Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Banku Centralnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 r.

16 marca 2006 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zatwierdziła dziś zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 r.

W 2005 r. EBC wypracował nadwyżkę w kwocie 992 mln euro. Taką samą kwotę przeznaczono na utworzenie rezerwy na ryzyko kursowe, ryzyko stóp procentowych i ryzyko zmiany cen złota, wskutek czego wykazany zysk netto wyniósł dokładnie zero. Utworzona rezerwa zostanie wykorzystana na pokrycie strat wynikających z wymienionych rodzajów ryzyka, w szczególności strat z tytułu aktualizacji wyceny nieujętych w różnicach z aktualizacji wyceny. Jej wysokość będzie co roku weryfikowana.

Tegoroczny wynik należy porównać ze stratą netto w kwocie 1.636 mln euro za rok 2004, która wynikła przede wszystkim z aprecjacji euro względem dolara amerykańskiego i jena japońskiego. W 2005 r. euro osłabiło się wobec tych walut.

Stałe dochody EBC obejmują przede wszystkim dochody inwestycyjne z tytułu rezerwowych aktywów walutowych Banku oraz opłaconego kapitału w wysokości 4,1 mld euro, a także przychody odsetkowe związane z 8-procentowym udziałem EBC w wartości banknotów euro w obiegu. Na wysokość przychodów z tytułu odsetek w 2005 r. korzystnie wpłynęły wyższe stopy procentowe aktywów denominowanych w dolarach amerykańskich.

Całkowity wynik z tytułu odsetek ze wszystkich źródeł wyniósł 1.270 mln euro, w porównaniu z 690 mln euro w 2004 r. Po wyłączeniu 868 mln euro przychodu z tytułu odsetek od udziału EBC w wartości banknotów w obiegu wynik z tytułu odsetek był dodatni i wyniósł 402 mln euro, w porównaniu z uzyskanym w 2004 r. ujemnym wynikiem w wysokości 43 mln euro. EBC przekazał krajowym bankom centralnym kwotę 710 mln euro z tytułu odsetek od ich należności dotyczących rezerwowych aktywów walutowych przekazanych do EBC.

Koszty administracyjne poniesione przez EBC z tytułu zatrudnienia, najmu nieruchomości, usług biznesowych oraz zakupów towarów i usług wyniosły 316 mln euro (w 2004 r. – 340 mln euro). Spadek kosztów zatrudnienia wynikał głównie ze zmiany podejścia księgowego stosowanego przy ujmowaniu zysków i strat aktuarialnych netto dotyczących programu emerytalnego EBC i innych świadczeń po okresie zatrudnienia. Spadek ten został jednak częściowo zrównoważony przez wzrost całkowitego kosztu wynagrodzeń wskutek zwiększenia liczby pracowników. Na koniec 2005 r. EBC zatrudniał 1.351 osób (w tym 131 na stanowiskach kierowniczych), w porównaniu do 1.309 w roku poprzednim. Pozostałe koszty administracyjne również się obniżyły, głównie ze względu na spadek opłat za usługi doradcze i biznesowe. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wyniosły 32 mln euro.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 r. zostanie opublikowane w Raporcie Rocznym EBC w dniu 25 kwietnia 2006 r.

Informacje dla wydawców

 1. Zasady rachunkowości EBC. Zgodnie z art. 26 ust. 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (Statut ESBC) wspólne zasady rachunkowości dla Eurosystemu, w tym EBC, zostały ustanowione przez Radę Prezesów i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej[1]. Zasady te opierają się zasadniczo na międzynarodowej praktyce rachunkowości, ale uwzględniają szczególne warunki działania banków centralnych Eurosystemu. Z uwagi na wysokie ryzyko kursowe ponoszone przez większość banków centralnych szczególną uwagę zwraca się na kwestię ostrożnej wyceny. Ostrożne podejście dotyczy szczególnie odmiennego traktowania niezrealizowanych zysków i niezrealizowanych strat dla celów ujmowania dochodów, a także zakazu kompensowania niezrealizowanych zysków z niezrealizowanymi stratami z tytułu różnych składników aktywów. Niezrealizowane zyski są przenoszone bezpośrednio na różnice z aktualizacji wyceny, natomiast niezrealizowane straty powyżej salda różnic z aktualizacji wyceny na koniec roku obciążają koszty. Wszystkie krajowe banki centralne winny przestrzegać tych zasad przy sporządzaniu sprawozdań ze swojej działalności w ramach Eurosystemu; sprawozdania te wchodzą w skład tygodniowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Eurosystemu. Wszystkie krajowe banki centralne dobrowolnie stosują te same zasady rachunkowości przy sporządzaniu własnych rocznych sprawozdań finansowych.
 2. Płatność odsetek z tytułu rezerwowych aktywów walutowych przekazanych do EBC. Po przekazaniu EBC rezerwowych aktywów walutowych w momencie przystąpienia do Eurosystemu, wszystkie krajowe banki centralne uzyskały oprocentowaną należność od EBC w wysokości przekazanej kwoty. Zgodnie z decyzją Rady Prezesów należności te są denominowane w euro, a odsetki od nich są naliczane codziennie według ostatniej dostępnej krańcowej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu, skorygowanej w taki sposób, by uwzględnić zerową rentowność złota. W roku 2005 koszty odsetkowe z tego tytułu wyniosły 710 mln euro, natomiast dochody netto z tytułu odsetek od rezerwowych aktywów walutowych wyniosły 889 mln euro.
 3. Podział dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu.

  W 2002 r. Rada Prezesów postanowiła, że dochód ten będzie dzielony pomiędzy krajowe banki centralne odrębnie, jako śródroczny podział dochodu, po zakończeniu każdego kwartału

  [2]

  . Rozdysponowana zostanie pełna kwota dochodu, chyba że zysk netto EBC za rok obrotowy będzie niższy niż jego dochody z tytułu banknotów euro w obiegu. Sytuacja taka miała miejsce w 2005 r. w wyniku decyzji Rady Prezesów o utworzeniu rezerwy na ryzyko kursowe, ryzyko stóp procentowych i ryzyko zmian ceny złota. W oparciu o szacunki wyniku finansowego EBC za rok obrotowy, w grudniu 2005 r. Rada Prezesów postanowiła:

  1. odwołać trzy śródroczne wypłaty o ogólnej wartości 634 mln euro dokonane na rzecz krajowych banków centralnych w ciągu roku;
  2. zrezygnować z ostatniej śródrocznej kwartalnej wypłaty w kwocie 234 mln euro.
 1. [1] Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2002/11), Dz.U. L 58 z dnia 3 marca 2003 r., str. 38, z późniejszymi zmianami.

 2. [2] Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 listopada 2002 r.. w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu EBC z tytułu banknotów euro znajdujących się w obiegu (EBC/2002/9), Dz.U. L 323 z dnia 28 listopada 2002 r., str. 49. Decyzja ta została uchylona na mocy decyzji EBC/2005/11, Dz.U. L 311 z dnia 26 listopada 2005 r., str. 41, która weszła w życie z dniem 18 listopada 2005 r. Od 2006 r. podziału dochodu będzie się dokonywać jedynie na koniec roku.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami