Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Europeiska centralbanken yttrar sig över utkastet till konstitution

22 september 2003

Europeiska centralbanken (ECB) har antagit sitt yttrande, efter en framställan från Europeiska unionens råd, över det utkast till konstitution som utarbetats av Europeiska konventet och som kommer att tjäna som grund för den kommande regeringskonferensen.

ECB välkomnar utkastet till konstitution. Enligt ECB förenklar, samordnar och tydliggör det Europeiska unionens rättsliga och institutionella ställning och förstärker unionens förutsättningar att agera i såväl europeiska som internationella sammanhang. Utkastet till konstitution utgör ett viktigt steg för att förbereda unionen inför framtiden, såsom begärdes i Laekenförklaringen.

ECB utgår ifrån att överflyttningen av de bestämmelser som rör ECB och Europeiska centralbankssystemet (ECBS) från EG-fördraget till konstitutionen inte kommer att medföra några ändringar i sak, och att ECB:s och ECBS uppgifter, mandat, ställning och rättsliga reglering kommer att vara huvudsakligen oförändrad. ECB fäster stor vikt vid att stadgan för ECBS och ECB samt övriga protokoll rörande den ekonomiska och monetära unionen inte kommer att ändras i sak och att dessa dokument kommer att fogas till konstitutionen och utgöra en integrerande del därav.

Trots detta övervägande positiva omdöme finner ECB att vissa delar av utkastet till konstitution borde kunna förbättras. ECB:s viktigaste förslag är att

  • en hänvisning till "icke-inflatorisk tillväxt" eller "prisstabilitet" tas in i artikel I-3.3 i konstitutionen så att den nuvarande centrala placeringen av stabila priser i inledningen till EG-fördraget behålls och kan tjäna som vägledande princip för unionen,
  • vissa rubriker i del I avdelning IV flyttas så att det klart framgår att ECB är en del av unionens institutionella ram, även om den inte upptas i förteckningen över unionsinstitutionerna, samt att ECBS och Eurosystemet tas in i rubriken till artikel I-29 som nu endast nämner ECB,
  • det i artikel I-29 också anges att de nationella centralbankerna är och skall fortsätta att vara oavhängiga,
  • den etablerade beteckningen "Eurosystemet" införs i utkastet till konstitution (för att beteckna ECB och de nationella centralbankerna enbart i de EU-medlemsstater som har infört euron),
  • ECBS befogenheter klart anges i artikel III-90.

ECB:s yttrande, som inom kort kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, finns på ECB:s webbplats på alla de officiella gemenskapsspråken.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media