Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Februari 2005

Operativa frågor

Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter (gemensam lista): frågor rörande banklån

Enligt ett tidigare beslut (se ECB:s pressmeddelande den 5 augusti 2004) skall banklån ingå i den kommande gemensamma listan över godtagbara säkerheter för Eurosystemets kredittransaktioner. ECB-rådet har nu även beslutat att från och med den 1 januari 2012 kommer ett enhetligt system att vara infört för utnyttjandet av banklån som säkerhet, med ett gemensamt tröskelvärde på 500 000 euro och ett gemensamt ramverk för kreditbedömning inom Eurosystemet. Den 1 januari 2007 kommer ett tillfälligt system att inrättas, inom vars ram flera nationella centralbanker i euroområdet redan då kommer att välja ett tröskelvärde på minst 500 000 EUR. Ingen limit kommer att tillämpas på banklån som används av en motpart. Det här tillfälliga systemet kommer att utvärderas 2010 för att förbereda övergången till det enhetliga systemet 2012.

Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden.

ECB-rådet godkände den reviderade versionen av Allmän dokumentation och antog riktlinje ECB/2005/2 om ändring av riktlinje ECB/2000/7, till vilken Allmän dokumentation är en bilaga. Allmän dokumentation kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning den 30 maj 2005, då den nya riktlinjen träder i kraft. I informationssyfte kommer dessa dokument att publiceras på ECB:s webbplats den 21 februari 2005 på alla officiella gemenskapsspråk.

Betalningssystem

Lägesrapport om Target2

Lägesrapporten om Target2 publicerades på ECB:s webbplats den 8 februari 2005. Den behandlar tre huvudfrågor: tjänster, prissättning och migrering till Target2.

Anslutning av Narodowy Bank Polski till Target

ECB-rådet gav Narodowy Bank Polski tillstånd att ansluta sitt RTGS-system till Targetsystemet. Det beslutet kommer att träda i kraft den 7 mars 2005. Riktlinje ECB/2005/1, som utgör den rättsliga ramen för denna anslutning, antogs den 21 januari 2005 och offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 3 februari 2005 och därefter på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Kommissionens granskning av hur Lamfalussy-modellen tillämpas på lagstiftningen för EU:s värdepappersmarknader – Eurosystemets bidrag till kommissionens offentliga samråd

ECB-rådet godkände Eurosystemets bidrag till kommissionens offentliga samråd om kommissionens granskning av hur Lamfalussy-modellen tillämpas på lagstiftningen för EU:s värdepappersmarknader. Eurosystemets bedömning av hur Lamfalussy-förfarandet fungerade var överlag positiv och vissa specifika förslag för ytterligare förbättringar lades fram. Eurosystemets bidrag lämnades till kommissionen den 17 februari 2005 och kommer inom kort att offentliggöras på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt, inbegripet finansiering av terrorism (CON/2005/2)

Yttrandet begärdes av Europeiska unionens råd och antogs av ECB-rådet den 4 februari 2005. Det publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 17 februari 2005 och på ECB:s webbplats den 18 februari 2005.

ECB:s yttrande om ett utkast till förordning om hantering och distribution av forintsedlar och forintmynt (CON/2005/3)

Yttrandet begärdes av Magyar Nemzeti Bank och antogs av ECB-rådet den 9 februari 2005. Det publicerades på ECB:s webbplats den 10 februari 2005.

ECB:s yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut och rådets direktiv 93/6/EEG av den 15 mars 1993 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (CON/2005/4)

Yttrandet begärdes av Europeiska unionens råd och antogs av ECB-rådet den 17 februari 2005. Det kommer att publiceras på ECB:s webbplats den 21 februari 2005 och i Europeiska unionens officiella tidning.

Statistik

ECB:s riktlinje om statistik över den offentliga sektorns finanser

ECB-rådet antog en riktlinje om tillvägagångssättet för överföring av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser inom ECBS (ECB/2005/5). Riktlinjen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Uppdatering av ECB:s riktlinje om penningmängds- och bankstatistik

ECB-rådet antog en riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2003/2 för att spegla vissa ändringar avseende kraven och formen för överföring av penningmängds- och bankstatistik inom Eurosystemet (ECB/2005/4). Riktlinjen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation om externa revisorer för Banco de Portugal

ECB-rådet antog en rekommendation till EU-rådet om externa revisorer för Banco de Portugal (ECB/2005/3). Rekommendationen kommer snart att publiceras på ECB:s webbplats och i Europeiska unionens officiella tidning

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media