Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Convergentieverslag 2002 van de ECB

22 mei 2002

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag haar Convergentieverslag 2002, waarin wordt onderzocht of Zweden een hoge mate van duurzame convergentie heeft bereikt en of de nationale wetgeving van dit land verenigbaar is met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de Statuten van het ESCB. Hiertoe gebruikt de ECB het kader dat werd toegepast in de Convergentieverslagen die zijn geproduceerd door het Europees Monetair Instituut (EMI) in 1998 en de ECB in 2000. Het verslag omvat drie hoofdstukken. In Hoofdstuk I worden de kernaspecten beschreven van de economische-convergentietoetsing in 2002, in Hoofdstuk II wordt de mate van bereikte economische convergentie in Zweden beoordeeld en in Hoofdstuk III wordt de verenigbaarheid onderzocht van de nationale wetgeving van Zweden, inclusief de Wet op Sveriges Riksbank, met artikelen 108 en 109 van het Verdrag en de Statuten van het ESCB.

Met de vervaardiging van dit verslag voldoet de ECB aan het in artikel 122, lid 2, juncto artikel 121, lid 1, van het Verdrag genoemde vereiste om aan de Raad van de Europese Unie (de EU-Raad) ten minste om de twee jaar verslag uit te brengen "over de vooruitgang die door de lidstaten is geboekt bij de nakoming van hun verplichtingen met het oog op de totstandbrenging van de Economische en Monetaire Unie". Ditzelfde mandaat is ook aan de Europese Commissie gegeven, en de twee verslagen zijn tegelijkertijd bij de EU-Raad ingediend. Aangezien conform de aan het Verdrag gehechte relevante protocollen geen convergentieverslagen over Denemarken en het Verenigd Koninkrijk zijn vereist tenzij deze lidstaten erom verzoeken, behandelt het Convergentieverslag van dit jaar alleen Zweden.

Het Convergentieverslag 2002 van de ECB is in alle elf officiële talen van de Gemeenschap beschikbaar op de website van de ECB (http://www.ecb.europa.eu). Gedrukte exemplaren van het verslag in de verschillende talen kunnen worden aangevraagd bij de respectieve nationale centrale banken.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media