Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ny ECB-förordning om räntestatistik för monetära finansinstitut

20 december 2001

Vid sammanträdet den 20 december 2001 antog Europeiska centralbankens råd en ny förordning om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (MFI) på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag.

Syftet med den nya förordningen är att säkerställa leverans av statistikuppgifter som är harmoniserade och fullständiga. Denna statistik kommer att ge viktig information för analys av den monetära utvecklingen och den monetära transmissionsmekanismen samt för övervakning av den finansiella stabiliteten. Den kommer även att ge banksektorn och allmänheten en enda uppsättning av jämförbar räntestatistik för hela euroområdet.

Att ny MFI-statistik finns tillgänglig kommer att möjliggöra för ECB att gradvis avveckla de tio affärsbanksräntor för euroområdet som sedan januari 1999 publiceras i ECB:s månadsrapport. Dessa tio ränteserier baseras på befintlig nationell räntestatistik. Offentliggörandet av dessa serier gjorde att viss räntestatistik fanns tillgänglig från och med starten av den monetära unionen, även om serierna har allvarliga begränsningar. De underliggande uppgifterna är inte harmoniserade och de varken omfattar eller uppfyller i detalj de krav som ställs för att utforma och genomföra penningpolitiken.

Denna nya förordning om räntestatistik för monetära finansinstitut är andra delen av ett statistikpaket vars syfte är att väsentligen förbättra den statistikinformation som finns tillgänglig för att utföra Europeiska centralbankssystemets och ECB:s uppgifter och särskilt uppgiften att utforma och genomföra den gemensamma penningpolitiken. Den första delen av paketet, förordning ECB/2001/13, om en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut, antogs av ECB-rådet vid sammanträdet den 22 november 2001.

Det bör understrykas att under arbetet med att ta fram det här statistikpaketet har stora ansträngningar gjorts för att göra den extra bördan så liten som möjligt för de rapporterande instituten. För statistik som omfattas av de båda förordningarna är målsättningen att rapporteringskraven skall ligga på en stabil nivå under åtminstone fem år.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media