Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Účetní výkazy ECB za rok 2014

19. února 2015

EMBARGO

Embargo na zveřejnění do 12.00 SEČ ve čtvrtek 19. února 2015
 • Čistý zisk ECB v r. 2014: 989 mil. EUR (1 440 mil. EUR v roce 2013)
 • Čistý úrokový výnos z programu pro trhy s cennými papíry: 728 mil. EUR (962 mil. EUR v roce 2013)
 • Úrokový výnos z bankovek: 126 mil. EUR (406 mil. EUR v roce 2013)
 • Velikost rozvahy ECB: 185 mld. EUR (174 mld. EUR v roce 2013)

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) včera schválila auditovanou roční účetní závěrku ECB za rok končící 31. prosince 2014. [1]

Rada guvernérů rozhodla převést k 31. prosinci 2014 částku 15 mil. EUR (0,4 mil. EUR v roce 2013) do rezervy na krytí rizik, která se tím k uvedenému datu zvýšila na maximální přípustnou úroveň 7 575 mil. EUR. Účelem rezervy na krytí rizik je pokrýt kurzové, úrokové a úvěrové riziko a riziko souvisejí s cenou zlata. Tato rizika se nepřetržitě sledují. Výše rezervy se každoročně reviduje. V důsledku tohoto převodu do rezervy na krytí rizik vykázala ECB za rok 2014 čistý zisk 989 mil. EUR (1 440 mil. EUR v roce 2013). Příčinou poklesu byly především: a) nižší úrokový výnos z bankovek v důsledku nižší průměrné úrokové míry u hlavních refinančních operací, b) pokles čistého úrokového výnosu z programu pro trhy s cennými papíry (SMP) v důsledku splácení a c) vyšší provozní náklady, v první řadě v důsledku nákladů souvisejících se zřízením jednotného mechanismu dohledu (SSM).

Rada guvernérů rozhodla provést k 30. lednu 2015 prozatímní rozdělení zisku ve výši 841 mil. EUR mezi národní centrální banky zemí eurozóny. Na včerejším zasedání rozhodla Rada guvernérů rozdělit 20. února 2015 zbytek zisku ve výši 148 mil. EUR mezi národní centrální banky zemí eurozóny.

Hlavním zdrojem příjmů ECB jsou výnosy z investic jejích devizových rezerv a portfolia vlastních zdrojů a dále úrokový výnos z 8% podílu ECB na celkovém objemu eurobankovek v oběhu a v posledních letech čistý úrokový výnos z cenných papírů pořízených pro účely měnové politiky.

Čistý úrokový výnos dosáhl v roce 2014 úrovně 1 536 mil. EUR (2 005 mil. EUR v roce 2013). Jeho součástí byl úrokový výnos 126 mil. EUR z podílu ECB na úhrnu eurobankovek v oběhu (406 mil. EUR v roce 2013) a čistý úrokový výnos ve výši 728 mil. EUR (962 mil. EUR v roce 2013) z cenných papírů pořízených v rámci programu pro trhy s cennými papíry, z čehož 298 mil. EUR (437 mil. EUR v roce 2013) připadlo na státní dluhopisy řecké vlády držené ECB v rámci programu pro trhy s cennými papíry. Dále byl jeho součástí čistý úrokový výnos 174 mil. EUR (204 mil. EUR v roce 2013) z cenných papírů pořízených v rámci programů nákupu krytých dluhopisů a 1 mil. EUR z cenných papírů pořízených v rámci programu nákupu cenných papírů krytých aktivy (program ABSPP). ECB uhradila částku 57 mil. EUR (192 mil. EUR v roce 2013) národním centrálním bankám za úročení jejich pohledávek z devizových rezerv, které převedly na ECB, zatímco úrokový výnos z devizových rezerv dosáhl 217 mil. EUR (187 mil. EUR v roce 2013).

Realizované zisky z finančních operací činily 57 mil. EUR (52 mil. EUR v roce 2013).

Snížení hodnoty v roce 2014 dosáhlo 8 mil. EUR (115 mil. EUR v roce 2013). Výrazněji nižší snížení hodnoty v roce 2014 bylo způsobeno především celkovým nárůstem tržních hodnot cenných papírů v portfoliu v amerických dolarech i v portfoliu vlastních prostředků.

Správní náklady ECB se skládají s osobních nákladů a všech dalších správních nákladů. Osobní náklady se v roce 2014 zvýšily na 301 mil. EUR (241 mil. EUR v roce 2013), neboť v roce 2014 postupně rostly počty zaměstnanců v důsledku příprav na spuštění jednotného mechanismu dohledu v listopadu 2014. Výdaje související s jednotným mechanismem dohledu vzniklé v listopadu a prosinci 2014 dosáhly 30 mil. EUR. Tato částka bude fakturována v roce 2015, avšak je vykázána jako výnos z poplatků v časovém rozlišení ve výkazu zisku a ztráty za rok 2014.

Ostatní správní náklady zahrnující nájem budov, odměny za odborné práce a další zboží a služby dosáhly v roce 2014 úrovně 376 mil. EUR (287 mil. EUR v roce 2013). Velká většina nákladů spojených s výstavbou nového sídla ECB byla aktivována a z této položky je vyloučena. Poté, co se ECB přestěhovala v listopadu 2014 do svého nového sídla, do té doby vzniklé aktivované náklady byly převedeny z „nedokončených aktiv“ do příslušných položek dlouhodobých aktiv. Odepisování nového sídla ECB bylo zahájeno v lednu 2015 a je v souladu s běžnými pravidly ECB pro odpisy.

Celkový objem rozvahy ECB vzrostl v roce 2014 o 11 mld. EUR na 185 mld. EUR (174 mld. EUR v roce 2013). Tento nárůst byl především důsledkem apreciace devizových rezerv a zlata v držení ECB a také nárůstu bankovek v oběhu.

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému dosáhla na konci roku 2014 částky 2 208 mld. EUR, oproti 2 273 mld. EUR v roce 2013. Objem celkových pasiv se snížil především v důsledku pozastavení týdenních operací jemného doladění, které sterilizovaly likviditu dodanou prostřednictvím programu pro trhy s cennými papíry, takže došlo ke snížení položky „termínované vklady“. Celková aktiva se snížila především v důsledku toho, že protistrany předčasně splatily částky jim přidělené v rámci dvou tříletých dlouhodobějších refinančních operací.

Objem cenných papírů, které Eurosystém drží pro účely měnové politiky, klesl o 19 mld. EUR na 217 mld. EUR (236 mld. EUR v roce 2013). Objem cenných papírů držených v rámci programu pro trhy s cennými papíry klesl o 34,5 mld. EUR v důsledku splácení. Tento pokles byl částečně kompenzován cennými papíry pořízenými v rámci třetího programu nákupu krytých dluhopisů a programu ABSPP, které byly zahájeny koncem roku 2014 a jejichž objem činil na konci roku 31,3 mld. EUR.

Zpráva o činnosti, která byla v předchozích letech zveřejňována spolu s výroční zprávou ECB, je nedílnou součástí výroční zprávy o hospodaření ECB a obsahuje kontextuální informace, které čtenáři umožňují lépe se seznámit s činností ECB, jejím provozním rámcem a dopadem operací ECB na její účetní výkazy. Letos byla zpráva o činnosti rozšířena o informace přímo se týkající účetních výkazů ECB.

Na dotazy médií odpoví Rocío González, tel. +49 69 1344 6451

Poznámky:

 1. Účetní pravidla ECB a Eurosystému: Společná účetní pravidla Eurosystému včetně ECB určila Rada guvernérů v souladu s článkem 26.4 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (statut ESCB) a tato pravidla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. [2] I když obecně vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních postupů, jejich znění zohledňuje zvláštní postavení centrálních bank Eurosystému. Vzhledem k velké devizové expozici většiny centrálních bank Eurosystému je věnována značná pozornost hledisku obezřetnosti. Tento obezřetný přístup se týká především rozdílného nakládání s nerealizovanými zisky a nerealizovanými ztrátami při vykazování výnosů a dále zákazu započítávat nerealizované ztráty z jednoho aktiva vůči nerealizovaným ziskům z jiného aktiva. Nerealizované zisky jsou převedeny přímo na účty přecenění. Nerealizované ztráty převyšující související zůstatky na účtech přecenění jsou na konci roku vykázány jako náklady. Ztráty ze snížení hodnoty jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu. Uplatňovat tato pravidla při vykazování svých operací v rámci Eurosystému, které jsou zahrnuty v týdenní konsolidované rozvaze Eurosystému a v roční konsolidované rozvaze, jsou povinny všechny národní centrální banky zemí eurozóny. Navíc všechny národní centrální banky zemí eurozóny dobrovolně uplatňují v zásadě stejná pravidla jako ECB i při sestavování vlastních ročních účetních výkazů.
 2. V roce 2014 rozhodla Rada guvernérů změnit účtování o cenných papírech v současnosti držených pro účely měnové politiky. Tyto cenné papíry jsou nyní účtovány zůstatkovou hodnotou s uvážením snížení hodnoty, a to bez ohledu na záměr, pro něž jsou drženy. Tato změna neměla žádný vliv na výsledek hospodaření za rok 2014.
 3. Obchodovatelné cenné papíry (nejsou-li drženy pro účely měnové politiky) jsou přeceňovány tržními cenami, pokud nejsou klasifikovány jako cenné papíry držené do splatnosti. Cenné papíry držené do splatnosti jsou oceňovány zůstatkovou hodnotou s uvážením snížení hodnoty.
 4. Zlato a všechna další rozvahová a podrozvahová aktiva a pasiva v cizí měně jsou převáděna na eura v kurzu platném v rozvahový den.
 5. Náklady související s bankovním dohledem: v souladu s nařízením o SSM [3] uloží ECB dohlíženým úvěrovým institucím roční poplatek za dohled. Tyto poplatky pokryjí výdaje vynaložené ECB v souvislosti s jejími úkoly dohledu, avšak nepřevýší je. Náklady ECB budou hrazeny s účinností k datu, kdy převzala provozní odpovědnost za dohled, tedy od listopadu 2014. Částky nutné ke krytí nákladů v listopadu a prosinci 2014 jsou ve výkazu zisku a ztráty za rok 2014 vykázány jako výnos z poplatků v časovém rozlišení, fakturovány však budou v roce 2015.
 6. Úročení devizových aktiv převedených na ECB: Každé národní centrální bance vzniká při převodu devizových aktiv na ECB po vstupu do Eurosystému úročená pohledávka vůči ECB odpovídající hodnotě převáděné částky. Rada guvernérů rozhodla, že tyto pohledávky jsou v eurech a jejich úročení se vypočítává denně pomocí poslední dostupné mezní úrokové sazby, kterou Eurosystém používá při nabídkovém řízení pro hlavní refinanční operace, upravené tak, aby odrážela nulové úročení položky zlato.
 7. Rozdělení zisku / úhrada ztráty: Podle článku 33 statutu ESCB může být až 20 % čistého zisku za kterýkoli rok převedeno do všeobecného rezervního fondu až do výše 100 % základního kapitálu ECB. Zbývající čistý zisk se rozděluje národním centrálním bankám zemí eurozóny v poměru k jejich splaceným podílům. Zaznamená-li ECB ztrátu, může být schodek vyrovnán a) z rezervy na všeobecná rizika a ze všeobecného rezervního fondu ECB a b) na základě rozhodnutí Rady guvernérů z měnového příjmu příslušného účetního roku. Případná zbývající čistá ztráta může být vykázána v rozvaze jako převedené ztráty a vyrovnána z případného čistého příjmu získaného v následujících letech.
 8. Cenné papíry Eurosystému držené v rámci programu pro trhy s cennými papíry: Tabulka níže uvádí členění nevypořádaných částek vyplývajících z cenných papírů v držení Eurosystému podle emitenta k 31. prosinci 2014.
Emitující stát Jmenovitá hodnota (mld. EUR) Účetní hodnota[1] (mld. EUR) Průměrná zbývající splatnost (roky)
Irsko 9,7 9,3 4,3
Řecko 19,8 18,1 3,5
Španělsko 28,9 28,6 3,8
Itálie 76,2 73,9 3,8
Portugalsko 14,9 14,3 3,3
Celkem[2] 149,4 144,3 3,7

[1] Cenné papíry držené v rámci programu pro trhy s cennými papíry v zůstatkové hodnotě

[2] V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

 1. [1]Od roku 2015 budou zpráva o činnosti ECB a konsolidovaná rozvaha Eurosystému zveřejňovány společně s roční účetní závěrkou ECB. Jako základ pro konsolidovanou rozvahu Eurosystému byly použity předběžné neauditované údaje. Roční účetní závěrky všech národních centrálních bank budou dokončeny před koncem května 2015 a následně bude zveřejněna konečná konsolidovaná roční rozvaha Eurosystému.

 2. [2]Podrobná účetní pravidla ECB jsou stanovena v rozhodnutí ECB/2010/21 ze dne 11. listopadu 2010, Úř. věst. L 35, 9.2.2011, s. 1, v platném znění.

 3. [3]Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média