European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Februari 2008

Operativa frågor

Förnyande av extra långfristiga refinansieringstransaktioner

Den 7 februari 2008 beslutade ECB-rådet att förnya de två extra långfristiga refinansieringstransaktioner som tilldelades i den 23 november 2007 och den 12 december 2007. Den förstnämnda förfaller den 21 februari 2008 och den andra den 13 mars 2008. Beslutet tillkännagavs i ett pressmeddelande den 7 februari 2008.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Gemensamt uttalande av ECB och Europeiska kommissionen om lanseringen av SEPA

Den 24 januari 2008 beslutade ECB-rådet att tillsammans med Europeiska kommissionen göra ett gemensamt uttalande som välkomnar att det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) formellt introduceras och att bankerna i EU tar SEPA-betalinstrumenten i drift. Det gemensamma uttalandet offentliggjordes den 28 januari 2008 och finns på ECB:s webbplats.

Offentligt samråd om användarkrav för CCBM2

Den 21 februari 2008 tog ECB-rådet del av utkastet till användarkraven för CCBM2, vilka utformats i enlighet med de grundläggande principerna för CCBM2 och som återspeglar de åsikter som marknadsaktörerna gav i sina svar i det inledande samrådet som avslutades i juli 2007. ECB-rådet beslutade att inleda ett offentligt samråd om de därtill hörande handlingarna. Detta samråd ska avslutas den 5 maj 2008. Ett pressmeddelande om lansering av detta offentliga samråd kommer att publiceras på ECB:s webbplats tisdagen den 26 februari.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om anställningstryggheten för direktionsledamöterna vid Sveriges riksbank

Den 14 januari 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Sveriges Riksdag, ett yttrande över ett förslag till ändring av lagen om Sveriges riksbank som rör mandatperioden för ledamöterna i Riksbankens direktion (CON/2008/4). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om det polska systemet för insättarskydd

Den 17 januari 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det polska finansministeriet, ett yttrande över ändringar som avser ledningen, tillsynen och finansieringen av insättningsgarantin, särskilt Narodowy Bank Polskis uppgifter i samband med detta (CON/2008/5). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om det nationella portugisiska statistiksystemet

Den 1 februari 2008, antog ECB-rådet, på begäran av det portugisiska parlamentet ett yttrande om principerna, reglerna och strukturen för det nationella statistiksystemet och Banco de Portugals roll (CON/2008/6). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om checker, finansväxlar och egna växlar i Rumänien

Den 11 februari 2008, antog ECB-rådet, på begäran av Banca Naţională a României, ett yttrande över ändringar i lagarna om checkar, finansväxlar och egna växlar (CON/2008/7). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om status och monetär ställning för Saint-Martin och Saint-Barthélémy enligt fransk lag

Den 14 februari 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det franska ministeriet för ekonomi-, finanser och sysselsättning, ett yttrande över vilka konsekvenser en förändring av Saint-Martins och Saint-Barthélemys status enligt fransk lag medför för deras monetära ställning (CON/2008/8). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om anställningslagstiftning relaterad till Deutsche Bundesbank

Den 21 februari 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det tyska finansministeriet, ett yttrande om personalens arbetsrättsliga ställning hos Deutsche Bundesbank (CON/2008/9). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om löneförmåner hos Banca d’Italia och statliga konton

Den 21 februari 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet, ett yttrande om löneförmåner hos Banca d'Italia samt strukturella förändringar av det konto som banken för åt staten (CON/2008/10). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Statistik och betalningssystem

Gränsöverskridande betalningar i euro

I SEPA-projektets intresse beslutade ECB-rådet den 7 februari 2008 att uppmuntra alla euroländer som fortsätter att använda betalningsuppgifter för sammanställningen av betalningsbalansstatistik att a) höja tröskelvärdet för anmälningskraven för betalningsbalansstatistik till 50 000 EUR under 2008, och b) senast 2009 börja använda ett frivilligt fält och ett helt harmoniserat kodsystem i SEPA-meddelandena där ändamålet för betalningarna anges. ECB-rådet föreslog också att Europeiska kommissionen, vid uppdatering av förordning 2560/2001 om gränsöverskridande betalningar i euro, ska klargöra att ovanstående tröskelvärden inte gäller när statistikkrav a) inte har någon effekt på automatiserad betalningshantering (straight-through processing) i SEPA inom banksystemet, b) kan automatiseras fullständigt av bankerna och c) inte leder till högre kostnader för kunderna för gränsöverskridande än för inhemska betalningar. För att ytterligare minska rapporteringsbördan och förbättra statistikkvaliteten har ECB-rådet uttalat sig för en eliminering av all rättsliga hinder mot informationsutbyte mellan EU:s statistikmyndigheter under upprätthållande av sekretessföreskrifter.

Statistik

Förbättrad tillgänglighet till statistik för euroområdet

Den 8 februari 2008 beslutade ECB-rådet att förbättra tillgängligheten till statistik över euroområdet genom att lägga till tre typer av statistik till det ”gemensamma ramverket för spridning” i vilket både statistik över euroområdet och de nationella bidragen publiceras samtidigt och i samma utförande på ECB:s webbplats och på de nationella centralbankernas om de så önskar. Dessa tre typer av statistik avser betalningar och handel med värdepapper, clearing och avveckling; statistik över finansiella företag samt allmän ekonomisk statistik som BNP och HIKP.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation om externa revisorer för Finlands Bank

Den 28 januari 2008 antog ECB-rådet en rekommendation till EU-rådet om externa revisorer för Finlands Bank (ECB/2008/1). Rekommendationen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 1 februari 2008 och finns även på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media