Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB turpina aktīvu kvalitātes pārbaudi un apstiprina visaptverošā novērtējuma stresa testa parametrus

2014.3.02.

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz pirmdienai, 2014. gada 3. februārim, plkst. 13.00 pēc Viduseiropas laika
  • Apkopoti pirmie dati, portfeļu izvēle noslēgsies februāra vidū.
  • Stresa testā tiks ņemti vērā aktīvu kvalitātes pārbaudes rezultāti.
  • Kā paziņojusi Eiropas Banku iestāde, noteikts kapitāla slieksnis bāzes scenārija un nelabvēlīgas attīstības scenārija gadījumā (pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs attiecīgi 8% un 5.5% apmērā).

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien sniegusi paziņojumu par visaptverošā novērtējuma veikšanā sasniegto progresu. Tā arī apstiprinājusi, ka stresa tests tiks veikts atbilstoši Eiropas Banku iestādes (EBI) 31. janvārī publiskotajiem parametriem. Līdztekus aktīvu kvalitātes pārbaudei stresa tests veido daļu no visaptverošā novērtējuma. Novērtējuma mērķis ir uzlabot nozīmīgo banku bilanču caurredzamību un atjaunot ieguldītāju uzticību, pirms 2014. gada novembrī ECB sāks pildīt uzraudzības pienākumus.

"Sagatavošanās darbi stresa testam būtiski pavirzījušies uz priekšu, un mēs esam pārliecināti, ka ciešā sadarbībā ar EBI rezultāts būs caurredzams un uzticams, tādējādi nostiprinot Eiropas banku sektoru. Ir redzams, ka kopš paziņojuma sniegšanas par novērtējumu veikti pasākumi saistībā ar kapitālu un uzkrājumu veidošanu. Bankas uzsākušas sagatavošanos visaptverošajam novērtējumam un nostiprina savas bilances − tās ir atzinīgi vērtējamas norises," sacīja ECB viceprezidents Vitors Konstansiu (Vítor Constâncio).

"Drīzumā mēs pabeigsim portfeļu izvēli, un tiks veikta to pārbaude uz riskiem balstīta uzraudzības novērtējuma ietvaros. Pārbaudes kvalitāte un tas, kā tā tiks veikta, ir būtiskākie elementi, kas ļaus nodrošināt lielāko banku aizdevumu uzskaites pareizu novērtējumu, un svarīgākie faktori, kas noteiks pārbaudes iznākumu," atzīmēja Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī (Danièle Nouy).

ECB drīzumā pabeigs aktīvu kvalitātes pārbaudes metodoloģijas izstrādi sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm. Metodoloģija pilnībā tiks publiskota 2014. gada 1. ceturksnī. ECB pabeigs portfeļu izvēli aktīvu kvalitātes pārbaudei februāra vidū. Pēc tam valstu kompetentās iestādes un to pieaicināti neatkarīgi speciālisti (revidenti, konsultanti, aktīvu vērtētāji) iepazīsies ar banku procesiem, politiku un grāmatvedības praksi, analizēs riska darījumus un uzkrājumus un novērtēs to nodrošinājuma un nekustamā īpašuma aktīvus. Privātā sektora uzņēmumu pakalpojumu plaša izmantošana nepieciešama ne vien sakarā ar novērtējuma plašajiem apmēriem, bet arī lai vairotu tā neatkarību un uzticamību. Pārbaudē tiks izmantota ar EBI saskaņotā ieņēmumus nenesoša riska darījuma definīcija, kas nozīmē, ka ikviens būtisks riska darījums ar maksājumu kavējumu ilgāku par 90 dienām tiks klasificēts kā ieņēmumus nenesošs, pat tad, ja nav iestājusies saistību neizpilde vai vērtības samazināšanās.

Visaptverošā novērtējuma ietvaros tiks pārvērtēti arī svarīgākie trešā līmeņa vērtspapīri (nelikvīdi un grūti novērtējami aktīvi), ja tie veido būtiskus riskus banku vai tirdzniecības portfeļos. Tādu banku gadījumā, kurām ir visnozīmīgākie tirdzniecības portfeļi, tiks veikta arī svarīgāko tirdzniecības portfeļa procesu kvalitatīva pārbaude un atvasināto instrumentu cenas noteikšanas modeļu kvantitatīva pārbaude.

Attiecībā uz visaptverošā novērtējuma ietvaros veikto stresa testu atbilstoši EBI paziņojumam kapitāla slieksnis bāzes scenārija gadījumā būs pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs 8% apmērā, bet nelabvēlīgas attīstības scenārija gadījumā – pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs 5.5% apmērā. Līdztekus pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem par atbilstošiem trūkstošā kapitāla nodrošināšanai nelabvēlīgas attīstības scenārija gadījumā var tikt uzskatīti papildu kapitāla instrumenti, kas tiek automātiski konvertēti par pirmā līmeņa pamata kapitālu, ja vien kontrolslieksnis, kas nosaka to konvertēšanu, noteikts vismaz 5.5% līmenī. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tādi instrumenti, attiecībā uz kuriem līgumā noteiktas beznosacījuma normas, kas paredz šādu konvertēšanu.

Pieeja attiecībā uz valdības parāda instrumentiem līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru portfeļos būs tāda pati kā attiecībā uz citiem kredītriska darījumiem šajā portfelī, t.i. tiks aprēķināta scenāriju ietekme uz zaudējumu un saistību neizpildes parametriem, rezultātā nosakot lielāku uzkrājumu apjomu. Savukārt tāda paša veida vērtspapīri pārdošanai pieejamo vērtspapīru portfeļos un tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru portfeļos tiks novērtēti pēc tirgus vērtības atbilstoši izmantotajam scenārijam. Informācija par pārdošanai pieejamo vērtspapīru uzraudzības filtru pakāpeniskas atcelšanas ietekmi uz valdības parāda instrumentiem tiks pilnībā atklāta. Turklāt pilnībā tiks atklāta arī informācija par banku turējumā esošajiem valdības vērtspapīriem un to dzēšanas termiņiem.

ECB apņēmusies nodrošināt, lai viss process būtu uzticams un lai tiktu nodrošināta augsta kvalitāte. Aktīvu kvalitātes pārbaudē un stresa testā iesaistīsies ECB darbinieku grupas, kas piedalīsies vietējo banku pārbaudēs un uzraudzīs to veikšanu. ECB darbinieki piedalīsies arī datu konsekvences pārbaudēs, portfeļu salīdzinošās analīzes veikšanā un modeļu ievades datu un pieņēmumu vispusīgā pārbaudē. ECB sagaida, ka EBI nosūtīs bankām stresa testu scenārijus līdz 2014. gada aprīļa beigām.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres ( Uta Harnischfeger, tālr.: +49 69 1344 6321).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem