Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Conturile anuale ale Băncii Centrale Europene pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012

21 februarie 2013

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a aprobat astăzi Conturile anuale auditate ale BCE pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2012.

BCE a înregistrat un excedent de 2 164 de milioane EUR în anul 2012, comparativ cu 1 894 de milioane EUR în anul 2011. Consiliul guvernatorilor a hotărât să transfere, la data de 31 decembrie 2012, suma de 1 166 de milioane EUR în contul provizionului de risc, ceea ce a condus la majorarea acestuia până la nivelul maxim actual de 7 529 de milioane EUR. Scopul provizionului de risc este acoperirea riscului valutar, de dobândă, de credit şi a celui asociat fluctuaţiilor preţului aurului, care sunt monitorizate în mod constant. Volumul şi necesitatea de a menţine acest provizion fac obiectul unei revizuiri anuale.

Ca rezultat al transferului în contul provizionului de risc, profitul net al BCE pentru anul 2012 s‑a cifrat la 998 de milioane EUR (faţă de 728 de milioane EUR în anul 2011). În urma unei decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor, s-a efectuat o repartizare provizorie a profitului, în valoare de 575 de milioane EUR, între băncile centrale naţionale (BCN) din zona euro la data de 31 ianuarie 2013. Consiliul guvernatorilor a decis, în şedinţa de astăzi, să repartizeze restul sumei, totalizând 423 de milioane EUR, între BCN din zona euro la data de 25 februarie 2013.

Veniturile din operaţiuni curente ale BCE provin, în principal, din veniturile din plasamente aferente activelor externe de rezervă şi portofoliului de fonduri proprii, din veniturile din dobânzi aferente cotei de 8% din totalul bancnotelor euro în circulaţie, precum şi din veniturile nete din dobânzi aferente titlurilor achiziţionate în scopuri de politică monetară în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al celor două programe de achiziţionare de obligaţiuni garantate.

Veniturile nete din dobânzi au totalizat 2 289 de milioane EUR în anul 2012 (faţă de 1 999 de milioane EUR în 2011). Acestea au inclus venituri din dobânzi aferente cotei BCE din totalul bancnotelor euro în circulaţie în valoare de 633 de milioane EUR (faţă de 856 de milioane EUR în anul 2011) şi venituri nete din dobânzi aferente titlurilor achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare însumând 1 108 milioane EUR (comparativ cu 1 003 milioane EUR în anul 2011), din care 555 de milioane EUR (faţă de 654 de milioane EUR în anul 2011) aferente deţinerilor BCE de obligaţiuni guvernamentale emise de Republica Elenă şi achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. De asemenea, acestea au inclus venituri nete din dobânzi aferente titlurilor cumpărate în cadrul celor două programe de achiziţionare de obligaţiuni garantate în cuantum de 209 milioane EUR (faţă de 166 de milioane EUR în anul 2011). BCE a virat 307 milioane EUR (faţă de 434 de milioane EUR în anul 2011) către BCN în contul creanţelor acestora asupra activelor externe de rezervă transferate la BCE, iar veniturile din dobânzi aferente activelor externe de rezervă au însumat 229 de milioane EUR (faţă de 290 de milioane EUR în anul 2011).

Câştigurile realizate din operaţiuni financiare s-au cifrat la 319 milioane EUR (faţă de 472 de milioane EUR în anul 2011). Spre deosebire de anul anterior, când au fost vânduţi yeni japonezi în contextul participării BCE la intervenţia internaţională concertată pe pieţele valutare, în anul 2012 câştigurile realizate din cursul de schimb au fost nesemnificative.

Deprecierile au însumat 4 milioane EUR în anul 2012 (faţă de 157 de milioane EUR în 2011). Reducerea deprecierilor în anul 2012 s-a datorat, în principal, creşterii generale a valorii de piaţă a titlurilor deţinute în portofoliul de fonduri proprii al BCE.

Cheltuielile administrative ale BCE se referă la cheltuielile cu personalul şi orice alte cheltuieli administrative. Cheltuielile cu personalul au înregistrat, în anul 2012, o creştere marginală, până la 219 milioane EUR (faţă de 216 milioane EUR în 2011). Alte cheltuieli administrative, incluzând chiriile, serviciile specializate şi alte bunuri şi servicii, s‑au cifrat la 242 de milioane EUR în anul 2012 (faţă de 226 de milioane în 2011) şi au cuprins cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale, care au însumat 13 milioane EUR. În cea mai mare parte, costurile aferente construirii noului sediu al BCE sunt excluse de la această poziţie, fiind capitalizate la „Imobilizări în curs”, care intră în componenţa categoriei „Imobilizări corporale şi necorporale”. Poziţia „Imobilizări în curs” a consemnat o majorare de 191 de milioane EUR, până la 530 de milioane EUR în anul 2012.

Conturile anuale şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2012 vor fi incluse în Raportul anual al BCE la data de 24 aprilie 2013.

Note explicative

  1. Politicile contabile ale BCE: Consiliul guvernatorilor a stabilit politicile contabile comune pentru Eurosistem, inclusiv pentru BCE, în conformitate cu articolul 26.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (Statutul SEBC); acestea au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [1]. Deşi se bazează, în general, pe practicile contabile recunoscute la nivel internaţional, aceste politici au fost elaborate ţinându-se seama mai ales de situaţia specifică a băncilor centrale din Eurosistem. Acestea includ evaluarea la preţul de piaţă a titlurilor negociabile (altele decât cele clasificate drept titluri deţinute până la scadenţă), a aurului şi a tuturor celorlalte elemente bilanţiere şi extrabilanţiere exprimate în valută. Titlurile negociabile clasificate drept titluri deţinute până la scadenţă sunt evaluate la costuri care pot suferi deprecieri. O atenţie deosebită se acordă principiului prudenţei, în contextul expunerilor valutare mari ale majorităţii băncilor centrale din Eurosistem. Această abordare prudentă se aplică în special tratamentului diferenţiat al câştigurilor şi pierderilor nerealizate, cu scopul de evidenţiere a veniturilor, precum şi interdicţiei de compensare între pierderile nerealizate aferente unui activ şi câştigurile nerealizate aferente unui alt activ. Câştigurile nerealizate sunt transferate direct în conturile de reevaluare. Pierderile nerealizate care depăşesc soldurile asociate ale conturilor de reevaluare reprezintă cheltuieli la sfârşitul exerciţiului financiar. Pierderile din depreciere sunt preluate integral în contul de profit şi pierdere. Toate BCN din zona euro trebuie să respecte aceste politici în vederea raportării operaţiunilor incluse în situaţiile financiare consolidate săptămânale la nivelul Eurosistemului. De asemenea, în procesul de elaborare a propriilor situaţii financiare anuale, acestea aplică, în mod voluntar şi în linii mari, aceleaşi politici ca şi BCE.
  2. Remunerarea creanţelor BCN aferente activelor externe de rezervă transferate la BCE: În momentul transferării activelor externe de rezervă către BCE după aderarea la Eurosistem, fiecare BCN dobândeşte o creanţă asupra BCE, reprezentând contravaloarea transferului. Consiliul guvernatorilor a hotărât ca aceste creanţe să fie exprimate în euro şi să fie plătite zilnic la cea mai recentă rată marginală a dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare ale Eurosistemului stabilită în cadrul licitaţiilor, ajustată pentru a reflecta randamentul zero al componentei aur.
  3. Repartizarea veniturilor BCE aferente bancnotelor euro în circulaţie şi a veniturilor nete ale BCE aferente titlurilor achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare: Consiliul guvernatorilor a hotărât că aceste venituri se calculează în contul BCN din zona euro în exerciţiul financiar în care se înregistrează. Cu excepţia unei decizii contrare adoptate de Consiliul guvernatorilor, BCE distribuie aceste venituri în ultima zi lucrătoare din luna ianuarie a anului următor. [2] Veniturile sunt repartizate integral, cu excepţia cazului în care Consiliul guvernatorilor anticipează, pe baza unei estimări justificate, că profitul net al BCE aferent exerciţiului respectiv este inferior veniturilor realizate din bancnotele euro în circulaţie, precum şi veniturilor nete aferente titlurilor achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi sub rezerva unei decizii a Consiliului guvernatorilor, adoptată înainte de încheierea exerciţiului financiar, de a transfera, parţial sau integral, aceste venituri în contul provizioanelor de risc valutar, de dobândă, de credit şi cel asociat fluctuaţiilor preţului aurului.
  4. Repartizarea profitului/pierderilor: În concordanţă cu articolul 33 din Statutul SEBC, până la 20% din profitul net aferent unui an poate fi transferat în fondul general de rezervă, în limita a 100% din capitalul BCE. Profitul net rămas se repartizează între BCN din zona euro, proporţional cu cotele vărsate la capital. În cazul în care BCE înregistrează pierderi, acestea pot fi acoperite din fondul general de rezervă al BCE şi, după caz, ulterior adoptării unei decizii de către Consiliul guvernatorilor, din veniturile monetare obţinute în cursul exerciţiului financiar respectiv, proporţional cu şi până la concurenţa sumelor alocate BCN din zona euro în conformitate cu articolul 32.5 din Statutul SEBC.
  1. [1]Decizia BCE/2010/21 din 11 noiembrie 2010, JO L 35, 9.2.2011, p. 1, cu modificările ulterioare, conţine politicile contabile detaliate ale BCE.

  2. [2]Decizia BCE/2010/24 din 25 noiembrie 2010 privind distribuirea provizorie a venitului Băncii Centrale Europene rezultat din bancnotele euro în circulaţie şi provenit din titlurile de valoare achiziţionate în cadrul programului privind pieţele titlurilor de valoare (reformare), JO L 6, 11.1.2011, p. 35, cu modificările ulterioare.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media