Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Roční účetní závěrka Evropské centrální banky za rok končící 31. prosince 2005

16. března 2006

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dnes schválila auditovanou účetní závěrku ECB za rok končící 31. prosince 2005.

V roce 2005 skončilo hospodaření ECB přebytkem 992 mil. EUR. Stejná částka byla převedena do rezervy na krytí rizik souvisejících se změnami devizového kurzu, úrokové míry a ceny zlata, a v důsledku toho ECB vykázala nulový čistý zisk. Tato rezerva bude používána ke krytí ztrát vznikajících v důsledku těchto rizik, a zejména k financování oceňovacích ztrát, které nejsou zachyceny v účtech přecenění. Její výše bude každoročně upravována.

Pro srovnání, za rok 2004 vykázala ECB čistou ztrátu ve výši 1 636 mil. EUR. Ta byla způsobena především posílením eura vůči americkému dolaru a japonskému jenu. V roce 2005 euro vůči těmto měnám oslabilo.

Hlavním zdrojem běžných příjmů ECB jsou zejména výnosy z investic devizových rezerv a splaceného základního kapitálu ECB ve výši 4,1 mld. EUR a dále úrokový výnos z 8% podílu ECB na eurobankovkách v oběhu. Na úrokový výnos měly v roce 2005 příznivý vliv vyšší úrokové sazby u aktiv denominovaných v amerických dolarech.

Ze všech zdrojů dosáhla ECB celkového čistého úrokového výnosu 1 270 mil. EUR, zatímco v roce 2004 to bylo 690 mil. EUR. Při nezapočtení úrokového výnosu o objemu 868 mil. EUR z podílu na bankovkách v oběhu dosáhl čistý úrokový výnos 402 mil. EUR, zatímco v roce 2004 byl zaznamenán čistý úrokový výdaj ve výši 43 mil. EUR. Národním centrálním bankám rozdělila ECB celkem 710 mil. EUR jako úroky z jejich pohledávek z devizových rezerv, které převedly na ECB.

Správní náklady ECB na zaměstnance, nájem provozních prostor, poplatky za odborné práce a na další zboží a služby dosáhly 316 mil. EUR (340 mil. EUR v roce 2004). Pokles nákladů na zaměstnance byl způsoben zejména změnou v účetním vykazování čistých zisků a ztrát vypočtených podle pojistné matematiky v souvislosti s penzijním plánem ECB a s ostatními požitky po skončení pracovního poměru. Tento pokles byl částečně vykompenzován tím, jak se do celkových mzdových nákladů promítlo zvýšení počtu zaměstnanců. Na konci roku 2005 měla ECB 1351 zaměstnanců (včetně 131 pracovníků ve vedoucích funkcích), oproti 1309 zaměstnancům na konci roku 2004. Ostatní správní náklady také poklesly, zejména v důsledku snížení odměn konzultantů a nižších plateb za odborné práce. Odpisy stálých aktiv činily 32 mil. EUR.

Roční účetní závěrka bude zveřejněna ve Výroční zprávě ECB 25. dubna 2006 společně se zprávou o činnosti za rok končící 31. prosincem 2005.

Komentář

 1. Účetní postupy ECB: Společné účetní postupy Eurosystému včetně ECB určila Rada guvernérů v souladu s článkem 26.4 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (Statut ESCB). Tyto postupy byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.[1] I když obecně vycházejí z mezinárodně přijatých účetních zásad, byly navrženy s ohledem na zvláštní postavení centrálních bank Eurosystému. Vzhledem k velké devizové angažovanosti většiny těchto centrálních bank věnují značnou pozornost hledisku obezřetnosti. Tento obezřetný přístup se uplatňuje především rozdílným nakládáním s nerealizovaným zisky a nerealizovanými ztrátami při zachycování výnosů a zákazem započítávat nerealizované ztráty z jednoho aktiva vůči nerealizovaným ziskům z jiného aktiva. Nerealizované zisky se převádějí přímo na účty přecenění, kdežto nerealizované ztráty, které na konci roku přesahují zůstatky na účtech přecenění, se vykazují jako náklady. Všechny národní centrální banky jsou povinny uplatňovat tyto postupy při vykazování svých operací v rámci Eurosystému, které jsou zahrnuty v jeho týdenní konsolidované rozvaze. Všechny národní centrální banky dobrovolně uplatňují obecně stejné zásady jako ECB také při sestavování svých vlastních ročních finančních výkazů.
 2. Úročení devizových aktiv převedených na ECB: Každé národní centrální bance vznikla při převodu devizových aktiv na ECB po vstupu do Eurosystému úročená pohledávka vůči ECB v hodnotě převáděné částky. Rada guvernérů rozhodla, že tyto pohledávky budou denominovány v eurech a úročeny na denním základě poslední dostupnou mezní sazbou pro hlavní refinanční operace Eurosystému upravenou tak, aby zohledňovala nulovou návratnost složky zlato. V roce 2005 představovalo toto úročení úrokový výdaj ve výši 710 mil. EUR oproti čistému úrokovému výnosu 889 mil. EUR z devizových rezerv.
 3. Rozdělení výnosu ECB z eurobankovek v oběhu

  : Rada guvernérů v roce 2002 rozhodla, že tento výnos bude národním centrálním bankám rozdělován samostatně ve formě prozatímního přerozdělení vždy po skončení čtvrtletí.

  [2]

  Výnos je rozdělen v plném rozsahu, není-li čistý zisk ECB za daný rok menší než její výnos z eurobankovek v oběhu. V roce 2005 však čistý zisk ECB byl menší než výnos z eurobankovek v oběhu, jelikož Rada guvernérů rozhodla o odvodu do rezervy na krytí rizik souvisejících se změnami devizového kurzu, úrokové míry a ceny zlata. Na základě odhadovaného výsledku hospodaření ECB za rok 2005 rozhodla v prosinci 2005 Rada guvernérů:

  1. odvolat tři čtvrtletní prozatímní přerozdělení národním centrálním bankám, která již byla provedena během roku, a která dosáhla celkem 634 mil. EUR
  2. zadržet poslední čtvrtletní prozatímní přerozdělení ve výši 234 mil. EUR.
 1. [1] Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 5. prosince 2002 o ročních účetních uzávěrkách Evropské centrální banky (ECB/2002/11), Úř. věst. L 58, 3.3.2003, s. 38, v platném znění.

 2. [2] Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 21. listopadu 2002 o přerozdělování příjmů Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu mezi národní centrální banky zúčastněných členských států (ECB/2002/9), Úř. věst. L 323, 28.11.2002, s. 49. Toto rozhodnutí bylo zrušeno rozhodnutím ECB/2005/11, Úř. věst. L 311, 26.11.2005, s. 41, které nabylo účinnosti 18. listopadu 2005. Od roku 2006 bude k tomuto přerozdělování docházet pouze na konci roku.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média