Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Roczne sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

21 lutego 2013

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zatwierdziła dziś zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

W 2012 r. EBC odnotował nadwyżkę w kwocie 2164 mln EUR (w 2011 r. osiągnął nadwyżkę w kwocie 1894 mln EUR). Rada Prezesów postanowiła z dniem 31 grudnia 2012 r. zasilić rezerwę celową na ryzyko kwotą 1166 mln EUR, przez co wielkość tej rezerwy wzrosła do 7529 mln EUR, czyli maksymalnej wysokości, jaka jest obecnie dopuszczalna. Rezerwa obejmuje ryzyko kursowe, stopy procentowej, kredytowe i zmian ceny złota. Poziom tego ryzyka jest na bieżąco monitorowany. Wielkość rezerwy i zasadność jej dalszego utrzymywania weryfikuje się co roku.

Po zasileniu rezerwy celowej na ryzyko zysk netto EBC za 2012 r. wyniósł 998 mln EUR (w 2011 r. 728 mln EUR). 31 stycznia 2013 r., na podstawie decyzji Rady Prezesów, dokonano śródrocznego podziału zysku poprzez rozdzielenie kwoty 575 mln EUR między krajowe banki centralne strefy euro. Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów postanowiła, że pozostała kwota 423 mln EUR zostanie rozdzielona pomiędzy krajowe banki centralne strefy euro z dniem 25 lutego 2013 r.

Regularne dochody EBC pochodzą przede wszystkim z zysków inwestycyjnych na portfelu rezerw dewizowych i portfelu funduszy własnych, z przychodów odsetkowych z tytułu 8‑procentowego udziału EBC w łącznej wartości banknotów euro w obiegu oraz z przychodów odsetkowych netto z tytułu papierów wartościowych nabytych na potrzeby polityki pieniężnej w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i obu programów skupu obligacji zabezpieczonych.

W 2012 r. wynik z tytułu odsetek wyniósł 2289 mln EUR (w 2011 r. 1999 mln EUR). Złożyły się na niego przychody odsetkowe z tytułu udziału EBC w łącznej wartości banknotów euro w obiegu, w kwocie 633 mln EUR (w 2011 r. 856 mln EUR), oraz przychody odsetkowe netto z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, w kwocie 1108 mln EUR (w 2011 r. 1003 mln EUR), z czego 555 mln EUR (w 2011 r. 654 mln EUR) z tytułu greckich obligacji skarbowych nabytych przez EBC w ramach tego programu. Zalicza się do niego także przychody odsetkowe netto z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach obu programów skupu obligacji zabezpieczonych, w kwocie 209 mln EUR (w 2011 r. 166 mln EUR). EBC wypłacił krajowym bankom centralnym 307 mln EUR odsetek od należności z tytułu dewizowych aktywów rezerwowych przekazanych przez nie do EBC (w 2011 r. 434 mln EUR), natomiast przychody odsetkowe z tytułu dewizowych aktywów rezerwowych wyniosły 229 mln EUR (w 2011 r. 290 mln EUR).

Zrealizowane zyski z tytułu operacji finansowych wyniosły 319 mln EUR (w 2011 r. 472 mln EUR). Inaczej niż w 2011 r., kiedy dokonano sprzedaży jenów japońskich w związku z udziałem EBC we wspólnej międzynarodowej interwencji na rynkach walutowych, w 2012 r. zrealizowane zyski kursowe były niewielkie.

W 2012 r. utworzono odpisy aktualizacyjne w kwocie 4 mln EUR (w 2011 r. 157 mln EUR). Spadek odpisów w 2012 r. wynikał głównie z ogólnego wzrostu wartości rynkowej papierów wartościowych w portfelu funduszy własnych EBC.

Koszty administracyjne EBC obejmują koszty osobowe i wszystkie pozostałe koszty administracyjne. W 2012 r. koszty osobowe wzrosły minimalnie, do 219 mln EUR (w 2011 r. 216 mln EUR). Pozostałe koszty administracyjne, obejmujące koszty najmu nieruchomości, usług biznesowych oraz innych towarów i usług, w 2012 r. wyniosły 242 mln EUR (w 2011 r. 226 mln EUR), z czego 13 mln EUR stanowiły odpisy amortyzacyjne od środków trwałych. Koszty poniesione w związku z budową nowej siedziby EBC w przeważającej części nie są wykazane w tej pozycji, lecz zostały skapitalizowane jako „Środki trwałe w budowie” w pozycji „Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne”. W 2012 r. stan „Środków trwałych w budowie” wzrósł o 191 mln EUR do 530 mln EUR.

Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. zostanie włączone do Raportu Rocznego EBC w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Informacje dla redakcji

  1. Zasady rachunkowości EBC. Zgodnie z art. 26 ust. 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (statut ESBC) wspólne zasady rachunkowości Eurosystemu, w tym EBC, zostały ustanowione przez Radę Prezesów i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej [1]. Choć zasady te opierają się ogólnie na międzynarodowej praktyce rachunkowości, uwzględniają także szczególne warunki działania banków centralnych Eurosystemu. Rynkowe papiery wartościowe inne niż zaklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności oraz złoto i wszystkie inne aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych – zarówno bilansowe, jak i pozabilansowe – wycenia się według wartości rynkowej. Rynkowe papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności wycenia się po koszcie z uwzględnieniem utraty wartości. Ze względu na wysoki stopień narażenia większości banków centralnych Eurosystemu na ryzyko kursowe szczególną uwagę zwraca się na kwestię ostrożnej wyceny. Ostrożne podejście dotyczy w szczególności odmiennego traktowania niezrealizowanych zysków i niezrealizowanych strat przy ustalaniu wyniku finansowego, a także zakazu kompensowania niezrealizowanych strat z niezrealizowanymi zyskami z tytułu różnych składników aktywów. Niezrealizowane zyski są przenoszone bezpośrednio na konto różnic z wyceny. Niezrealizowane straty powyżej salda różnic z wyceny na koniec roku obciążają koszty. Straty z tytułu utraty wartości ujmuje się w całości w rachunku zysków i strat. Wszystkie krajowe banki centralne strefy euro winny przestrzegać tych zasad przy sporządzaniu sprawozdań ze swojej działalności w ramach Eurosystemu; sprawozdania te wchodzą do tygodniowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Eurosystemu. Ponadto banki te dobrowolnie stosują zasadniczo te same zasady rachunkowości przy sporządzaniu własnych rocznych sprawozdań finansowych.
  2. Odsetki z tytułu dewizowych aktywów rezerwowych przekazanych do EBC. Z chwilą przekazania do EBC dewizowych aktywów rezerwowych po przystąpieniu do Eurosystemu krajowy bank centralny uzyskuje od EBC oprocentowaną należność w wysokości przekazanej kwoty. Zgodnie z decyzją Rady Prezesów należności te są denominowane w euro, a odsetki od nich nalicza się codziennie według ostatniej dostępnej krańcowej stopy procentowej zastosowanej przez Eurosystem w przetargach w podstawowych operacjach refinansujących, skorygowanej w taki sposób, by uwzględnić zerową rentowność złota wchodzącego w skład rezerw.
  3. Podział dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu oraz dochodu netto EBC z tytułu papierów wartościowych zakupionych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. Zgodnie z decyzją Rady Prezesów dochody te są należne krajowym bankom centralnym strefy euro w roku obrotowym, w którym zostały naliczone. Jeśli Rada Prezesów nie zdecyduje inaczej, EBC dokonuje ich podziału w ostatnim dniu roboczym stycznia następnego roku [2]. Do podziału wchodzi całość tych dochodów, chyba że Rada Prezesów przewiduje, na podstawie uzasadnionych szacunków, że zysk netto EBC za dany rok będzie niższy od dochodu z tytułu banknotów euro w obiegu i dochodu netto z tytułu papierów wartościowych zakupionych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, oraz z zastrzeżeniem ewentualnej decyzji Rady Prezesów, podjętej przed zakończeniem roku obrotowego, o przekazaniu części lub całości tych dochodów na zasilenie rezerwy celowej na ryzyko kursowe, stopy procentowej, kredytowe i zmian ceny złota.
  4. Sposób podziału zysku lub pokrycia straty. Zgodnie z art. 33 statutu ESBC, do 20% rocznego zysku netto EBC może zostać przeniesione do ogólnego funduszu rezerwowego, przy czym wysokość tego funduszu jest ograniczona do 100% kapitału EBC. Pozostały zysk netto jest dzielony między krajowe banki centralne strefy euro proporcjonalnie do ich opłaconych udziałów. W wypadku poniesienia przez EBC straty deficyt może zostać potrącony z ogólnego funduszu rezerwowego EBC, a w razie potrzeby, na podstawie decyzji Rady Prezesów, także z dochodów pieniężnych za dany rok obrotowy, proporcjonalnie i maksymalnie do wysokości kwot rozdzielonych pomiędzy krajowe banki centralne strefy euro zgodnie z art. 32 ust. 5 statutu ESBC.
  1. [1]Decyzja EBC/2010/21 z dnia 11 listopada 2010 r., Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 1, z późniejszymi zmianami, określająca szczegółowe zasady rachunkowości EBC.

  2. [2]Decyzja EBC/2010/24 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie śródrocznego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych zakupionych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (wersja przekształcona), Dz.U. L 6 z 11.1.2011, s. 35, z późniejszymi zmianami.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami