Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

21 Φεβρουαρίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε σήμερα τους ελεγχθέντες ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Το 2012 η ΕΚΤ κατέγραψε πλεόνασμα 2.164 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.894 εκατ. ευρώ το 2011. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μεταφέρει ποσό ύψους 1.166 εκατ. ευρώ στην πρόβλεψη έναντι κινδύνων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η εν λόγω πρόβλεψη και να διαμορφωθεί στο τρέχον όριο ύψους 7.529 εκατ. ευρώ. Η πρόβλεψη έναντι κινδύνων προορίζεται για την κάλυψη κινδύνου συναλλάγματος, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού. Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται σε συνεχή βάση. Το ύψος και η αναγκαιότητα αυτής της πρόβλεψης επανεξετάζονται ετησίως.

Έπειτα από τη μεταφορά στην πρόβλεψη έναντι κινδύνων, τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ για το 2012 διαμορφώθηκαν σε 998 εκατ. ευρώ (2011: 728 εκατ. ευρώ). Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση διανομή κερδών, ύψους 575 εκατ. ευρώ, προς τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ στις 31 Ιανουαρίου 2013. Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει το υπόλοιπο ποσό των 423 εκατ. ευρώ στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 25 Φεβρουαρίου 2013.

Τα τακτικά έσοδα της ΕΚΤ προέρχονται κυρίως από την επένδυση των συναλλαγματικών της διαθεσίμων και του χαρτοφυλακίου ιδίων κεφαλαίων της, από τόκους-έσοδα επί του μεριδίου της (8%) στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ, καθώς και από καθαρούς τόκους-έσοδα από τίτλους που αποκτήθηκαν για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και των δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών.

Το 2012 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 2.289 εκατ. ευρώ (2011: 1.999 εκατ. ευρώ). Περιλάμβαναν τόκους-έσοδα ύψους 633 εκατ. ευρώ από το μερίδιο της ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ (2011: 856 εκατ. ευρώ) και καθαρούς τόκους-έσοδα ύψους 1.108 εκατ. ευρώ (2011: 1.003 εκατ. ευρώ) από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, εκ των οποίων 555 εκατ. ευρώ (2011: 654 εκατ. ευρώ) από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί η ΕΚΤ στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος. Περιλάμβαναν επίσης καθαρούς τόκους-έσοδα ύψους 209 εκατ. ευρώ (2011: 166 εκατ. ευρώ) από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Η ΕΚΤ κατέβαλε τόκους ύψους 307 εκατ. ευρώ (2011: 434 εκατ. ευρώ) στις ΕθνΚΤ επί των απαιτήσεών τους σε σχέση με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που της μεταβίβασαν, ενώ οι τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων ανήλθαν σε 229 εκατ. ευρώ (2011: 290 εκατ. ευρώ).

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 319 εκατ. ευρώ (2011: 472 εκατ. ευρώ). Σε αντίθεση με το 2011, όταν πωλήθηκαν γιεν Ιαπωνίας στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΚΤ στη συντονισμένη διεθνή παρέμβαση η οποία πραγματοποιήθηκε στις αγορές συναλλάγματος, το 2012 τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από πράξεις συναλλάγματος ήταν αμελητέα.

Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ (2011: 157 εκατ. ευρώ). Η μείωση των αποσβέσεων το 2012 οφειλόταν κυρίως στη συνολική άνοδο των αγοραίων αξιών των τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ. Οι διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ περιλαμβάνουν δαπάνες προσωπικού και όλες τις υπόλοιπες διοικητικές δαπάνες. Το 2012 οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν οριακά σε 219 εκατ. ευρώ (2011: 216 εκατ. ευρώ). Οι λοιπές διοικητικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν μισθώματα κτιρίων, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και δαπάνες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες, ανήλθαν σε 242 εκατ. ευρώ το 2012 (2011: 226 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένων αποσβέσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού ύψους 13 εκατ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που συνδέονται με την κατασκευή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο αυτό και κεφαλαιοποιήθηκαν στο λογαριασμό «Πάγια υπό κατασκευή», που είναι μέρος των «Ενσώματων και ασώματων πάγιων στοιχείων ενεργητικού». Το 2012 τα «Πάγια υπό κατασκευή» αυξήθηκαν κατά 191 εκατ. ευρώ σε 530 εκατ. ευρώ.

Οι Ετήσιοι Λογαριασμοί θα δημοσιευθούν, μαζί με έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ στις 24 Απριλίου 2013.

Σημείωμα για τον συντάκτη

  1. Λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ: Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θεσπίσει κοινές λογιστικές πολιτικές για το Ευρωσύστημα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 26.4 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Καταστατικό του ΕΣΚΤ), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [1] Οι πολιτικές αυτές, αν και γενικά βασίζονται σε διεθνώς παραδεκτές λογιστικές πρακτικές, έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ειδική φύση των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Περιλαμβάνουν την αποτίμηση, σε τιμές της αγοράς, των εμπορεύσιμων τίτλων (εκτός αυτών που ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους), του χρυσού και όλων των λοιπών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εντός και εκτός ισολογισμού που εκφράζονται σε συνάλλαγμα. Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι που ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους αποτιμώνται στο κόστος υποκείμενο σε απομείωση. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ζήτημα της συντηρητικότητας, λόγω των υψηλών συναλλαγματικών κινδύνων που διατρέχουν οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Αυτή η συντηρητική προσέγγιση εφαρμόζεται ιδίως στη διαφορετική αντιμετώπιση των μη πραγματοποιηθέντων κερδών και των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών κατά την αναγνώριση εσόδων, καθώς και στην απαγόρευση συμψηφισμού των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών που καταγράφονται επί ενός περιουσιακού στοιχείου έναντι μη πραγματοποιηθέντων κερδών που καταγράφονται επί ενός άλλου. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη μεταφέρονται απευθείας σε λογαριασμούς αναπροσαρμογής, ενώ οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που καταγράφονται στο τέλος της χρήσης και υπερβαίνουν τα υπόλοιπα των σχετικών λογαριασμών αναπροσαρμογής αντιμετωπίζονται ως έξοδα. Οι ζημίες απομείωσης μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.Όλες οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ οφείλουν να ακολουθούν αυτές τις πολιτικές για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις πράξεις που διενεργούν στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και οι οποίες περιλαμβάνονται στις εβδομαδιαίες ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις του Ευρωσυστήματος. Επιπλέον, εφαρμόζουν εθελουσίως τις ίδιες σε γενικές γραμμές πολιτικές με την ΕΚΤ κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων.
  2. Τόκοι επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων που έχουν μεταβιβαστεί στην ΕΚΤ: Όλες οι ΕθνΚΤ, με τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ κατά την ένταξή τους στο Ευρωσύστημα, αποκτούν έντοκες απαιτήσεις έναντι της ΕΚΤ για το αντίστοιχο ποσό που μεταβίβασε η καθεμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι απαιτήσεις αυτές εκφράζονται σε ευρώ και τοκίζονται σε ημερήσια βάση με το πιο πρόσφατο οριακό επιτόκιο που εφαρμόζει το Ευρωσύστημα στις δημοπρασίες των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, διορθωμένο ώστε να λαμβάνεται υπόψη το μηδενικό επιτόκιο που εφαρμόζεται επί του μέρους των διαθεσίμων που μεταβιβάστηκε υπό τη μορφή χρυσού.
  3. Διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και του καθαρού εισοδήματος από τίτλους αποκτηθέντες στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το εισόδημα αυτό καθίσταται πληρωτέο προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο δημιουργείται. Εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά, η ΕΚΤ διανέμει το εν λόγω εισόδημα την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους. [2] Το εισόδημα διανέμεται στο ακέραιο, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει, βάσει αιτιολογημένης εκτίμησης, ότι τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος θα είναι χαμηλότερα σε σχέση με το εισόδημά της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και το καθαρό εισόδημά της από τίτλους αποκτηθέντες στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, και εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει, πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, να μεταφέρει μέρος ή το σύνολο του εν λόγω εισοδήματος στην πρόβλεψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού.
  4. Διανομή κερδών/επιμερισμός ζημιών: Δυνάμει του άρθρου 33 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, ποσό που δεν υπερβαίνει το 20% των καθαρών κερδών κάθε έτος μπορεί να μεταφέρεται στο γενικό αποθεματικό, με ανώτατο όριο το 100% του κεφαλαίου της ΕΚΤ. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διανέμονται στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδιά τους. Σε περίπτωση ζημίας της ΕΚΤ, αυτή μπορεί να καλυφθεί από το γενικό αποθεματικό της ΕΚΤ και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το νομισματικό εισόδημα του αντίστοιχου οικονομικού έτους, κατ' αναλογία και μέχρι το ύψος των ποσών που κατανέμονται στις ΕθνΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 32.5 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ.
  1. [1]Οι αναλυτικές λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ ορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2010/21 της 11.11.2010, ΕΕ L 35, 9.2.2011, σελ. 1, όπως τροποποιήθηκε.

  2. [2]Απόφαση EKT/2010/24 της 25.11.2010 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Tράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων (αναδιατύπωση), ΕΕ L 6 της 11.1.2011, σελ. 35, όπως τροποποιήθηκε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου