Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB postupuje v hodnotení kvality aktív a potvrdzuje parametre záťažového testu v rámci komplexného hodnotenia

3. februára 2014

EMBARGO

Nezverejňovať do 13:00 SEČ v pondelok 3. februára 2014
  • Zber prvého súboru údajov je ukončený, výber portfólií bude uzavretý v polovici februára.
  • Záťažový test bude založený na výsledkoch hodnotenia kvality aktív.
  • V zmysle oznámenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo bude v základnom scenári použité kritérium vlastného kapitálu Tier 1 na úrovni 8 % a v nepriaznivom scenári na úrovni 5,5 %.

Európska centrálna banka (ECB) dnes vydala oznámenie o stave prebiehajúceho komplexného hodnotenia. Zároveň potvrdila, že v záťažovom teste použije parametre, ktoré 31. januára vydal Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA). Záťažový test je spolu s hodnotením kvality aktív súčasťou komplexného hodnotenia. Cieľom hodnotenia je zvýšiť transparentnosť súvah významných bánk a obnoviť dôveru investorov predtým, ako ECB v novembri 2014 prevezme svoje úlohy v oblasti dohľadu.

Viceprezident ECB Vítor Cônstancio v tejto súvislosti uviedol: „Prípravy na záťažový test sú v pokročilom štádiu a veríme, že v úzkej koordinácii s EBA bude jeho výsledok transparentný a vierohodný a bude stimulom pre európsky bankový sektor. Od avizovania hodnotenia zaznamenávame prijímanie rôznych opatrení v oblasti kapitálu a rezerv. Banky sa na komplexné hodnotenie pripravujú v predstihu a posilňujú svoje súvahy, čo je vítané.“

Predsedníčka rady pre dohľad Danièle Nouyová uviedla: „Onedlho dokončíme výber portfólií, ktoré budeme posudzovať v rámci hodnotenia založeného na rizikách. Kvalita tohto hodnotenia a jeho priebeh sú zásadným predpokladom správneho ocenenia úverových portfólií najväčších bánk a kritickým faktorom úspechu celého procesu.“

ECB v súčasnosti v spolupráci s národnými orgánmi dohľadu finalizuje metodiku hodnotenia kvality aktív. Kompletná metodika bude vydaná v priebehu prvého štvrťroka 2014. Výber portfólií, ktoré budú predmetom hodnotenia kvality aktív, ECB uzavrie v polovici februára. Príslušné vnútroštátne orgány a ich odborní partneri (audítori, konzultanti, odborníci na hodnotenie aktív) následne preveria procesy bánk, ich politiky a účtovné postupy, vykonajú analýzu ich úverových expozícií a rezerv a vyhodnotia ich aktíva vo forme kolaterálu a nehnuteľností. Všeobecná účasť firiem zo súkromného sektora je nevyhnutná nielen vzhľadom na rozsah tohto podujatia, ale aj v záujme zvýšenia jeho nezávislosti a vierohodnosti. V rámci hodnotenia sa bude uplatňovať definícia nesplácaných expozícií dohodnutá s EBA, podľa ktorej sa za nesplácané považujú všetky významné expozície, ktoré sú v omeškaní 90 a viac dní, a to aj v prípade, že nie sú vedené ako zlyhané alebo v zhoršenej kvalite.

V rámci komplexného hodnotenia dôjde aj k preceneniu najdôležiteších cenných papierov tretej úrovne (nelikvidných a ťažko oceniteľných aktív), ak v bankových alebo obchodných knihách bánk budú predstavovať významné expozície. V prípade bánk s najvýznamnejšími obchodnými knihami bude jeho súčasťou aj kvalitatívne hodnotenie hlavných postupov v rámci obchodných kníh a kvantitatívne hodnotenie modelov oceňovania derivátov.

V prípade záťažového testu, ktorý je jedným z prvkov komplexného hodnotenia, sa bude v zmysle oznámenia EBA v rámci základného scenára vývoja uplatňovať kritérium vlastného kapitálu Tier 1 vo výške 8 % a v prípade nepriaznivého scenára vo výške 5,5 %. Spolu s nástrojmi zaradenými do vlastného kapitálu Tier 1 sa môžu na riešenie nedostatku kapitálu vzniknutého v nepriaznivom scenári vývoja použiť aj ďalšie kapitálové nástroje, ktoré sa povinne konvertujú na vlastný kapitál Tier 1, za predpokladu stanovenia aktivačnej hranice konverzie na úrovni minimálne 5,5 %. Za spôsobilé sa v tejto súvislosti budú považovať len nástroje, ktorých prípadná konverzia sa riadi bezpodmienečnými zmluvnými doložkami.

Expozície voči štátnemu dlhu v rámci portfólií nástrojov držaných do splatnosti sa budú posudzovať rovnako ako ostatné úverové expozície v tomto portfóliu. To znamená, že sa bude určovať vplyv jednotlivých scenárov na parametre strát a zlyhania, ktorého dôsledkom bude nárast rezerv. Cenné papiere toho istého druhu zaradené do portfólia nástrojov na predaj alebo portfólia nástrojov na obchodovanie sa budú oceňovať v trhových cenách, v súlade s použitým scenárom. Vplyv postupného vyradenia prudenciálnych filtrov uplatnených na expozície voči štátnemu dlhu v rámci portfólia nástrojov na predaj sa bude v plnej miere vykazovať. Okrem toho sa budú v plnej miere vykazovať aj expozície bánk voči štátnemu dlhu spolu s ich štruktúrou splatnosti.

ECB je odhodlaná zabezpečiť vierohodnosť a kvalitu celého procesu. V rámci hodnotenia kvality aktív a záťažových testov ECB nasadí vlastné tímy, ktoré sa zúčastnia previerok bánk na mieste a budú dohliadať na ich priebeh. Ich úlohou bude okrem iného podieľať sa na overovaní konzistentnosti údajov, vykonávať komparatívne analýzy na úrovni portfólií a dôkladne preverovať modelové vstupy a predpoklady. ECB očakáva, že EBA bankám zašle scenáre záťažových testov koncom apríla 2014.

Kontaktnou osobou pre médiá je Uta Harnischfegerová, tel.: +49 69 1344 6321.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá