī un decembrī, sasniedza 30 milj. euro. Šī summa tiks iekasēta 2015. gadā, bet ir uzrādīta ECB 2014. gada peļņas uz zaudējumu aprēķinā kā komisijas maksas ienākumi saskaņā ar uzkrāšanas principu.

Pārējie administratīvie izdevumi, ko veido telpu īre, maksa par profesionālajiem pakalpojumiem un citām precēm un pakalpojumiem, 2014. gadā sasniedza 376 milj. euro (2013. gadā – 287 milj. euro). Lielākā daļa izdevumu saistībā ar ECB jaunās ēkas būvniecību ir kapitalizēta un netiek iekļauta šajā postenī. Pēc tam, kad 2014. gada novembrī ECB pārcēlās uz jaunajām telpām, līdz šim brīdim radušies kapitalizētie izdevumi tika pārnesti no posteņa "Pamatlīdzekļi būvniecības stadijā" uz atbilstošajām aktīvu kategorijām. 2015. gada janvārī sāka aprēķināt ECB jauno telpu nolietojumu atbilstoši parastajai ECB nolietojuma aprēķināšanas politikai.

ECB bilances kopējais apjoms 2014. gadā pieauga par 11 mljrd. euro (līdz 185 mljrd. euro; 2013. gadā – 174 mljrd. euro). Šo kāpumu galvenokārt noteica ECB turējumā esošo ārējo rezervju aktīvu un zelta vērtības paaugstināšanās, kā arī apgrozībā esošo banknošu skaita pieaugums.

2014. gada beigās Eurosistēmas konsolidētā bilance bija 2 208 mljrd. euro (2013. gadā – 2 273 mljrd. euro). Kopējās saistības samazinājās, un to galvenokārt noteica nedēļas precizējošo operāciju, kas neitralizēja ar "Vērtspapīru tirgu programmas" starpniecību iepludināto likviditāti, apturēšana, radot termiņnoguldījumu apjoma samazinājumu. Kopējie aktīvi saruka, un to galvenokārt noteica darījuma partneru pirms termiņa atmaksātie divās ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās ar termiņu 3 gadi piešķirtie līdzekļi.

Monetārās politikas mērķiem glabātie Eurosistēmas vērtspapīru turējumi samazinājās par 19 mljrd. euro (līdz 217 mljrd. euro; 2013. gadā – 236 mljrd. euro). VTP ietvaros turēto vērtspapīru apjoms kritās par 34.5 mljrd. euro sakarā ar vērtspapīru dzēšanu. Šo sarukumu daļēji kompensēja trešās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros un "Ar aktīviem nodrošināto obligāciju iegādes programmas", kas tika sākta 2014. gada beigās, ietvaros iegādātie vērtspapīri, kuru apjoms gada beigās sasniedza 31.3 mljrd. euro.

Vadības ziņojums, kas iepriekšējos gados tika publicēts kopā ar ECB gada pārskatu, ir ECB gada finanšu pārskatu sastāvdaļa un sniedz kontekstuālu informāciju, kas ļauj lasītājiem labāk izprast ECB darbību, tās darbības struktūru un ECB operāciju ietekmi uz tās finanšu pārskatiem. Šogad vadības ziņojums papildināts ar informāciju, kas tieši saistīta ar ECB finanšu pārskatiem. Iepriekš šī informācija daļēji tika sniegta ECB gada pārskatā.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rokio Gonzalesa ( Rocío González; tālr. +49 69 1344 6451).

Skaidrojumi

 1. ECB un Eurosistēmas grāmatvedības principi. Padome Eurosistēmai, t.sk. ECB, noteikusi vienotu grāmatvedības politiku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (ECBS Statūti) 26.4. pantu, un tā publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". [2] Lai gan kopumā tās pamatā ir starptautiski pieņemtā grāmatvedības prakse, šī politika izstrādāta, īpaši ņemot vērā Eurosistēmas centrālo banku unikālos apstākļus. Sevišķa uzmanība pievērsta piesardzības jautājumam, ņemot vērā nozīmīgo valūtas risku, kam pakļauta lielākā daļa Eurosistēmas centrālo banku. Šāda piesardzīga pieeja īpaši attiecas uz nerealizēto guvumu un nerealizēto zaudējumu atšķirīgo uzskaiti, atzīstot ienākumus, kā arī uz aizliegumu savstarpēji ieskaitīt viena aktīva nerealizētos zaudējumus un cita aktīva nerealizētos guvumus. Nerealizētie guvumi pārvesti tieši pārvērtēšanas kontos. Nerealizētie zaudējumi, kas gada beigās pārsniedz atbilstošos pārvērtēšanas konta atlikumus, uzrādīti kā izdevumi. Zaudējumus no vērtības samazināšanās pilnībā uzrāda peļņas un zaudējumu aprēķinā. Visām euro zonas valstu NCB jāievēro šī politika, sniedzot pārskatus par savu darbību, ko tās veic kā Eurosistēmas daļa, kuri tiek iekļauti Eurosistēmas nedēļas konsolidētajos finanšu pārskatos un gada konsolidētajā bilancē. Turklāt, sagatavojot savus gada finanšu pārskatus, tās brīvprātīgi piemēro pamatā to pašu politiku kā ECB.
 2. Padome 2014. gadā nolēma mainīt grāmatvedības pieeju vērtspapīriem, kas pašlaik tiek turēti monetārās politikas mērķiem. Tagad šos vērtspapīrus uzskaita saskaņā ar amortizētajām izmaksām, ņemot vērā vērtības samazināšanos, neatkarīgi no tā, cik ilgi tos paredzēts turēt. Šī pārmaiņa neietekmēja 2014. gada finanšu rezultātus.
 3. Tirgojamos vērtspapīrus (neietverot vērtspapīrus, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem) pārvērtē pēc tirgus cenas, ja vien tie nav klasificēti kā līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri. Līdz termiņa beigām turamos vērtspapīrus novērtē saskaņā ar amortizētajām izmaksām, ņemot vērā vērtības samazināšanos.
 4. Zelts un visi pārējie bilances un ārpusbilances aktīvi un saistības ārvalstu valūtā izteikti euro pēc valūtas kursa bilances datumā.
 5. Izmaksas saistībā ar banku uzraudzību. Saskaņā ar VUM regulu [3] ECB iekasēs no uzraudzītajām kredītiestādēm gada uzraudzības maksu. Šī maksa segs izdevumus (tos nepārsniedzot), kas ECB rodas saistībā ar tās uzraudzības uzdevumiem. ECB radušies izdevumi tiks segti, sākot ar brīdi, kad tā uzņēmās uzraudzības pienākumu praktisko pildīšanu, proti, ar 2014. gada novembri. Summa, kas nepieciešama, lai segtu 2014. gada novembrī un decembrī radušos izdevumus, uzrādīta ECB 2014. gada peļņas uz zaudējumu aprēķinā kā komisijas maksas ienākumi saskaņā ar uzkrāšanas principu, bet tiks iekasēta 2015. gadā.
 6. Atlīdzība par ECB nodotajiem ārējo rezervju aktīviem. Katra NCB, pēc pievienošanās Eurosistēmai nododot ārējo rezervju aktīvus ECB, iegūst atlīdzības prasību pret ECB nodotās summas vērtībā. Padome ir nolēmusi, ka šīs prasības jāizsaka euro un jāatlīdzina katru dienu saskaņā ar pēdējo pieejamo Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju izsoles robežlikmi, ko koriģē, lai atspoguļotu to, ka no zelta sastāvdaļas peļņa netiek gūta.
 7. Peļņas un zaudējumu sadale. Saskaņā ar ECBS Statūtu 33. pantu līdz 20% no jebkura gada tīrās peļņas var pārskaitīt vispārējo rezervju fondā, kas nepārsniedz 100% no ECB kapitāla. Pārējā tīrā peļņa jāsadala euro zonas NCB proporcionāli to apmaksātajām daļām. Ja ECB radušies zaudējumi, tos saskaņā ar Padomes lēmumu var kompensēt no a) ECB uzkrājuma vispārējiem riskiem un vispārējo rezervju fonda un b) no attiecīgā finanšu gada monetārajiem ienākumiem. Visbeidzot, visus atlikušos tīros zaudējumus var uzskaitīt bilancē kā pārnestos zaudējumus un kompensēt no nākamajos gados saņemtajiem tīrajiem ienākumiem.
 8. Eurosistēmas VTP turējumi. Tabulā sniegts Eurosistēmas VTP ietvaros iegādāto turējumu atlikums 2014. gada 31. decembrī emitentu dalījumā.
Emitentvalsts Nominālvērtība (mljrd. euro) Uzskaites vērtība[1] (mljrd. euro) Vidējais atlikušais termiņš (gados)
Īrija 9.7 9.3 4.3
Grieķija 19.8 18.1 3.5
Spānija 28.9 28.6 3.8
Itālija 76.2 73.9 3.8
Portugāle 14.9 14.3 3.3
Kopā[2] 149.4 144.3 3.7

[1] VTP turējumi novērtēti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

[2] Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

 1. [1]Sākot ar 2015. gadu, ECB vadības ziņojums un Eurosistēmas konsolidētā bilance tiks publicēta kopā ar ECB finanšu pārskatiem. Eurosistēmas konsolidētā bilance sagatavota, izmantojot operatīvus neauditētus datus. Visu NCB finanšu pārskati tiks pabeigti 2015. gada maija beigās, un pēc tam tiks publicēta Eurosistēmas galīgā konsolidētā gada bilance.

 2. [2]ECB grāmatvedības politika detalizēti izklāstīta 2010. gada 11. novembra Lēmumā ECB/2010/21 (OV L 35, 09.02.2011., 1. lpp.; ar grozījumiem).

 3. [3]Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem