Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Europeiska centralbankens årsredovisning för det år som slutade den 31 december 2005

16 mars 2006

Idag godkände ECB-rådet den av revisorerna granskade årsredovisning för ECB för det år som avslutades den 31 december 2005.

ECB gjorde ett överskott på 992 miljoner euro 2005. Ett motsvarande belopp avsattes som reserv för valutakurs-, ränte- och guldprisrisker. Därmed var nettovinsten exakt noll. Dessa reserver kommer att användas för att täcka förluster som uppstår vid exponering för dessa risker, speciellt omvärderingsförluster, som inte täcks av revalueringskontona. Storleken kommer att prövas varje år.

Resultatet ska jämföras med en nettoförlust på 1 636 miljoner euro 2004. Denna förlust berodde främst på eurons appreciering mot US-dollarn och den japanska yenen. Under 2005 deprecierade euron mot dessa valutor.

ECB:s löpande intäkter härrör främst från vinstmedel på valutareservinnehavet och det inbetalda kapitalet på 4,1 miljarder EUR samt från ränteintäkter på ECB:s 8-procentiga andel av eurosedlar i omlopp. Ränteintäkterna 2005 påverkades positivt av högre räntor på tillgångar i US-dollar.

ECB hade totalt en ränteintäkt netto på 1 270 miljoner euro från alla källor, jämfört med 690 miljoner euro 2004. Exklusive ränteintäkter på 868 miljoner euro på ECB:s andel av eurosedlar i omlopp, uppgick ränteintäkterna netto till 402 miljoner euro, jämfört med ränteintäkter på 43 miljoner euro 2004. ECB betalade ersättning på 710 miljoner euro till de nationella centralbankerna avseende deras fordringar på de valutareserver som överförts till ECB.

ECB:s administrativa kostnader för personal, lokalhyra och professionella avgifter, samt kostnader för andra varor och tjänster uppgick till 316 miljoner euro (340 miljoner euro 2004). De minskade personalkostnaderna berodde huvudsakligen på en ändring i behandlingen av aktuariella vinster och förluster netto vad gäller ECB:s pensionsplan och andra förmåner efter avslutad tjänstgöring. Denna minskning uppvägdes dock delvis av effekten på den totala lönesumman av en ökning av antalet anställda. I slutet av 2005 hade ECB 1 351 anställda (däribland 131 på chefspositioner) jämfört med 1 309 året före. Övriga administrativa kostnader minskade också, främst på grund av en minskning av kostnaderna för bl.a. konsulter. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar uppgick till 32 miljoner EUR.

Årsredovisningen och en förvaltningsberättelse för det år som slutade den 31 december 2005 kommer att publiceras i ECB:s årsrapport den 25 april 2006.

Bakgrundsinformation

 1. ECB:s redovisningsprinciper: ECB-rådet har upprättat allmänna redovisningsprinciper för Eurosystemet, inklusive ECB, i enlighet med artikel 26.4 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (ECBS-stadgan), och dessa har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.[1] Dessa har i stort baserats på internationell redovisningssed men utformats speciellt med tanke på de speciella förhållanden som gäller för centralbankerna i Eurosystemet. De tar särskilt hänsyn till försiktighetsprincipen med tanke på de flesta centralbankers stora valutaexponering. Denna försiktighetsprincip gäller särskilt de olika sätten att behandla orealiserade vinster och förluster i syfte att boka intäkter samt förbudet att netta orealiserade förluster i en tillgångspost mot orealiserade vinster i en annan. Orealiserade vinster överförs direkt till värderegleringskonton medan orealiserade förluster som överstiger saldona på värderegleringskontona vid årets slut behandlas som en kostnad. Alla nationella centralbanker skall följa dessa principer vid rapportering av sina transaktioner som del i Eurosystemet. Dessa transaktioner ingår i Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning. Samtliga nationella centralbanker följer i stort sett samma redovisningsprinciper som ECB när de utarbetar sina årsredovisningar.
 2. Avkastning på valutareservtillgångar som överförts till ECB: När de nationella centralbankerna gick med i Eurosystemet och överförde valutatillgångar till ECB fick de en räntebärande fordran på ECB motsvarande värdet av beloppet de överförde. ECB-rådet har beslutat att dessa fordringar skall vara i euro och att de skall uppbära daglig ränta till den ränta som satts på Eurosystemets senaste tillgängliga huvudsakliga refinansieringstransaktion justerad för att ingen ränta erhålls på guldkomponenten. Ersättningen 2005 resulterade i en räntekostnad på ungefär 710 miljoner euro, jämfört med ränteintäkter netto på 889 miljoner euro från valutareserven.
 3. Fördelning av ECB:s intäkter från eurosedlar i omlopp

  : ECB-rådet beslutade 2002 om en interimistisk fördelning av denna intäkt till de nationella centralbankerna i slutet av varje kvartal.

  [2]

  Den skall delas ut i sin helhet om inte ECB:s nettovinst för året understiger intäkterna från eurosedlar i omlopp. Det senare var fallet 2005 på grund av ECB-rådets beslut att genomföra överföringar till reserven för valutakurs-, ränte- och guldprisrisker. Baserat på ECB:s beräknade resultat för året beslutade ECB-rådet i december 2005 att

  1. återkalla de tre interimistiska kvartalsöverföringar som redan gjorts till de nationella centralbankerna under året, totalt 634 miljoner euro,
  2. hålla inne den sista kvartalsöverföringen, 234 miljoner euro.
 1. [1] Europeiska centralbankens beslut av den 5 december 2002 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2002/11), EUT L 58, 3.3.2003, s. 38, i dess ändrade lydelse.

 2. [2] Europeiska centralbankens beslut av den 21 november 2002 om fördelning av Europeiska centralbankens inkomster av eurosedlar i omlopp på de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker (ECB/2002/9), EUT L 323, 28.11.2002, s.49. Detta beslut upphävdes av beslut ECB/2005/11, i EUT L 311, 26.11.05, s. 41, som trädde i kraft den 18 november 2005. Från och med 2006 kommer denna fördelning endast att utföras vid årets slut.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media