Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

September 2006

Ekonomisk situation och statistisk

Skillnader i monetära finansinstituts räntor mellan euroområdesländer

Den 31 augusti 2006 godkände ECB-rådet “Report on differences in MFI interest rates across euro area countries”. Rapporten kommer att publiceras tillsammans med ett pressmeddelande på ECB:s webbplats den 20 september 2006.

Operativa frågor

Revidering av ECB:s “Allmän dokumentation”

Den 31 augusti 2006 godkände ECB-rådet en reviderad version av ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet - Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” (kallad Allmän dokumentation) och antog riktlinje ECB/2006/12 som ändrar riktlinje ECB/2000/7. Riktlinje ECB/2006/12 ersätter den nuvarande versionen av Allmän dokumentation när den träder i kraft den 1 januari 2007. Allmän dokumentation kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats senare i år.

STEP som en icke reglerad marknad godkänns för hantering av säkerheter.

Den 14 september 2006 beslutade ECB-rådet att marknaden för kortfristiga värdepapper eller STEP (Short-Term European Paper) ska accepteras som en icke reglerad marknad för säkerheter för Eurosystemets kredittransaktioner så snart STEP-statistiken om avkastning publiceras på ECB:s webbplats. Ett pressmeddelande om detta har publicerats på ECB:s webbplats idag.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om uppgifter inom konsumentskyddsområdet i Tjeckien

Den 13 september antog ECB-rådet, på begäran av det tjeckiska ministeriet för industri och handel ett yttrande om vissa av Česká národní bankas uppgifter inom konsumentskyddsområdet (CON/2006/47). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Kontakt för media