Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Februari 2005

Operationele aangelegenheden

Onderpandskader van het Eurosysteem (Enkele Lijst): bankleningen

In vervolg op het eerdere besluit om bankleningen op te nemen op de toekomstige Enkele Lijst van beleenbaar onderpand voor krediettransacties van het Eurosysteem (zie het persbericht van de ECB van 5 augustus 2004), heeft de Raad van Bestuur besloten dat vanaf 1 januari 2012 een gemeenschappelijke regeling zal gelden voor het gebruik van bankleningen als onderpand, met een enkele drempel van

€ 500.000 en een gemeenschappelijk kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem. Vanaf 1 januari 2007 treedt een interimregeling in werking, waarbij een aantal nationale centrale banken van het eurogebied reeds zal kiezen voor een drempel van ten minste € 500.000. Aan het gebruik van bankleningen door een tegenpartij zal geen limiet worden gesteld. In 2010 zal deze interimregeling worden herzien om de overgang op het gemeenschappelijke stelsel in 2012 voor te bereiden.

De uitvoering van het monetaire beleid in het eurogebied: De Algemene Documentatie inzake de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan de herziene Algemene Documentatie alsook aan Richtsnoer ECB/2005/2, tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7, waarvan de Algemene Documentatie een bijlage vormt. De Algemene Documentatie zal in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd op 30 mei 2005, de dag dat het nieuwe Richtsnoer in werking treedt. Deze documenten zullen op 21 februari 2005 in alle officiële talen van de Gemeenschap ter informatie worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen

Voortgangsverslag betreffende TARGET2

Het “Voortgangsverslag betreffende TARGET2” is op 8 februari 2005 gepubliceerd op de website van de ECB. Het verschaft gedetailleerde informatie ten aanzien van drie hoofdonderwerpen: de dienstverlening en tarifering van en de migratie naar TARGET2.

Koppeling van Narodowy Bank Polski aan TARGET

De Raad van Bestuur heeft besloten Narodowy Bank Polski toestemming te geven haar RTBV-systeem aan het TARGET-systeem te koppelen. Dit besluit wordt op 7 maart 2005 van kracht. Richtsnoer ECB/2005/1, dat het juridisch kader verschaft voor de verwezenlijking van deze koppeling, is op 21 januari 2005 goedgekeurd en op 3 februari 2005 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en daarna op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en toezicht

De herziening door de Commissie van de toepassing van het Lamfalussy-kader op de wetgeving ten aanzien van de effectenmarkten in de EU – de bijdrage van het Eurosysteem aan de publieke consultatie van de Commissie

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan de bijdrage van het Eurosysteem aan de publieke consultatie van de Commissie met betrekking tot de herziening door de Commissie van de toepassing van het Lamfalussy-kader op de wetgeving ten aanzien van de effectenmarkten in de EU. Het Eurosysteem kwam tot een over het geheel genomen positieve beoordeling van hoe het Lamfalussy-proces functioneerde en heeft enkele specifieke voorstellen gedaan voor verdere verbeteringen. De bijdrage van het Eurosysteem is op 17 februari 2005 aan de Commissie toegezonden en zal binnenkort op de website van de ECB worden gepubliceerd.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, met inbegrip van terrorismefinanciering (CON/2005/2)

Het Advies is uitgebracht op verzoek van de Raad van de Europese Unie en is op 4 februari 2005 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. Het Advies is op 17 februari 2005 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op 18 februari 2005 op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake een ontwerpverordening betreffende het verwerken en distribueren van forint bankbiljetten en muntstukken (CON/2005/3)

Het Advies is uitgebracht op verzoek van Magyar Nemzeti Bank en is op 9 februari 2005 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. Het Advies is op 10 februari 2005 gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake een voorstel voor richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen en Richtlijn 93/6/EEG van de Raad van 15 maart 1993 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (CON/2005/4)

Het Advies is uitgebracht op verzoek van de Raad van de Europese Unie en is op 17 februari 2005 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. Het Advies zal op 21 februari 2005 worden gepubliceerd op de website van de ECB, en in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Statistieken

ECB-Richtsnoer inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer inzake de procedures voor het uitwisselen van statistische gegevens binnen het ESCB op het gebied van statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2005/5). Het Richtsnoer zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB

Actualisering van het ECB-Richtsnoer inzake monetaire en bancaire statistieken

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2003/2, ter weergave van een aantal wijzigingen in de vereisten en het formaat voor het uitwisselen van monetaire en bancaire statistieken binnen het Eurosysteem (ECB/2005/4). Het Richtsnoer zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB betreffende de externe accountant van de Banco de Portugal

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling voor de EU-Raad betreffende de aanwijzing van de beëdigde accountant van de Banco de Portugal (ECB/2005/3). De Aanbeveling zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB en in het Publicatieblad van de Europese Unie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media