Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De Europese Centrale Bank keurt een advies goed inzake de ontwerp-Grondwet

22 september 2003

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar advies goedgekeurd, zoals verzocht door de Raad van de Europese Unie, inzake de ontwerp-Grondwet dat werd opgesteld door de Europese Conventie en de basis zal vormen voor de aanstaande Intergouvernementele Conferentie (IGC).

De ECB verwelkomt de ontwerp-Grondwet. Zij is van mening dat het Verdrag lijn brengt in het juridische en institutionele kader van de Europese Unie en het vereenvoudigt en verduidelijkt. Het stelt de Europese Unie in staat zowel op Europees, alsook op internationaal niveau slagvaardiger op te treden. De ontwerp-Grondwet is voor de Unie een belangrijke stap in de voorbereiding op de toekomst, zoals door de Verklaring van Laken werd verzocht.

De ECB begrijpt dat het opnemen van bepalingen betreffende de ECB en het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) uit het EG-Verdrag in de Grondwet geen inhoudelijke wijzigingen met zich meebrengt, en dat de taken, het mandaat, de status en het wettelijke kader van de ECB en het ESCB inhoudelijk ongewijzigd blijven. De ECB hecht zeer veel waarde aan het feit dat de statuten van het ESCB en de ECB en de overige de Economische en Monetaire Unie betreffende protocollen inhoudelijk ongewijzigd blijven en dat deze documenten zullen worden gehecht aan de Grondwet waarvan zij een integrerend deel zullen uitmaken.

Ondanks deze in het algemeen positieve vaststelling, signaleert het ECB-Advies een aantal aspecten van de ontwerp-Grondwet die dienen te worden verbeterd. De belangrijkste voorstellen van de ECB zijn:

  • een verwijzing naar 'niet-inflatoire groei' of naar 'prijsstabiliteit' opnemen in artikel I-3, lid 3 van de Grondwet ter bestendiging van de huidige prominente plaatsing van stabiele prijzen aan het begin van het EG-Verdrag en tevens ter bestendiging van stabiele prijzen als leidraad voor de Unie;
  • bepaalde titels in Titel IV van Deel I verwisselen om duidelijk te maken dat de ECB deel uitmaakt van het institutionele kader van de Unie, alhoewel het niet is opgenomen in de lijst van de instellingen van Unie en een verwijzing naar het ESCB en het Eurosysteem opnemen in de titel van artikel I-29 dat nu uitsluitend verwijst naar de ECB;
  • in artikel I-29 eveneens erkennen dat de nationale centrale banken (NCB's) onafhankelijk zijn en dat zullen blijven;
  • in de ontwerp-Grondwet een verwijzing opnemen naar de alom erkende term 'Eurosysteem' (in verband met de ECB en de NCB's van slechts die lidstaten die de euro hebben aangenomen);
  • in artikel III-90 een expliciete verwijzing opnemen naar de verantwoordelijkheden van het ESCB.

Het ECB-Advies dat binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt gepubliceerd, is beschikbaar op de website van de ECB in alle officiële talen van de Gemeenschap.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media