ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Информация относно фалшифицирането на евробанкноти (на шестмесечна база)

19 юли 2010 г.

През първата половина на 2010 г. от обращение бяха изтеглени общо 387 000 бр. фалшиви евробанкноти. Това е с около 13% по-малко от задържаното през предходните шест месеца количество. Таблицата по-долу представя полугодишната тенденция по отношение на броя заловени фалшиви банкноти.

Период 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1
Брой фалшиви банкноти 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000 387 000

Сравнението на тези данни с нарастващия брой на истинските евробанкноти в обращение (средно 13,2 млрд. през първата половина на 2010 г.) показва, че делът на фалшификатите все още е много малък.

Независимо от това Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и шестнадесетте национални централни банки от еврозоната – все така приканва гражданите да останат бдителни по отношение на банкнотите, които получават при касови операции. Истинските банкноти се разпознават лесно, като се използва простият тест „ПИПНИ-РАЗГЛЕДАЙ-НАКЛОНИ“, описан на страницата от уебсайта на ЕЦБ, посветена на еврото, и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата. При колебание обаче съмнителната банкнота следва да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който се съмнява, че може да е получил фалшива банкнота, трябва да се обърне към полицията или, ако националната практика позволява, към съответната национална централна банка.

Таблицата по-долу представя процентна разбивка по купюри на общия брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през първата половина на 2010 г.

 Купюра 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Процентна разбивка 0,5 % 1,5 % 41,5 % 42,5 % 12 % 1,5 % 0,5 %

Най-често фалшифицирани са все така банкнотите от 20 € и от 50 €. През последните шест месеца делът на фалшивите банкноти от 20 € е намалял, а на фалшивите банкноти от 50 € се е увеличил. През първата половина на 2010 г. са заловени почти равен брой банкноти от двете купюри и те заедно съставляват почти 85 % от общото количество. Банкнотата от 100 € е третата най-фалшифицирана купюра с дял от 12 %. Делът на останалите купюри (5 €, 10 €, 200 € и 500 €) е много малък.

Повечето фалшификати, заловени през първата половина на 2010 г. (над 98 %), са открити в държави от еврозоната, като само около 1 % са задържани в държави – членки на ЕС извън еврозоната и по-малко от 0,5 % – в други части на света.

В допълнение Евросистемата полага значителни усилия, за да информира добре обществеността как да разпознава фалшивите банкноти и да гарантира на хората, работещи професионално с пари в брой, че банкнотообработващите машини могат по надежден начин да идентифицират и изтеглят от обращение фалшивите банкноти.

Данни за контакт за медиите