European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Februari 2008

Operationele aangelegenheden

Verlenging van aanvullende langerlopende herfinancieringstransacties

Op 7 februari 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten de twee aanvullende langerlopende herfinancieringstransacties die op 23 november 2007 en 12 december 2007 werden toegewezen, te verlengen. De eerste transactie is op 21 februari 2008 vervallen, de tweede zal vervallen op 13 maart 2008. Dit besluit is bekendgemaakt in een persbericht dat is gepubliceerd op 7 februari 2008.

Betalingssystemen en Marktinfrastructuur

Gezamenlijke verklaring van de ECB en de Europese Commissie ter gelegenheid van de lancering van SEPA

Op 24 januari 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten samen met de Europese Commissie een gezamenlijke verklaring uit te geven om de formele lancering van het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied (Single European Payments Area ofwel SEPA) en de lancering van SEPA-instrumenten door EU-banken te verwelkomen. De gezamenlijke verklaring werd op 28 januari 2008 gepubliceerd en is beschikbaar op de website van de ECB.

Openbare consultatie ten aanzien van CCBM2- gebruikersvereisten

Op 21 februari 2008 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de conceptversie van de gebruikersvereisten voor het CCBM2, die zijn opgesteld overeenkomstig de leidende beginselen met betrekking tot het CCBM2 en die een weerspiegeling vormen van de input die is aangedragen door marktdeelnemers in hun antwoorden op de initiële consultatie, die in juli 2007 was gesloten. De Raad van Bestuur heeft besloten ten aanzien van hiermee verband houdende documenten een openbare consultatie te lanceren, die op 5 mei 2008 zal sluiten. Een persbericht ter aankondiging van deze openbare consultatie zal op dinsdag 26 februari worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de ambtstermijn van leden van de Directie van Sveriges Riksbank

Op 14 januari 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Zweedse Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de gewijzigde statuten van Sveriges Riksbank betreffende het mandaat van haar directieleden (CON/2008/4). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake het Poolse depositobeschermingsstelsel

Op 17 januari 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het bestuur, toezicht en financieringswijze van het depositobeschermingsstelsel, met name tot betrekking tot de deelname van Narodowy Bank Polski (CON/2008/5). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake het Portugese Nationale Statistische Stelsel

Op 1 februari 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Portugese Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de beginselen, regels en structuur van het Nationale Statistische Stelsel en de rol van Banco de Portugal (CON/2008/6). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake cheques, wissels en promessen in Roemenië

Op 11 februari 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de wetten op cheques, wissels en promessen (CON/2008/7). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de status en het monetaire regime van Saint-Martin en Saint-Barthélemy onder Frans recht

Op 14 februari 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Franse Ministerie van Economische Zaken, Financiën en Werkgelegenheid, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de gevolgen van de gewijzigde status van Saint-Martin en Saint-Barthélemy onder Frans recht voor hun monetaire regime (CON/2008/8). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake werkgelegenheidswetgeving met betrekking tot de Deutsche Bundesbank

Op 21 februari 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de werkrelatie van de Deutsche Bundesbank met haar personeel (CON/2008/9). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de remuneratie van personeel en inzake overheidsdeposito’s bij de Banca d'Italia

Op 21 februari 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de remuneratie door Banca d’Italia en inzake de structuurhervorming van de overheidsrekeningen die zij aanhoudt (CON/2008/10). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Statistieken en Betalingssystemen

Grensoverschrijdende betalingen in euro

Op 7 februari 2008 heeft de Raad van Bestuur, in het belang van het SEPA-project, besloten alle landen van het eurogebied die voor de samenstelling van betalingsbalansstatistieken gebruik blijven maken van betalingsgegevens, aan te moedigen (i) gedurende 2008 de vrijstellingsdrempel voor betalingsbalansrapportage te verhogen tot € 50.000, en (ii) uiterlijk 2009 gebruik te gaan maken van een optioneel veld en een volledig geharmoniseerd coderingssysteem in SEPA-berichten om voor dit doel betalingen te classificeren naar type. De Raad van Bestuur stelde tevens voor dat de Europese Commissie bij de komende actualisering van Verordening (EG) nr. 2560/2001 betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro duidelijk zou moeten maken dat bovengenoemde drempel niet van toepassing is in die gevallen waarin statistische vereisten (i) geen impact hebben op de volledig geautomatiseerde verwerking van SEPA-instrumenten binnen het bankenstelsel, (ii) door banken geheel geautomatiseerd kunnen worden, en (iii) voor cliënten niet leiden tot hogere kosten voor grensoverschrijdende betalingen dan voor binnenlandse betalingen. De Raad van Bestuur stelde ten slotte, teneinde de rapportagelast verder te verminderen en de kwaliteit van de statistieken te versterken, er zeer voor te zijn dat eventuele juridische belemmeringen voor de uitwisseling van informatie tussen de statistische autoriteiten in de EU zouden worden weggenomen, zij het met instandhouding van de vereiste geheimhoudingswaarborgen.

Statistieken

Verbetering van de toegankelijkheid van statistieken betreffende het eurogebied

Op 8 februari 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten de toegankelijkheid van statistieken betreffende het eurogebied te verbeteren door drie reeksen statistieken toe te voegen aan het “gezamenlijke verspreidingskader”, waardoor zowel eurogebiedstatistieken als de nationale bijdragen daaraan gelijktijdig en op consistente wijze worden gepubliceerd op de website van de ECB en op die van de nationale centrale banken die dit willen. Deze drie reeksen statistieken bestaan uit statistieken betreffende de handel, clearing en afwikkeling van betalingen en effecten, statistieken betreffende financiële ondernemingen en algemene economische statistieken, zoals bbp- of HICP-statistieken.

Corporate governance

ECB-Aanbeveling inzake de externe accountants van Suomen Pankki

Op 28 januari 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling aan de Raad van de EU betreffende de externe accountants van Suomen Pankki (ECB/2008/1). De Aanbeveling is op 1 februari 2008 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media