Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB gör framsteg med översynen av kvaliteten på tillgångar och bekräftar parametrar för stresstester för ingående bedömning

3 februari 2014

EMBARGO

Får ej publiceras före 13.00 centraleuropeisk tid måndagen den 3 februari 2014
  • Insamling av en första uppsättning av data slutförd, portföljurval stänger i mitten av februari
  • Stresstester kommer att innehålla resultaten från översynen av kvaliteten på tillgångar
  • I enlighet med vad som tillkännagivits av Europeiska bankmyndigheten (EBA) kommer tröskelvärdet på kärnprimärkapital att vara 8 procent i ett grundscenario och 5,5 procent i ett negativt scenario

Europeiska centralbanken (ECB) har idag meddelat framstegen som gjorts i den pågående ingående bedömningen. Banken har även bekräftat att den kommer att använda parametrarna för stresstesten som offentliggjorts av EBA den 31 januari. Översynen av kvaliteten på tillgångars kvalitet (asset quality review (AQR)) utgör tillsammans med stresstestet en del av den ingående bedömningen. Undersökningen har som syfte att stärka transparensen i betydande bankers balansräkningar och att återupprätta investerarnas förtroende innan ECB intar sin tillsynsroll i november 2014.

Vítor Cônstancio, ECB;s vice ordförande sa att ”förberedelserna för stresstestet fortlöper väl och vi är övertygade om att vi, i nära samarbete med EBA, kommer att få se resultat som är transparenta och trovärdiga, vilket stärker den europeiska banksektorn. Vi har noterat att kapitalåtgärder och avsättningar har vidtagits sedan det blev känt att undersökningen skulle genomföras. Banker tidigarelägger sina förberedelser för den ingående bedömningen och stärker sina balansräkningar. Detta är en välkommen utveckling .”

Danièle Nouy, tillsynsnämndens ordförande, sa: ”Vi kommer inom kort att avsluta portföljurvalen och undersöka dessa utifrån en riskbaserad tillsynsbedömning. Undersökningens kvalitet och hur den genomförs är nyckelelement för att säkerställa att låneboken i de största bankerna värderas korrekt, och är kritiska faktorer för utfallet av undersökningen.”

ECB och nationella tillsynsmyndigheter håller just på att färdigställa metoden för översyn av kvaliteten på tillgångar (AQR-metoden). Metoden i sin helhet kommer att offentliggöras under första kvartalet 2014. ECB kommer att slutföra portföljurvalet för översyn av kvaliteten på tillgångar i mitten av februari. Därefter ska nationella behöriga myndigheter och de externa privata bolag (revisorer, konsulter, värderare) som anlitas av dem att granska bankernas förfaranden, policy och redovisningspraxis, analysera kreditexponeringar och avsättningar samt värdera bankernas säkerheter och fastighetsinnehav. Den allmänna användningen av externa företag i den privata sektorn är nödvändig i undersökningen inte bara p.g.a. omfattningen av arbetet utan också för att det ger mer oberoende och tillförlitlighet. Undersökningen kommer att använda en definition av nödlidande exponering som överenskommits med EBA. Denna innebär att varje väsentlig exponering som är förfallen sedan 90 dagar, kommer att klassificeras som nödlidande även om den inte klassas som nödlidande eller med minskat värde.

Den ingående bedömningen kommer även att omvärdera de viktigaste värdepapperna på nivå-3 (Level 3 securities) (tillgångar som är illikvida och svåra att värdera) där en bank har en väsentlig exponering av sådana tillgångar i sin lånebok. För banker med de viktigaste handelslagren kommer detta även att innebära kvalitetsgranskningar av de viktigaste förfarandena av dessa handelslager samt granskning av kvantitet av prissättningsmodeller för derivat.

För den del av den ingående bedömningen som utgörs av stresstestet, kommer i enlighet med vad som meddelats av EBA, tröskelvärdet på CET1 att vara 8 procent i ett grundscenario och 5,5 procent i ett negativt scenario. Tillsammans med CET1-instrumenten kommer ytterligare kapitalinstrument, som obligatoriskt omvandlas till CET1-instrument, att kunna vara kvalificerade för att möta kapitalbortfall i ett negativt scenario, så länge som konverteringsutlösaren ligger på eller över 5,5 procent. Endast instrument med ovillkorliga kontraktsklausuler avseende sådan konvertering kommer att vara kvalificerade.

Statsobligationer i portföljer som hålles till förfall kommer att behandlas på samma vis som andra exponeringar i den portföljen, dvs. effekterna av hur scenariot påverkar förlust och konkursparametrar kommer att beräknas och resultera i högre avsättningar. Samma typer av värdepapper i portföljer med tillgångar som kan säljas (AFS), och som hålles för handel, kommer att marknadsvärderas i linje med det scenario som används. Effekterna av en gradvis utfasning av AFS-tillsynsfilter på innehaven av statspapper kommer att redovisas öppet. Dessutom kommer en banks innehav av statspapper och deras olika löptider också att redovisas öppet.

ECB har förbundit sig att säkerställa både att hela förfarandet är tillförlitligt och att kvaliteten säkerställs. Avseende AQR (översynen av kvaliteten på tillgångarnas kvalitet) och stresstestet kommer ECB att använda sin egen personal vid deltagande i och översynen av lokala bankinspektioner. Detta omfattar deltagande i arbete med att granska om uppgifterna överensstämmer, att genomföra jämförbarhetsanalyser av portföljer samt att noga kontrollera modelluppgifter och –antaganden. ECB beräknar att EBA kommer att skicka ut stresstestscenarierna till bankerna i slutet av april 2014.

Frågor från media kan riktas till Uta Harnischfeger, tfn.: +49 69 1344 6321.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media