SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECBs KONVERGENSRAPPORT 2002

22. maj 2002

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag Konvergensrapport 2002. Formålet med rapporten er at undersøge, om Sverige har opnået en høj grad af vedvarende konvergens, og om landets nationale lovgivning er forenelig med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og ESCB-statutten. Til dette formål bruger ECB den samme model, som blev anvendt i konvergensrapporterne udarbejdet af Det Europæiske Monetære Institut (EMI) i 1998 og ECB i 2000. Rapporten består af tre kapitler. I kapitel I beskrives væsentlige aspekter ved vurderingen af den økonomiske konvergens i 2002. I kapitel II vurderes den økonomiske konvergens i Sverige, og i kapitel III undersøges det, hvorvidt Sveriges nationale lovgivning, herunder loven om Sveriges Riksbank, er forenelig med artikel 108 og 109 i traktaten, samt med ESCB-statutten.

ECB opfylder med udarbejdelsen af denne rapport kravet i traktatens artikel 122, stk. 2, samt artikel 121, stk. 1, om mindst en gang hvert andet år at aflægge beretning til Rådet for Den Europæiske Union (EU-Rådet) "om medlemsstaternes opfyldelse af deres forpligtelser med hensyn til virkeliggørelsen af Den Økonomiske og Monetære Union". Samme mandat er givet til Europa-Kommissionen, og de to beretninger er forelagt EU-Rådet. Eftersom konvergensrapporter for Danmark og Det Forenede Kongerige, i overensstemmelse med de relevante protokoller vedlagt som bilag til traktaten, kun skal udarbejdes, hvis disse medlemsstater anmoder herom, omfatter dette års konvergensrapport kun Sverige.

ECBs Konvergensrapport 2002 foreligger på alle 11 officielle EU-sprog på ECBs websted (http://www.ecb.europa.eu). En trykt udgave af rapporten på de forskellige sprog kan rekvireres via den pågældende nationale centralbank.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt