Menu

Övriga beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2008

Operativa frågor

Utökning av likvidiserande transaktioner i USD

Den 24 april 2008 beslutade ECB-rådet tillsammans med Federal Reserve System att inom Term Auction Facility öka likviditeten i amerikanska dollar till motparterna i Eurosystemet till 25 miljarder USD i varje auktion, som genomförs varannan vecka. Ett pressmeddelande om denna gemensamma aktion som tillkännagjorts av ECB, Federal Reserve System och den schweiziska nationalbanken att utöka sina likviditetsoperationer publicerades på ECB:s webbplats den 2 maj 2008.

Indikativa tidsscheman för Eurosystemets anbudsförfaranden och uppfyllandeperioder

Den 13 maj 2008 godkände ECB-rådet indikativa tidsscheman för Eurosystemets anbudsförfaranden och uppfyllandeperioder under 2009. Mer information finns i två pressmeddelanden som idag har publicerats på ECB:s webbplats.

Betalningssystem

ECB:s svar på ett offentligt samråd om övervakning av betalningssystem från de brittiska myndigheterna

Den 29 april 2008 godkände ECB-rådet ECB:s svar på ett offentligt samråd om översyn av arrangemangen relaterade till finansiell stabilitet och skydd för insättare i Storbritannien. ECB-rådet välkomnade ett förslag att formalisera den rättsliga basen för Bank of Englands roll i övervakningen av betalningssystem men uttryckte sin oro för ett förslag om att begränsa Bank of Englands ansvar till endast en översyn av betalningssystem för höga belopp och varnade för att lämna ansvaret för övervakning till någon annan enhet än en centralbank.

Migrering till TARGET2

Den 8 maj 2008 noterade ECB-rådet den planerade tredje och sista gruppens (Danmark, Estland, Grekland, Italien, Polen och ECB) migrering till TARGET2 efter bekräftelse att testerna avlöpt väl. Migreringen hade planerats till den 19 maj 2008. Ett pressmeddelande som informerade deltagarna om detta publicerades på ECB:s webbplats den 9 maj 2008. Den 19 maj 2008 bekräftades den tredje och sista gruppens framgångsrika migrering i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Frigivning av dokumentation om TARGET2securities till värdepapperscentraler (VPC)

Den 21 maj 2008 beslutade ECB-rådet, innan det tog sitt slutgiltiga beslut om det ska gå vidare med T2S-projektet sommaren 2008, att uppskatta nivån på stöd från värdepapperscentralerna, deras vilja att ingå ett kontraktuellt arrangemang med Eurosystemet och huruvida de skulle delta i projektet när det väl var i drift. Därför godkände ECB-rådet den 23 maj 2008 spridningen av dokumentationen om T2S. Värdepapperscentralerna kan svara till den 4 juli 2008. Ett pressmeddelande om detta har idag publicerats på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

ECB:s översikt över finansiell stabilitet – juni 2008

Den 21 maj 2008 godkände ECB-rådet publicering av “Financial Stability Review – Juni 2008”. Rapporten ger en omfattande bedömning av Eurosystemets finansiella systems förmåga att absorbera negativa störningar och ger en översikt över huvudsakliga riskkällor och sårbarhet för stabiliteten i euroområdets finansiella system. Rapporten kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats den 9 juni 2008.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om den slovakiska lagstiftningen relaterad till betalningssystem och vissa lagar

Den 25 april 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Národná banka Slovenska, ett yttrande över lagstiftningen om betalningssystem för att säkerställa att denna är förenlig med fördraget samt för att underlätta det inhemska betalningssystemets övergång till TARGET2 (CON/2008/18). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om införande av EU:s föreskrivande förfarande med kontroll för vissa statistikinstrument

Den 5 maj 2008 antog ECB-rådet ett yttrande om införandet av det föreskrivande förfarandet med kontroll för vissa rättsliga instrument inom statistikområdet (CON/2008/19). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 14 maj 2008 och finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om polsk lagstiftning relaterad till handel i finansiella instrument och reglering av kapitalmarknaden

Den 21 maj 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det polska finansministeriet, ett yttrande över Narodowy Bank Polskis roll vid clearing- och avveckling av värdepapper samt bankens roll i samband med ett system för central förvaring av värdepapper (CON/2008/20). Yttrandet kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ett lagförslag om Česká národní banka

Den 21 maj 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Česká národní banka, ett yttrande om ett lagförslag avseende Česká národní banka (CON/2008/21). Yttrandet kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation om ECB:s externa revisorer

Den 30 april 2008 antog ECB-rådet en rekommendation till EU-rådet om externa revisorer för ECB (ECB/2008/2). Rekommendationen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 9 maj 2008 och finns även på ECB:s webbplats.

Betalningsmedel

ECB-beslut om förfaranden för säkerhetsackreditering för tillverkare av skyddade euroobjekt

Den 15 maj 2008 antog ECB-rådet ett beslut om förfaranden för säkerhetsackreditering för tillverkare av skyddade euroobjekt för eurosedlar (ECB/2008/3). Beslutet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Kontakt för media