Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB:s KONVERGENSRAPPORT 2002

22 maj 2002

Europeiska centralbanken (ECB) offentliggör idag konvergensrapporten för 2002. I den utreds om Sverige har uppnått en hög grad av hållbar konvergens. I rapporten granskas också om Sveriges nationella lagstiftning överensstämmer med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. ECB använder sig av samma analysram som i konvergensrapporterna från Europeiska monetära institutet (EMI) 1998 och ECB 2000. Rapporten innehåller tre kapitel. I kapitel 1 beskrivs de viktigaste aspekterna på granskningen av den ekonomiska konvergensen år 2002. I kapitel II görs en bedömning av situationen för ekonomisk konvergens i Sverige. I kapitel III slutligen, granskas om Sveriges nationella lagstiftning, inklusive Riksbankslagen, överensstämmer med artiklarna 108 och 109 i Fördraget och stadgan för ECBS.

Genom att lägga fram denna rapport uppfyller ECB kravet i Fördragets artikel 122.2, tillsammans med artikel 121.1, att rapportera till Europeiska unionens råd (EU-rådet) minst en gång vartannat år "om hur medlemsstaterna fullgör sina förpliktelser när det gäller att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen". Samma uppdrag har givits till Europeiska kommissionen och de två rapporterna har överlämnats samtidigt till EU-rådet. I enlighet med de protokoll till Fördraget som avser Danmark respektive Förenade kungariket behöver konvergensrapporter för Danmark och Förenade kungariket endast utarbetas om dessa medlemsstater så begär. Följaktligen omfattar årets konvergensrapport enbart Sverige.

ECB:s konvergensrapport 2002 finns på på alla elva officiella EU-språk på ECB:s webbplats (http://www.ecb.europa.eu). Papperskopior av rapporten på de olika språken erhålles på begäran från respektive nationell centralbank.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media