Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

September 2006

Economische situatie en statistieken

Verschillen tussen MFI-rentetarieven in de landen van het eurogebied

Op 31 augustus 2006 heeft de Raad van Bestuur een rapport getiteld "Differences in MFI interest rates across euro area countries" [Verschillen tussen MFI-rentetarieven in de landen van het eurogebied] goedgekeurd, dat samen met een persbericht op 20 september 2006 op de website van de ECB zal worden gepubliceerd.

Operationele aangelegenheden

Herziening van de Algemene Documentatie van de ECB

Op 31 augustus 2006 heeft de Raad van Bestuur de herziene versie van het document “De uitvoering van het monetaire beleid in het eurogebied: Algemene documentatie met betrekking tot de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem” (bekend als de “Algemene Documentatie”) goedgekeurd en tevens zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2006/12 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7. Bij zijn inwerkingtreding op 1 januari 2007 vervangt Richtsnoer ECB/2006/12 de huidige versie van de Algemene Documentatie. De Algemene Documentatie zal in de loop van dit jaar in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB worden gepubliceerd.

STEP als niet-gereguleerde markt die aanvaardbaar is met het oog op onderpandsbeheer

Op 14 september 2006 heeft de Raad van Bestuur besloten dat de Short-Term European Paper-markt (STEP-markt) aanvaardbaar is als niet-gereguleerde markt voor onderpandsdoeleinden bij de krediettransacties van het Eurosysteem zodra de STEP-statistieken met rendementsgegevens op de website van de ECB zijn gepubliceerd. Een daarmee verband houdend persbericht is vandaag op de website van de ECB gepubliceerd.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake consumentenbescherming in Tsjechië

Op 13 september 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Tsjechische Ministerie van Handel en Industrie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake bepaalde taken van Česká národní banka op het gebied van consumentenbescherming (CON/2006/47). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media