European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Euroopan keskuspankki antaa lausunnon perustuslakiehdotuksesta

22.9.2003

Euroopan keskuspankki (EKP) on antanut Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon Eurooppa-valmistelukunnan laatimasta ehdotuksesta perustuslaiksi. Ehdotus otetaan pohjaksi neuvotteluille tulevassa hallitustenvälisessä konferenssissa.

EKP suhtautuu perustuslakiehdotukseen myönteisesti, sillä sen mielestä ehdotuksessa yksinkertaistetaan, järkeistetään ja selvennetään Euroopan unionin oikeus- ja toimielinjärjestelmää. EKP:n mukaan ehdotuksella myös parannetaan unionin toimintamahdollisuuksia sekä Euroopassa että kansainvälisesti, ja sillä on tärkeä merkitys valmisteltaessa unionia tulevaisuutta varten, kuten Laekenin julistuksessa edellytetään.

EKP:n käsityksen mukaan EKP:tä ja EKPJ:tä koskeviin säännöksiin ei tehdä sisällöllisiä muutoksia, kun ne siirretään EY:n perustamissopimuksesta perustuslakiin. EKP:n ja EKPJ:n tehtävät, toimivaltuudet, asema ja oikeudellinen järjestelmä säilyvät siis olennaisilta osiltaan entisellään. EKP pitääkin erittäin tärkeänä, että EKPJ:n ja EKP:n perussäännön sekä muiden talous- ja rahaliiton kannalta olennaisten pöytäkirjojen sisältöä ei muuteta. Nämä asiakirjat on myös esitettävä perustuslain liitteenä, ja niiden on oltava erottamaton osa perustuslakia.

Vaikka EKP pitää ehdotusta tervetulleena, se tuo lausunnossaan esiin joitakin kohtia, joihin se toivoo parannuksia. EKP:n tärkeimmät muutosehdotukset ovat seuraavat:

  • Ehdotuksen I-3 artiklan 3 kohtaan olisi otettava viittaus "talouskasvuun, joka ei edistä rahan arvon alenemista" tai vaihtoehtoisesti viittaus "hintavakauteen", jotta vakaa hintataso olisi edelleen yksi unionin johtavista periaatteista ja säilyttäisi sen ensisijaisen tärkeän aseman, joka sillä on ollut EY:n perustamissopimuksessa.
  • Tiettyjen I osan IV osaston otsakkeiden paikkoja olisi vaihdettava keskenään, jotta tekstistä kävisi selkeästi ilmi, että EKP on osa unionin toimielinjärjestelmää, vaikkei EKP:tä mainitakaan tekstissä olevassa unionin toimielinten luettelossa. Lisäksi I-29 artiklan otsakkeeseen olisi lisättävä viittaus EKPJ:hin ja eurojärjestelmään, sillä otsakkeessa viitataan tällä hetkellä ainoastaan EKP:hen.
  • Lisäksi I-29 artiklassa olisi tuotava esiin, että kansalliset keskuspankit ovat nyt ja jatkossakin riippumattomia.
  • Ehdotukseen olisi otettava viittaus jo laajalti tunnettuun ilmaisuun "eurojärjestelmä" (jolla tarkoitetaan EKP:tä ja euron käyttöön ottaneita kansallisia keskuspankkeja).
  • Ehdotuksen III-90 artiklaan olisi otettava nimenomainen viittaus EKPJ:n velvollisuuksiin.

EKP:n lausunto julkaistaan lähiaikoina Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EKP:n www-sivuilla kaikilla yhteisön virallisilla kielillä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle