Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Situațiile financiare ale BCE pentru exercițiul financiar 2014

19 februarie 2015

EMBARGO

Embargo până joi, 19 februarie 2015, ora 12.00 (ora Europei Centrale)
 • Profit net al BCE pentru exercițiul financiar 2014: 989 de milioane EUR (față de 1 440 de milioane EUR în 2013)
 • Venituri nete din dobânzi aferente programului destinat piețelor titlurilor de valoare: 728 de milioane EUR (față de 962 de milioane EUR în 2013)
 • Venituri din dobânzi aferente bancnotelor: 126 de milioane EUR (față de 406 milioane EUR în 2013)
 • Volumul bilanțului BCE: 185 de miliarde EUR (față de 174 de miliarde EUR în 2013)

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a aprobat ieri Conturile anuale auditate ale BCE pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2014. [1]

Consiliul guvernatorilor a hotărât să transfere, la data de 31 decembrie 2014, suma de 15 milioane EUR (față de 0,4 milioane EUR în 2013) în contul provizionului de risc, ceea ce a condus la majorarea acestuia până la nivelul maxim de 7 575 de milioane EUR începând cu această dată. Scopul provizionului de risc este acoperirea riscului valutar, de dobândă, de credit și a celui asociat fluctuațiilor prețului aurului, care sunt monitorizate în mod constant. Volumul acestui provizion face obiectul unor revizuiri anuale. În urma transferului în contul provizionului de risc, profitul net al BCE pentru anul 2014 s-a cifrat la 989 de milioane EUR (față de 1 440 de milioane EUR în 2013). Această scădere s-a datorat în principal: (a) reducerii veniturilor din dobânzi aferente bancnotelor ca urmare a diminuării ratei medii a dobânzilor la operațiunile principale de refinanțare; (b) scăderii veniturilor nete din dobânzi aferente programului destinat piețelor titlurilor de valoare pe seama răscumpărărilor; și (c) majorării cheltuielilor de funcționare, în principal ca urmare a costurilor asociate instituirii Mecanismului unic de supraveghere (MUS).

Consiliul guvernatorilor a decis să efectueze o repartizare provizorie a profitului, în valoare de 841 de milioane EUR, între băncile centrale naționale (BCN) din zona euro la data de 30 ianuarie 2015. În ședința de ieri, Consiliul guvernatorilor a decis să repartizeze profitul rămas, totalizând 148 de milioane EUR, BCN din zona euro la 20 februarie 2015.

Veniturile BCE provin, în principal, din veniturile din plasamente aferente rezervelor valutare și fondurilor proprii, din veniturile din dobânzi aferente cotei de 8% din totalul bancnotelor euro în circulație, precum și, în ultimii ani, din veniturile nete din dobânzi aferente titlurilor cumpărate în scopuri de politică monetară.

Veniturile nete din dobânzi au totalizat 1 536 de milioane EUR în anul 2014 (față de 2 005 milioane EUR în 2013). Acestea au inclus venituri din dobânzi în valoare de 126 de milioane EUR (față de 406 milioane EUR în anul 2013) aferente cotei BCE din totalul bancnotelor euro în circulație și venituri nete din dobânzi în valoare de 728 de milioane EUR (față de 962 de milioane EUR în 2013) aferente titlurilor cumpărate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare, din care 298 de milioane EUR (față de 437 de milioane EUR în 2013) au fost generate de deținerile BCE de obligațiuni guvernamentale elene cumpărate în cadrul programului respectiv. De asemenea, acestea au inclus venituri nete din dobânzi în cuantum de 174 de milioane EUR (față de 204 milioane EUR în 2013) aferente titlurilor cumpărate în cadrul celor trei programe de achiziționare de obligațiuni garantate și 1 milion EUR aferent titlurilor achiziționate în cadrul programului de achiziționare de titluri garantate cu active. BCE a virat 57 de milioane EUR (față de 192 de milioane EUR în anul 2013) către BCN în contul creanțelor acestora asupra activelor externe de rezervă transferate la BCE, iar veniturile din dobânzi aferente activelor externe de rezervă au însumat 217 milioane EUR (față de 187 de milioane EUR în 2013).

Câștigurile realizate din operațiuni financiare s-au cifrat la 57 de milioane EUR (față de 52 de milioane EUR în anul 2013).

Deprecierile au totalizat 8 milioane EUR în anul 2014 (față de 115 milioane EUR în 2013). Scăderea semnificativă a deprecierilor în anul 2014 s-a datorat, în principal, creșterii generale a valorii de piață a titlurilor deținute în portofoliul în dolari SUA al BCE și în portofoliul de plasamente ale fondurilor proprii.

Cheltuielile administrative ale BCE se referă la cheltuielile cu personalul și orice alte cheltuieli administrative. Cheltuielile cu personalul s-au majorat la 301 milioane EUR în anul 2014, față de 241 de milioane EUR în 2013, pe fondul creșterii treptate a numărului de membri ai personalului ca urmare a pregătirilor pentru lansarea MUS în luna noiembrie 2014. Cheltuielile legate de MUS au survenit în lunile noiembrie și decembrie ale anului 2014 și s-au ridicat la 30 de milioane EUR. Această sumă va fi facturată în anul 2015, dar este evidențiată ca venit din taxe în contul de profit și pierdere pentru 2014, pe baza contabilității de angajamente.

Alte cheltuieli administrative, incluzând chiriile, serviciile specializate și alte bunuri și servicii au totalizat 376 de milioane EUR în anul 2014 (față de 287 de milioane EUR în anul 2013). Cheltuielile aferente construirii noului sediu al BCE au fost, în cea mai mare parte, capitalizate și nu mai sunt incluse la această poziție. După mutarea BCE în noul sediu în luna noiembrie 2014, cheltuielile capitalizate înregistrate până la momentul respectiv au fost transferate de la „Imobilizări în curs” la pozițiile corespunzătoare referitoare la imobilizări corporale din active. Amortizarea noului sediu al BCE a început în luna ianuarie 2015, în concordanță cu politica uzuală privind amortizarea a BCE.

Volumul total al bilanțului BCE s-a majorat cu 11 miliarde EUR, până la 185 de miliarde EUR în anul 2014 (față de 174 de miliarde EUR în 2013). Această creștere s-a datorat cu precădere aprecierii activelor externe de rezervă și a aurului deținut de BCE, precum și majorării înregistrate de bancnotele aflate în circulație.

Bilanțul contabil consolidat la nivelul Eurosistemului s-a cifrat la 2 208 miliarde EUR la sfârșitul anului 2014, față de 2 273 de miliarde EUR în 2013. Totalul pasivelor a înregistrat o scădere, în principal ca urmare a suspendării operațiunii săptămânale de reglaj fin vizând sterilizarea lichidității injectate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare, care a condus la o reducere a „depozitelor la termen”. Totalul activelor a consemnat o diminuare, în principal datorită rambursărilor anticipate ale sumelor alocate contrapartidelor în cadrul celor două operațiuni de refinanțare pe termen mai lung cu scadența la trei ani.

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară s-au redus cu 19 miliarde EUR, până la 217 miliarde EUR (față de 236 de miliarde EUR în anul 2013). Titlurile deținute în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare au scăzut cu 34,5 miliarde EUR, pe seama răscumpărărilor. Această reducere a fost parțial compensată de titlurile achiziționate în cadrul celui de-al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate și în cadrul programului de achiziționare de titluri garantate cu active, care a fost inițiat către finele anului 2014 și a însumat 31,3 miliarde EUR la sfârșitul anului.

Raportul administratorilor, care a fost publicat în anii anteriori alături de Raportul anual al BCE, face parte integrantă din procesul de raportare financiară anuală al BCE și oferă informații contextuale care permit cititorilor să înțeleagă mai bine activitatea BCE, cadrul operațional și impactul operațiunilor BCE asupra situațiilor sale financiare. În acest an, raportul administratorilor a fost îmbunătățit prin includerea de informații cu relevanță directă pentru situațiile financiare ale BCE.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Rocío González, tel.: +49 69 1344 6451.

Note

 1. Politicile contabile ale BCE și ale Eurosistemului: Consiliul guvernatorilor a stabilit politicile contabile comune pentru Eurosistem, inclusiv pentru BCE, în conformitate cu articolul 26.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (Statutul SEBC); acestea au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. [2] Deși se bazează, în general, pe practicile contabile recunoscute la nivel internațional, aceste politici sunt elaborate ținându-se seama mai ales de situația specifică a băncilor centrale din Eurosistem. O atenție deosebită se acordă principiului prudenței, în contextul expunerilor valutare mari ale majorității băncilor centrale din Eurosistem. Această abordare prudentă se aplică în special tratamentului diferențiat al câștigurilor și pierderilor nerealizate în scopul evidențierii veniturilor, precum și interdicției de compensare între pierderile nerealizate aferente unui activ și câștigurile nerealizate aferente unui alt activ. Câștigurile nerealizate sunt transferate direct în conturile de reevaluare. Pierderile nerealizate care depășesc soldurile asociate ale conturilor de reevaluare reprezintă cheltuieli la sfârșitul exercițiului financiar. Pierderile din depreciere sunt preluate integral în contul de profit și pierdere. Toate BCN din zona euro trebuie să respecte aceste politici în vederea raportării operațiunilor efectuate în cadrul Eurosistemului, care sunt incluse în situațiile financiare consolidate săptămânale la nivelul Eurosistemului și în bilanțul consolidat anual. De asemenea, în procesul de elaborare a propriilor situații financiare anuale, acestea aplică, în mod voluntar și în linii mari, aceleași politici ca și BCE.
 2. În anul 2014, Consiliul guvernatorilor a decis să modifice tratamentul contabil al titlurilor deținute în prezent în scopuri de politică monetară. Aceste titluri sunt evidențiate acum la cost amortizat supus deprecierii, indiferent dacă se intenționează deținerea acestora până la scadență sau nu. Această modificare nu a influențat rezultatul financiar pentru anul 2014.
 3. Titlurile tranzacționabile, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară, sunt reevaluate la prețul pieței, în cazul în care nu sunt clasificate ca titluri deținute până la scadență. Titlurile deținute până la scadență sunt evaluate la cost amortizat (supus deprecierii).
 4. Aurul și toate celelalte elemente bilanțiere și extrabilanțiere exprimate în valută sunt convertite în euro la cursul de schimb valabil la data bilanțului contabil.
 5. Costuri aferente supravegherii bancare: în conformitate cu Regulamentul privind MUS, [3] BCE va percepe o taxă anuală de supraveghere instituțiilor de credit supravegheate. Taxele vor acoperi, fără să depășească, cheltuielile suportate de BCE în legătură cu atribuțiile sale în materie de supraveghere. Cheltuielile suportate de BCE vor fi recuperate cu începere de la data la care aceasta și-a asumat responsabilitatea operațională pentru supraveghere, respectiv din luna noiembrie 2014. Sumele necesare acoperirii cheltuielilor survenite în noiembrie și decembrie 2014 sunt evidențiate, pe baza contabilității de angajamente, ca venituri din taxe în contul de profit și pierdere al BCE pentru anul 2014, dar vor fi facturate în 2015.
 6. Remunerarea creanțelor BCN aferente activelor externe de rezervă transferate BCE: În momentul transferării activelor externe de rezervă către BCE după aderarea la Eurosistem, fiecare BCN dobândește o creanță asupra BCE, reprezentând contravaloarea transferului. Consiliul guvernatorilor a hotărât ca aceste creanțe să fie exprimate în euro și să fie remunerate zilnic la cea mai recentă rată marginală a dobânzii utilizată de Eurosistem în cadrul licitațiilor pentru operațiunile principale de refinanțare, ajustată pentru a reflecta randamentul zero al componentei aur.
 7. Repartizarea profitului/pierderilor: În conformitate cu articolul 33 din Statutul SEBC, până la 20% din profitul net aferent unui an poate fi transferat în fondul general de rezervă, în limita a 100% din capitalul BCE. Profitul net rămas se repartizează între BCN din zona euro, proporțional cu cotele vărsate la capital. În cazul în care BCE înregistrează o pierdere, aceasta poate fi acoperită din (a) provizionul general de risc al BCE și fondul general de rezervă și din (b) veniturile monetare obținute în cursul exercițiului financiar respectiv, după adoptarea unei decizii de către Consiliul guvernatorilor. În cele din urmă, orice pierdere netă rămasă poate fi evidențiată în bilanț ca pierdere reportată și poate fi acoperită din orice venit net înregistrat în anii ulteriori.
 8. Deținerile Eurosistemului de titluri cumpărate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare: Tabelul de mai jos prezintă repartizarea în funcție de emitent a soldurilor aferente deținerilor Eurosistemului de titluri cumpărate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare la data de 31 decembrie 2014.
Țară emitentă Valoare nominală (miliarde EUR) Valoare contabilă [1] (miliarde EUR) Scadență restantă medie (ani)
Irlanda 9,7 9,3 4,3
Grecia 19,8 18,1 3,5
Spania 28,9 28,6 3,8
Italia 76,2 73,9 3,8
Portugalia 14,9 14,3 3,3
Total [2] 149,4 144,3 3,7

[1] Deținerile de titluri cumpărate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare sunt evaluate la cost amortizat.

[2] Ca urmare a rotunjirilor, totalul componentelor ar putea să nu corespundă.

 1. [1]Începând cu anul 2015, Raportul administratorilor elaborat de BCE şi Bilanţul consolidat al Eurosistemului vor fi publicate alături de Conturile anuale ale BCE. Bilanțul consolidat al Eurosistemului se bazează pe date neauditate provizorii. Conturile anuale ale tuturor BCN vor fi finalizate până la sfârșitul lunii mai 2015, iar versiunea finală a bilanțului anual consolidat al Eurosistemului va fi publicată ulterior.

 2. [2]Decizia BCE/2010/21 din 11 noiembrie 2010, JO L 35, 9.2.2011, p. 1, cu modificările ulterioare, conține politicile contabile detaliate ale BCE.

 3. [3]Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media