Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ 2002

22 Μαΐου 2002

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα την Έκθεση Σύγκλισης για το 2002, όπου εξετάζεται κατά πόσο η Σουηδία έχει επιτύχει υψηλό βαθμό διατηρήσιμης σύγκλισης, καθώς και η συμβατότητα της εθνικής της νομοθεσίας με τη Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το Καταστατικό του ΕΣΚΤ. Για το σκοπό αυτό, η ΕΚΤ χρησιμοποιεί το πλαίσιο που εφαρμόστηκε στις εκθέσεις σύγκλισης οι οποίες καταρτίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ΕΝΙ) το 1998 και από την ΕΚΤ το 2000. Η έκθεση περιλαμβάνει τρία κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο Ι περιγράφονται οι κυριότερες πτυχές της εξέτασης της οικονομικής σύγκλισης το 2002. Στο Κεφάλαιο ΙΙ αξιολογείται η υπάρχουσα κατάσταση οικονομικής σύγκλισης στη Σουηδία και στο Κεφάλαιο ΙΙΙ διερευνάται η συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας της Σουηδίας, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου για την Τράπεζα της Σουηδίας, με τα άρθρα 108 και 109 της Συνθήκης και το Καταστατικό του ΕΣΚΤ.

Με την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης, η ΕΚΤ εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει του άρθρου 122 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 121 παράγραφος 1 της Συνθήκης, να υποβάλλει έκθεση προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο της ΕΕ) τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια «για την πρόοδο που έχουν επιτελέσει τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την επίτευξη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης». Η ίδια εντολή έχει δοθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και οι δύο εκθέσεις υποβλήθηκαν παράλληλα στο Συμβούλιο της ΕΕ. Η Έκθεση Σύγκλισης για το 2002 αφορά μόνο τη Σουηδία, καθώς, όπως ορίζεται στα σχετικά πρωτόκολλα που προσαρτώνται στη Συνθήκη, εκθέσεις σύγκλισης για τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλλονται μόνο εφόσον ζητηθεί από τα εν λόγω δύο κράτη μέλη.

Η Έκθεση Σύγκλισης της ΕΚΤ για το 2002 διατίθεται και στις 11 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ (http://www.ecb.europa.eu). Αντίγραφο της έκθεσης σε έντυπη μορφή διατίθεται στις παραπάνω γλώσσες από την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα κατόπιν αιτήματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου