Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Europos Centrinio Banko 2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinė ataskaita

2006 m. kovo 16 d.

Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba šiandien patvirtino metų, kurie baigėsi 2005 m. gruodžio 31 d., audituotas ECB metines finansines ataskaitas.

2005 m. ECB gavo 992 mln. eurų perteklių. Tokia pati suma buvo pervesta atidėjiniams užsienio valiutų kurso, palūkanų normų ir aukso kainos rizikai, todėl paskelbtas grynasis pelnas buvo nulis. Šie atidėjiniai bus skirti dėl šių rizikų atsirandantiems nuostoliams, o ypač dėl vertinimo susidariusiems nuostoliams, nepadengtiems iš perkainojimo sąskaitų, padengti. Jų suma bus peržiūrima kasmet.

Šis rezultatas palygintinas su 2004 m. grynuoju 1 636 mln. eurų nuostoliu, patirtu daugiausia dėl didėjusios euro vertės JAV dolerio ir Japonijos jenos atžvilgiu. 2005 m. euro susilpnėjo šių valiutų atžvilgiu.

Nuolatines pajamas ECB daugiausia gauna iš savo užsienio atsargų investicijų ir 4,1 mlrd. eurų apmokėto kapitalo, taip pat iš palūkanų už apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų 8% dalies. 2005 m. palūkanų pajamoms teigiamą įtaką darė didesnės turto JAV doleriais palūkanų normos.

Iš visų šaltinių ECB iš viso uždirbo 1 270 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų, o 2004 m. – 690 mln. eurų. Atėmus 868 mln. eurų palūkanų pajamas, gautas iš banknotų apyvartoje dalies, grynosios palūkanų pajamos sudarė 402 mln. eurų, o 2004 m. patirta 43 mln. eurų grynųjų palūkanų išlaidų. ECB nacionaliniams centriniams bankams sumokėjo 710 mln. eurų kaip atlyginimą už jų pretenzijas, susijusias su Europos Centriniam Bankui jų pervestomis užsienio atsargomis.

ECB administracinės išlaidos darbo užmokesčiui ir susijusioms sąnaudoms, patalpų nuomai, honorarui specialistams, prekėms ir paslaugoms sudarė 316 mln. eurų (2004 m. – 340 mln. eurų). Šis sumažėjimas atsirado pakoregavus grynojo aktuarinio pelno (nuostolio), susijusio su ECB pensijų programa ir kitomis išmokomis nedirbantiems asmenims, apskaitos traktavimą. Tačiau jį iš dalies kompensavo atlyginimai padidėjusiam darbuotojų skaičiui. 2005 m. pabaigoje ECB dirbo 1 351 darbuotojas (įskaitant 131 valdymo lygmens darbuotoją), 2004 m. – 1 309 darbuotojai. Sumažėjo ir kitos administracinės išlaidos, visų pirma dėl sumažėjusių sumų už konsultavimo ir kitas specialistų paslaugas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) atskaitymai sudarė 32 mln. eurų.

2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos kartu su vadovybės ataskaita bus paskelbtos ECB metinėje ataskaitoje 2006 m. balandžio 25 d.

Pastabos redaktoriams

 1. ECB apskaitos politika

  : Vadovaudamasi Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (ECBS statutas) 26 straipsnio 4 dalimi, Valdančioji taryba nustatė bendrą apskaitos politiką Eurosistemai, įskaitant ECB, kuri buvo paskelbta Europos Sąjungos

  Oficialiajame leidinyje[1]

  . Nors ši politika iš esmės pagrįsta tarptautinėje praktikoje pripažintais apskaitos standartais, ji sukurta ypač daug dėmesio skiriant Eurosistemos centrinių bankų specifinėms veiklos aplinkybėms. Joje daug dėmesio skiriama atsargumo principui, atsižvelgiant į didelę valiutų kursų riziką, su kuria susiduria dauguma šių centrinių bankų. Šis atsargumo principas taikomas skirtingai traktuojant nerealizuotas pajamas ir nerealizuotą nuostolį pripažįstant pajamas, taip pat draudžia vieno turto nerealizuotą nuostolį kompensuoti kito turto nerealizuotomis pajamomis. Nerealizuotos pajamos yra parodomos perkainojimo sąskaitoje, o nerealizuotas nuostolis, kuris metų pabaigoje viršija perkainojimo sąskaitos likučius, yra laikomas išlaidomis. Visi nacionaliniai centriniai bankai privalo vadovautis šia politika, rengdami savo, kaip Eurosistemos dalies, vykdomų operacijų ataskaitas, kurios įtraukiamos į savaitines Eurosistemos konsoliduotas finansines ataskaitas. Rengdami savo metines finansines ataskaitas, visi nacionaliniai centriniai bankai savanoriškai taiko tą pačią politiką kaip ir ECB.

 2. Atlyginimas už užsienio atsargas, pervestas į ECB: Visi nacionaliniai centriniai bankai, po prisijungimo prie Eurosistemos pervedę Europos Centriniam Bankui užsienio atsargas, įgijo atlyginamą pretenziją ECB, kurios vertė lygi pervestai sumai. Valdančioji taryba nusprendė, kad šios pretenzijos turėtų būti išreikštos eurais ir už jas turėtų būti atlyginama kasdien, taikant turimą naujausią ribinę palūkanų normą, nustatytą Eurosistemos pagrindinėms refinansavimo operacijoms, ir kuri pakoreguota taip, kad būtų atsižvelgta į aukso dalies nulinę grąžą. 2005 m. dėl šio atlyginimo patirta 710 mln. eurų palūkanų išlaidų ir gauta 889 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų iš užsienio atsargų.
 3. ECB pajamų iš apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų paskirstymas:

  2002 m. Valdančioji taryba nusprendė, kad šios pajamos turi būti paskirstytos kiekvienam NCB atskirai kaip tarpinis paskirstymas pasibaigus kiekvienam ketvirčiui

  [2]

  . Visos šios pajamos paskirstomos, nebent tų metų ECB grynasis pelnas yra mažesnis negu jo pajamos, gautos iš apyvartoje cirkuliuojančių banknotų. Taip įvyko 2005 m. Valdančiajai tarybai priėmus sprendimą pervesti grynąjį pelną atidėjiniams užsienio valiutų kurso, palūkanų normų ir aukso kainos rizikai. Remdamasi apskaičiuotais ECB finansiniais metų rezultatais, 2005 m. gruodžio mėn. Valdančioji taryba nusprendė:

  1. susigrąžinti tris tarpinius ketvirtinius paskirstymus, kurie iš viso sudaro 634 mln. eurų ir per metus jau yra sumokėti nacionaliniams centriniams bankams;
  2. nepradėti galutinio tarpinio ketvirtinio 234 mln. eurų paskirstymo.
 1. [1] 2002 m. gruodžio 5 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl Europos Centrinio Banko metinės atskaitomybės (ECB/2002/11), OL L 58, 2003 03 03, 38 p., su pakeitimais.

 2. [2] 2002 m. lapkričio 21 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl Europos Centrinio Banko pajamų iš apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų paskirstymo dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams (ECB/2002/9), OL L 323, 2002 11 28, 49 p. Šį sprendimą pakeitė Sprendimas ECB/2005/11, OL L 311, 2005 11 26, 41 p., įsigaliojęs 2005 m. lapkričio 18 d. Nuo 2006 m. šis paskirstymas bus atliekamas tik metų pabaigoje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai