Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΩΝ ΝΧΙ

20 Δεκεμβρίου 2001

Κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 20 Δεκεμβρίου 2001, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε νέο κανονισμό σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ) σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες.

Σκοπός του νέου κανονισμού είναι να διασφαλίσει την υποβολή πλήρων, εναρμονισμένων στατιστικών στοιχείων, τα οποία θα παρέχουν ουσιαστικές πληροφορίες για την ανάλυση των νομισματικών εξελίξεων και του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, καθώς και για την παρακολούθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τα εν λόγω στοιχεία θα παρέχουν επίσης στον τραπεζικό τομέα και στο ευρύ κοινό μία ενιαία δέσμη συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων επιτοκίων για όλη τη ζώνη του ευρώ.

Τα νέα αυτά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα επιτόκια των ΝΧΙ θα επιτρέψουν στην ΕΚΤ να απαλείψει σταδιακά τα δέκα επιτόκια λιανικής της ζώνης του ευρώ που δημοσιεύονται στο Μηνιαίο Δελτίο της ΕΚΤ από τον Ιανουάριο του 1999. Οι σειρές στοιχείων που αφορούν τα δέκα αυτά επιτόκια βασίζονται στα υφιστάμενα εθνικά στατιστικά στοιχεία επιτοκίων. Μολονότι με τη δημοσίευση των σειρών αυτών διασφαλίστηκε η ύπαρξη ορισμένων στατιστικών για τα επιτόκια λιανικής ήδη από την έναρξη της Νομισματικής Ένωσης, τα στοιχεία τα οποία αποτελούν τη βάση των εν λόγω σειρών ενέχουν σημαντικούς περιορισμούς, καθώς δεν είναι εναρμονισμένα, η δε εμβέλεια και ο βαθμός λεπτομέρειάς τους δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις για τη χάραξη και την άσκηση της νομισματικής πολιτικής.

Ο νέος κανονισμός σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ αποτελεί το δεύτερο μέρος δέσμης διατάξεων στον τομέα της στατιστικής, σκοπός των οποίων είναι να επιφέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις στα στατιστικά στοιχεία που διατίθενται για την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της ΕΚΤ, και ιδίως του καθήκοντος χάραξης και εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής. Ο κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ο οποίος αποτελεί το πρώτο μέρος αυτής της δέσμης, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2001.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι, στο πλαίσιο της εκπόνησης αυτής της δέσμης διατάξεων στατιστικής φύσεως, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο πρόσθετος φόρτος εργασίας για τα ιδρύματα παροχής στοιχείων. Όσον αφορά τις στατιστικές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και των δύο κανονισμών, οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων προορίζονται να παραμείνουν αμετάβλητες για πέντε τουλάχιστον έτη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου