Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Годишен отчет на Европейската централна банка за годината, приключваща на 31 декември 2012 г.

21 февруари 2013 г.

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) одобри одитирания годишен отчет на ЕЦБ за годината, приключваща на 31 декември 2012 г.

През 2012 г. ЕЦБ отчете излишък от 2164 млн. евро спрямо излишък от 1894 млн. евро през 2011 г. Управителният съвет взе решение да прехвърли към 31 декември 2012 г. сумата от 1166 млн. евро към провизиите за риск, като по този начин ги увеличи до настоящата им горна граница от 7529 млн. евро. Предназначението на провизиите за риск е да покрият валутния, лихвения, кредитния и свързания с цената на златото риск, които са обект на непрекъснато наблюдение. Ежегодно се преразглежда размерът на тези провизии и дали продължава необходимостта от тях.

В резултат на това прехвърляне към провизиите за риск обявената нетна печалба на ЕЦБ за 2012 г. е на стойност 998 млн. евро (спрямо 728 млн. евро през 2011 г.). Съгласно решение на Управителния съвет, на 31 януари 2013 г. се извърши междинно разпределение на печалбата, на стойност 575 млн. евро, между националните централни банки (НЦБ) от еврозоната. Управителният съвет реши на днешното си заседание да разпредели на 25 февруари 2013 г. оставащите 423 млн. евро между НЦБ от еврозоната.

Постоянният доход на ЕЦБ се дължи предимно на доходи от инвестиции в нейния портфейл от чуждестранни резерви и портфейла от собствени средства, на приходите от лихви върху 8 % дял от всички евробанкноти в обращение и на нетните приходи от лихви по ценни книжа, закупени за целите на паричната политика по програмата за пазарите на ценни книжа и двете програми за закупуване на обезпечени облигации.

През 2012 г. нетните приходи от лихви са в размер на 2289 млн. евро (спрямо 1999 млн. евро през 2011 г.). Това включва приходи от лихви на стойност 633 млн. евро, получени от дела на ЕЦБ от всички евробанкноти в обращение (спрямо 856 млн. евро през 2011 г.) и нетни приходи от лихви в размер на 1108 млн. евро (спрямо 1003 млн. евро през 2011 г.), получени от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа, от които 555 млн. евро (спрямо 654 млн. евро през 2011 г.) възникват от наличностите на ЕЦБ от гръцки държавни облигации по тази програма. Тук също са включени и нетни приходи от лихви на стойност 209 млн. евро (спрямо 166 млн. евро през 2011 г.), произтичащи от закупени ценни книжа по двете програми за закупуване на обезпечени облигации. ЕЦБ изплати лихви в размер на 307 млн. евро (спрямо 434 млн. евро през 2011 г.) на НЦБ по техни вземания във връзка с прехвърлени на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, а приходите от лихви по чуждестранни резервни активи възлязоха на 229 млн. евро (спрямо 290 млн. евро през 2011 г.).

Реализираните печалби от финансови операции са на стойност 319 млн. евро (спрямо 472 млн. евро през 2011 г.). За разлика от 2011 г., когато бяха продадени японски йени в рамките на участието на ЕЦБ в съгласуваната международна интервенция на валутните пазари, през 2012 г. реализираните печалби от разлики в обменните курсове бяха незначителни.

През 2012 г. отписванията са в размер на 4 млн. евро (спрямо 157 млн. евро през 2011 г.). Намалението на отписванията през 2012 г. се дължи основно на общото увеличение на пазарната стойност на ценни книжа, държани в портфейла от собствени средства на ЕЦБ.

Административните разходи на ЕЦБ се състоят от разходи за персонал и други административни разходи. Разходите за персонала са нараснали незначително до 219 млн. евро през 2012 г. (спрямо 216 млн. евро през 2011 г.). Други административни разходи, които включват наеми на сгради, разходи за хонорари и други услуги и доставки, възлизат на 242 млн. евро (спрямо 226 млн. евро през 2011 г.), включително амортизационни отчисления по дълготрайни активи в размер на 13 млн. евро. По‑голямата част от разходите във връзка с изграждането на новата сграда на ЕЦБ не са включени в тази статия и са капитализирани при показателя Незавършено капитално строителство, част от Материални и нематериални активи. През 2012 г. показателят Незавършено капитално строителство се е увеличил със 191 млн. евро до 530 млн. евро.

Годишният отчет и докладът на ръководството за годината, приключваща на 31 декември 2012 г., ще бъдат публикувани в Годишния доклад на ЕЦБ на 24 април 2013 г.

Бележки за редакторите

  1. Счетоводна политика на ЕЦБ: Управителният съвет е установил обща счетоводна политика за Евросистемата, включително за ЕЦБ, в съответствие с член 26.4 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (Устав на ЕСЦБ); тя е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз. [1] Макар че като цяло се основава на международно възприетата счетоводна практика, политиката е разработена нарочно с оглед на специфичното положение на централните банки в Евросистемата. Тя включва пазарна оценка на търгуемите ценни книжа, различни от класифицираните като държани до падеж, на златото и на всички останали балансови и задбалансови активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута. Търгуемите ценни книжа, класифицирани като държани до падеж, се оценяват по цена на придобиване, подлежаща на обезценка. Особено внимание е отделено на принципа на благоразумие поради големите валутни експозиции на повечето централни банки от Евросистемата. Този подход, основан на благоразумието, се прилага най-вече при различното третиране на нереализираните печалби и нереализираните загуби с цел признаване на доход и при забраната за нетиране на нереализирани загуби от един актив с нереализирани печалби от друг. Нереализираните печалби се прехвърлят пряко в сметките за преоценка. Нереализираните загуби, надвишаващи свързаните с това салда по сметките за преоценка, се разглеждат като разходи в края на годината. Загубите от обезценка се включват в Отчета за приходите и разходите в тяхната съвкупност. Като част от Евросистемата, от всички НЦБ от еврозоната се изисква да спазват тази политика при отчитане на извършваните от тях операции, включени в седмичния консолидиран финансов отчет на Евросистемата. Освен това при изготвянето на собствените си годишни финансови отчети те доброволно прилагат като цяло една и съща политика с ЕЦБ.
  2. Олихвяване на чуждестранни резервни активи, прехвърлени на ЕЦБ: При прехвърлянето на чуждестранни резервни активи на ЕЦБ при присъединяване към Eвpoсистемата всяка НЦБ се кредитира с лихвоносно вземане от ЕЦБ, еквивалентно на прехвърлените суми. Управителният съвет реши вземанията да бъдат деноминирани в eвpo и да се олихвяват ежедневно на базата на последния пределен лихвен процент, използван от Евpoсистемата при търговете за основните операции по рефинансиране, след корекция, която отчита нулевата норма на възвръщаемост на компонента злато.
  3. Разпределяне на приходите на ЕЦБ от евробанкноти в обращение и нетните приходи на ЕЦБ от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа: Управителният съвет реши, че тези приходи са дължими на НЦБ от еврозоната за финансовата година, в която са начислени. Освен ако не е решено друго от Управителният съвет, ЕЦБ разпределя тези приходи в последния работен ден на януари следващата година. [2] Приходите се разпределят изцяло, освен ако Управителният съвет не очаква въз основа на обосновани оценки нетната печалба на ЕЦБ за годината да е по-малка от приходите ѝ от евробанкноти в обращение и нетните приходи от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа, и ако Управителния съвет не реши преди края на финансовата година да прехвърли всички или част от тези приходи към провизиите срещу валутен, лихвен, кредитен и свързан с цената на златото риск.
  4. Разпределяне на печалбите/загубите: Съгласно член 33 от Устава на ЕСЦБ, размер, който не може да превишава 20 % от нетната печалба за която и да е година, се прехвърля в общ резервен фонд, чиято горна граница е равна на 100 % от капитала на ЕЦБ. Останалата нетна печалба се разпределя между НЦБ от еврозоната, пропорционално на размера на внесените от тях дялове. В случай на загуба, реализирана от ЕЦБ, недостигът може да бъде покрит за сметка на общия резервен фонд на ЕЦБ и, ако е необходимо, след решение на Управителния съвет, за сметка на паричния доход за съответната финансова година, в съотношения и до размери, които се разпределят между НЦБ от еврозоната в съответствие с член 32.5 от Устава на ЕСЦБ.
  1. [1]Решение ЕЦБ/2010/21 от 11 ноември 2010 г., ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 1, изменено, съдържа подробно описание на счетоводната политика на ЕЦБ.

  2. [2]Решение ECB/2010/24 от 25 ноември 2010 г. относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (преработено), OВ L 6, 11.1.2011 г., стp. 35, изменено.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите