Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

toukokuu 2008

Toiminnalliset kysymykset

Likviditeettiä lisäävien Yhdysvaltain dollarin määräisten operaatioiden laajentaminen

EKP:n neuvosto päätti 24.4.2008 lisätä yhteistyössä Yhdysvaltain keskuspankin kanssa eurojärjestelmän vastapuolille tarjottavaa Yhdysvaltain dollarin määräistä likviditeettiä (Term Auction Facility ‑ohjelma) 25 miljardiin dollariin jokaisessa kahdesti viikossa järjestettävässä huutokaupassa. EKP, Yhdysvaltain keskuspankki ja Sveitsin keskuspankki ilmoittivat yhteisistä toimistaan likviditeetin tarjonnan lisäämiseksi EKP:n verkkosivuilla 2.5.2008 julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Eurojärjestelmän ohjeellinen huutokauppakalenteri ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu

EKP:n neuvosto hyväksyi 13.5.2008 eurojärjestelmän ohjeellisen huutokauppakalenterin ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellisen aikataulun vuodelle 2009. Tarkempia tietoja on kahdessa lehdistötiedotteessa, jotka on julkaistu tänään EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät

EKP:n vastaus maksujärjestelmien yleisvalvontaa koskevaan Ison-Britannian kannanottopyyntöön

EKP:n neuvosto hyväksyi 29.4.2008 EKP:n vastauksen kannanottopyyntöön, jonka tarkoituksena on arvioida rahoitusjärjestelmän vakautta ja tallettajan suojaa koskevia järjestelyjä Isossa-Britanniassa. EKP:n neuvosto oli tyytyväinen ehdotukseen vahvistaa oikeusperusta, jolla määritellään Englannin pankin rooli maksujärjestelmien yleisvalvonnassa. EKP:n neuvosto oli kuitenkin huolestunut ehdotuksesta, jonka mukaan Englannin pankin vastuu rajattaisiin ainoastaan suuria maksuja välittävien järjestelmien yleisvalvontaan, ja varoitti myöntämästä valvontavastuuta millekään muulle yhteisölle kuin keskuspankille.

Siirtyminen TARGET2-järjestelmään

EKP:n neuvosto tarkasteli 8.5.2008 suunnitelmaa kolmannen ja viimeisen liittyjäryhmän (Tanska, Viro, Kreikka, Italia, Puola ja EKP) siirtymisestä TARGET2-järjestelmään testitulosten hyväksymisen jälkeen 19.5.2008. Asiasta tiedotettiin järjestelmään osallistujille lehdistötiedotteessa, joka julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 9.5.2008. Kolmannen ja viimeisen ryhmän vahvistettiin siirtyneen järjestelmään onnistuneesti EKP:n verkkosivuilla 19.5.2008 julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET2-Securities-järjestelmähanketta koskevien asiakirjojen luovuttaminen arvopaperikeskuksille

Ennen lopullisen päätöksen tekemistä siitä, jatketaanko TARGET2-Securities-järjestelmähanketta (T2S) kesällä 2008, EKP:n neuvosto päätti 21.5.2008 arvioida, missä määrin arvopaperikeskukset tukevat hanketta, ovatko ne halukkaita tekemään sopimuksen eurojärjestelmän kanssa ja aikovatko ne osallistua hankkeeseen sen aloitettua toimintansa. Tämän vuoksi EKP:n neuvosto antoi luvan toimittaa 23.5.2008 T2S-järjestelmään liittyviä asiakirjoja arvopaperikeskuksille. Arvopaperikeskusten on toimitettava vastauksensa 4.7.2008 mennessä. EKP:n verkkosivuilla on tänään julkaistu aihetta käsittelevä lehdistötiedote.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – kesäkuu 2008

EKP:n neuvosto hyväksyi 21.5.2008 julkaistavaksi kesäkuun 2008 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – June 2008”). Selonteossa arvioidaan kattavasti euroalueen rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä haitallisista häiriöistä sekä tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä sen vakautta uhkaavia riskitekijöitä. Selonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 9.6.2008.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto maksujärjestelmiä ja tiettyjä säädöksiä koskevasta Slovakian lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 25.4.2008 Slovakian keskuspankin pyynnöstä lausunnon maksujärjestelmiä koskevasta lainsäädännöstä, jonka tavoitteena on varmistaa yhdenmukaisuus perustamissopimuksen kanssa ja helpottaa sujuvaa siirtymistä kansallisesta maksujärjestelmästä TARGET2:een (CON/2008/18). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto valvonnan käsittävän EU:n sääntelymenettelyn käyttöönotosta eräiden tilastosäädösten osalta

EKP:n neuvosto antoi 5.5.2008 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn voimaansaattamisesta eräiden tilastoja koskevien säädösten osalta (CON/2008/19). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 14.5.2008, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa ja pääomamarkkinoiden sääntelyä koskevasta Puolan lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 21.5.2008 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon Narodowy Bank Polskin arvopapereiden selvitys- ja toimitusjärjestelmiin sekä arvopapereiden keskitettyyn säilytysjärjestelmään liittyvistä tehtävistä (CON/2008/20). Lausunto julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Tšekin keskuspankkia koskevasta lakiehdotuksesta

EKP:n neuvosto antoi 21.5.2008 Tšekin keskuspankin pyynnöstä lausunnon Česká národní bankaa koskevasta lakiehdotuksesta (CON/2008/21). Lausunto julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus EKP:n ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 30.4.2008 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Euroopan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2008/2). Suositus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 9.5.2008, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Setelit

EKP:n päätös suojattavan euroseteliaineiston valmistajien hyväksymismenettelyistä

EKP:n neuvosto teki 15.5.2008 päätöksen suojattavan euroseteliaineiston valmistajien hyväksymismenettelyistä (EKP(2008/3). Päätös julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt