Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ για το 2014

19 Φεβρουαρίου 2015

EMBARGO

Απαγόρευση δημοσίευσης πριν από τις 12.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου 2015
 • Καθαρά κέρδη της ΕΚΤ για το 2014: 989 εκατ. ευρώ (2013: 1.440 εκατ. ευρώ)
 • Καθαροί τόκοι-έσοδα από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων: 728 εκατ. ευρώ (2013: 962 εκατ. ευρώ)
 • Τόκοι-έσοδα επί τραπεζογραμματίων: 126 εκατ. ευρώ (2013: 406 εκατ. ευρώ)
 • Μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ: 185 δισεκ. ευρώ (2013: 174 δισεκ. ευρώ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε χθες τους ελεγχθέντες ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. [1]

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μεταφέρει στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ποσό ύψους 15 εκατ. ευρώ (2013: 0,4 εκατ. ευρώ) στην πρόβλεψη έναντι κινδύνων, με αποτέλεσμα αυτή να αυξηθεί και να διαμορφωθεί στο όριο ύψους 7.575 εκατ. ευρώ τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η πρόβλεψη έναντι κινδύνων προορίζεται για την κάλυψη κινδύνου συναλλάγματος, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού. Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται σε συνεχή βάση. Το ύψος της πρόβλεψης επανεξετάζεται ετησίως. Έπειτα από τη μεταφορά στην πρόβλεψη έναντι κινδύνων, τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ για το 2014 διαμορφώθηκαν σε 989 εκατ. ευρώ (2013: 1.440 εκατ. ευρώ). Η μείωση οφείλεται κυρίως στα εξής: α) τη μείωση των τόκων-εσόδων επί των τραπεζογραμματίων ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου μέσου επιτοκίου των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, β) τη μείωση των καθαρών τόκων-εσόδων από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων λόγω εξοφλήσεων και γ) την αύξηση των λειτουργικών δαπανών, κυρίως λόγω του κόστους που συνδέεται με την ίδρυση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ).

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση διανομή κερδών ύψους 841 εκατ. ευρώ προς τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ στις 30 Ιανουαρίου 2015. Κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει τα εναπομένοντα κέρδη ύψους 148 εκατ. ευρώ στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 20 Φεβρουαρίου 2015.

Τα έσοδα της ΕΚΤ προέρχονται κυρίως από την επένδυση των συναλλαγματικών της διαθεσίμων και του χαρτοφυλακίου ιδίων κεφαλαίων της, από τόκους-έσοδα επί του μεριδίου της (8%) στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ και, τα τελευταία έτη, από καθαρούς τόκους-έσοδα από τίτλους που αποκτήθηκαν για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής.

Το 2014 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 1.536 εκατ. ευρώ (2013: 2.005 εκατ. ευρώ). Περιλάμβαναν τόκους-έσοδα ύψους 126 εκατ. ευρώ επί του μεριδίου της ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ (2013: 406 εκατ. ευρώ) και καθαρούς τόκους-έσοδα ύψους 728 εκατ. ευρώ (2013: 962 εκατ. ευρώ) από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, εκ των οποίων 298 εκατ. ευρώ (2013: 437 εκατ. ευρώ) από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί η ΕΚΤ στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος. Περιλάμβαναν επίσης καθαρούς τόκους-έσοδα ύψους 174 εκατ. ευρώ (2013: 204 εκατ. ευρώ) από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των τριών προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών και 1 εκατ. ευρώ από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων εκδοθέντων έναντι περιουσιακών στοιχείων. Η ΕΚΤ κατέβαλε τόκους ύψους 57 εκατ. ευρώ (2013: 192 εκατ. ευρώ) στις ΕθνΚΤ επί των απαιτήσεών τους σε σχέση με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που της μεταβίβασαν, ενώ οι τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων ανήλθαν σε 217 εκατ. ευρώ (2013: 187 εκατ. ευρώ).

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 57 εκατ. ευρώ (2013: 52 εκατ. ευρώ).

Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 8 εκατ. ευρώ το 2014 (2013: 115 εκατ. ευρώ). Η σημαντική μείωση των αποσβέσεων το 2014 οφείλεται κυρίως στη συνολική αύξηση της αγοραίας αξίας των τίτλων που διακρατούνται τόσο στο χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ όσο και στο χαρτοφυλάκιο ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ.

Οι διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ περιλαμβάνουν δαπάνες προσωπικού και όλες τις υπόλοιπες διοικητικές δαπάνες. Το 2014 οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν σε 301 εκατ. ευρώ (2013: 241 εκατ. ευρώ) λόγω της σταδιακής αύξησης του αριθμού των μελών του προσωπικού της ΕΚΤ στη διάρκεια του έτους, η οποία οφειλόταν στην προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας του ΕΕΜ τον Νοέμβριο του 2014. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τον ΕΕΜ και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2014 ανήλθαν σε 30 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα τιμολογηθεί το 2015, αλλά καταγράφεται στα αποτελέσματα χρήσης της ΕΚΤ για το 2014 ως έσοδα από αμοιβές, σε δεδουλευμένη βάση.

Οι λοιπές διοικητικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν μισθώματα κτιρίων, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και δαπάνες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες, ανήλθαν σε 376 εκατ. ευρώ το 2014 (2013: 287 εκατ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που συνδέονται με την κατασκευή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ έχουν κεφαλαιοποιηθεί και δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο αυτό. Αφού ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση της ΕΚΤ τον Νοέμβριο του 2014, οι κεφαλαιοποιημένες δαπάνες που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή μεταφέρθηκαν από το στοιχείο «Πάγια υπό κατασκευή» στις αντίστοιχες κατηγορίες πάγιων στοιχείων ενεργητικού. Η απόσβεση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ άρχισε τον Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα με την πολιτική αποσβέσεων που εφαρμόζει η ΕΚΤ κανονικά.

Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ το 2014 αυξήθηκε κατά 11 δισεκ. ευρώ σε 185 δισεκ. ευρώ (2013: 174 δισεκ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφειλόταν κυρίως στην ανατίμηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων και του χρυσού που διακρατεί η ΕΚΤ, καθώς και στην αύξηση των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία.

Ο ενοποιημένος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος ανήλθε σε 2.208 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2014, έναντι 2.273 δισεκ. ευρώ το 2013. Το συνολικό παθητικό μειώθηκε, κυρίως λόγω της διακοπής της εβδομαδιαίας πράξης απορρόφησης της ρευστότητας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, με αποτέλεσμα τη μείωση των «καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας». Το συνολικό ενεργητικό μειώθηκε, κυρίως λόγω των πρόωρων αποπληρωμών εκ μέρους αντισυμβαλλομένων των ποσών που τους είχαν κατανεμηθεί στο πλαίσιο των δύο πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης διάρκειας τριών ετών.

Οι τίτλοι που διακρατεί το Ευρωσύστημα για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής μειώθηκαν κατά 19 δισεκ. ευρώ σε 217 δισεκ. ευρώ (2013: 236 δισεκ. ευρώ). Οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων μειώθηκαν κατά 34,5 δισεκ. ευρώ λόγω εξοφλήσεων. Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την απόκτηση τίτλων στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών και του προγράμματος αγοράς τίτλων εκδοθέντων έναντι περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ξεκίνησαν στα τέλη του 2014 και ανέρχονταν σε 31,3 δισεκ. ευρώ στο τέλος του έτους.

Η έκθεση διαχείρισης, η οποία τα προηγούμενα έτη δημοσιευόταν μαζί με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών εκθέσεων που υποβάλλει η ΕΚΤ ετησίως και παρέχει συναφείς πληροφορίες που επιτρέπουν στους αναγνώστες να κατανοήσουν καλύτερα τις εργασίες της ΕΚΤ, το λειτουργικό της πλαίσιο και τον βαθμό στον οποίο οι οικονομικές της καταστάσεις επηρεάζονται από τις πράξεις που διενεργεί. Φέτος η έκθεση διαχείρισης βελτιώθηκε με την προσθήκη πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Rocío González, τηλ. +49 69 1344 6451.

Σημειώσεις

 1. Λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος: Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θεσπίσει κοινές λογιστικές πολιτικές για το Ευρωσύστημα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 26.4 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Καταστατικό του ΕΣΚΤ), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [2] Οι πολιτικές αυτές, αν και γενικά βασίζονται σε διεθνώς παραδεκτές λογιστικές πρακτικές, έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ειδική φύση των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ζήτημα της συντηρητικότητας, λόγω των υψηλών συναλλαγματικών κινδύνων που διατρέχουν οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Αυτή η συντηρητική προσέγγιση εφαρμόζεται ιδίως στη διαφορετική αντιμετώπιση των μη πραγματοποιηθέντων κερδών και των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών κατά την αναγνώριση εσόδων, καθώς και στην απαγόρευση συμψηφισμού των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών που καταγράφονται επί ενός περιουσιακού στοιχείου έναντι μη πραγματοποιηθέντων κερδών που καταγράφονται επί ενός άλλου. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη μεταφέρονται απευθείας σε λογαριασμούς αναπροσαρμογής, ενώ οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που καταγράφονται στο τέλος της χρήσης και υπερβαίνουν τα υπόλοιπα των σχετικών λογαριασμών αναπροσαρμογής αντιμετωπίζονται ως έξοδα. Οι ζημίες απομείωσης μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. Όλες οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ οφείλουν να ακολουθούν αυτές τις πολιτικές για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις πράξεις που διενεργούν στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και οι οποίες περιλαμβάνονται στις εβδομαδιαίες ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις και στον ετήσιο ενοποιημένο ισολογισμό του Ευρωσυστήματος. Επιπλέον, εφαρμόζουν εθελουσίως τις ίδιες σε γενικές γραμμές πολιτικές με την ΕΚΤ κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων.
 2. Το 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει τη λογιστική μεταχείριση των τίτλων που διακρατεί επί του παρόντος για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής. Οι τίτλοι αυτοί καταγράφονται πλέον στο αποσβεσθέν κόστος (υποκείμενο σε απομείωση), ανεξάρτητα από τη διάρκεια διακράτησής τους. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε καμία επίδραση στο οικονομικό αποτέλεσμα για το 2014.
 3. Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι, εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής, αναπροσαρμόζονται με βάση τις αγοραίες τιμές, εκτός εάν ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους. Οι τίτλοι που ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους αποτιμώνται στο αποσβεσθέν κόστος (υποκείμενο σε απομείωση).
 4. Ο χρυσός και όλα τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εντός και εκτός ισολογισμού που εκφράζονται σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού.
 5. Κόστος που σχετίζεται με την τραπεζική εποπτεία: σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕΜ, [3] η ΕΚΤ εισπράττει ετήσιο εποπτικό τέλος από τα εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα. Τα τέλη αυτά καλύπτουν, αλλά δεν υπερβαίνουν, τις δαπάνες που πραγματοποιεί η ΕΚΤ σε σχέση με την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων. Οι δαπάνες που πραγματοποιεί η ΕΚΤ θα ανακτώνται με ισχύ από τη στιγμή που αυτή ανέλαβε καθήκοντα άσκησης εποπτείας, δηλ. από τον Νοέμβριο του 2014. Τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου 2014 καταγράφονται στα αποτελέσματα χρήσης ως έσοδα από αμοιβές, σε δεδουλευμένη βάση. Η τιμολόγησή τους πάντως θα γίνει το 2015.
 6. Τόκοι επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων που έχουν μεταβιβαστεί στην ΕΚΤ: Όλες οι ΕθνΚΤ, με τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ κατά την ένταξή τους στο Ευρωσύστημα, αποκτούν έντοκες απαιτήσεις έναντι της ΕΚΤ για το αντίστοιχο ποσό που μεταβίβασε η καθεμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι απαιτήσεις αυτές εκφράζονται σε ευρώ και τοκίζονται σε ημερήσια βάση με το πιο πρόσφατο οριακό επιτόκιο που εφαρμόζει το Ευρωσύστημα στις δημοπρασίες των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, διορθωμένο ώστε να λαμβάνεται υπόψη το μηδενικό επιτόκιο που εφαρμόζεται επί του μέρους των διαθεσίμων που μεταβιβάστηκε υπό τη μορφή χρυσού.
 7. Διανομή κερδών/επιμερισμός ζημιών: Δυνάμει του άρθρου 33 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, ποσό που δεν υπερβαίνει το 20% των καθαρών κερδών κάθε έτος μπορεί να μεταφέρεται στο γενικό αποθεματικό, με ανώτατο όριο το 100% του κεφαλαίου της ΕΚΤ. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διανέμονται στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδιά τους. Τυχόν ζημία της ΕΚΤ μπορεί να καλυφθεί α) από τη γενική πρόβλεψη έναντι κινδύνων και το γενικό αποθεματικό της ΕΚΤ και β) από το νομισματικό εισόδημα του αντίστοιχου οικονομικού έτους, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, κάθε εναπομένουσα καθαρή ζημία μπορεί να καταγράφεται στον ισολογισμό ως μεταφερόμενη ζημία και να αντισταθμίζεται από τυχόν καθαρά έσοδα που εισπράττονται τα επόμενα έτη.
 8. Τίτλοι που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων: Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα ανεξόφλητα ποσά τίτλων που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, κατά εκδότη, στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Χώρα έκδοσης Ονομαστική αξία (δισεκ. ευρώ) Λογιστική αξία[1] (δισεκ. ευρώ) Μέση εναπομένουσα διάρκεια (έτη)
Ιρλανδία 9,7 9,3 4,3
Ελλάδα 19,8 18,1 3,5
Ισπανία 28,9 28,6 3,8
Ιταλία 76,2 73,9 3,8
Πορτογαλία 14,9 14,3 3,3
Σύνολοl[2] 149,4 144,3 3,7

[1] Οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων αποτιμώνται στο αποσβεσθέν κόστος.

[2] Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

 1. [1]Από το 2015 και στο εξής η έκθεση διαχείρισης και ο ενοποιημένος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος θα δημοσιεύονται μαζί με τους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ. Ο ενοποιημένος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος βασίζεται σε προσωρινά μη ελεγχθέντα στοιχεία. Οι ετήσιοι λογαριασμοί όλων των ΕθνΚΤ θα έχουν οριστικοποιηθεί έως το τέλος Μαΐου 2015 και ο τελικός ετήσιος ενοποιημένος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος θα δημοσιευθεί στη συνέχεια.

 2. [2]Οι αναλυτικές λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ ορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2010/21 της 11.11.2010, ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε.

 3. [3]Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, ΕΕ L 287, 29.10.2013, σ. 63.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου