Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Helmikuu 2005

Toiminnalliset kysymykset

Eurojärjestelmän vakuuskäytäntö (yhteislista): pankkilainoihin liittyviä kysymyksiä

EKP:n neuvosto oli jo aiemmin päättänyt sisällyttää pankkilainat eurojärjestelmän luotto-operaatioissa hyväksyttävien vakuuksien yhteislistalle (ks. EKP:n lehdistötiedote 5.8.2004). Tämänkertaisessa kokouksessaan EKP:n neuvosto päätti, että 1.1.2012 alkaen tulisi käyttöön yhteinen järjestely pankkilainojen käyttämisessä vakuuksina. Siihen kuuluisi yhteinen eurojärjestelmän luottoriskinarviointijärjestelmä ja luottoihin sovellettava yhteinen 500 000 euron minimikoko. Väliaikaisessa järjestelyssä, joka tulee käyttöön 1.1.2007 alkaen, monet euroalueen kansallisista keskuspankeista asettanevat minimikooksi jo ainakin 500 000 euroa. Samana päivänä otetaan käyttöön myös yhteinen eurojärjestelmän luottoriskinarviointijärjestelmä. Vastapuolet voivat käyttää pankkilainoja ilman limiittejä. Vuonna 2010 väliaikaista järjestelyä arvioidaan valmistauduttaessa siirtymään yhteiseen järjestelyyn vuonna 2012.

Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä

EKP:n neuvosto hyväksyi tarkistetun yleisasiakirjan ja antoi suuntaviivat EKP/2005/2 suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta. Yleisasiakirja on suuntaviivojen liitteenä. Se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä 30.5.2005, jolloin uudet suuntaviivat tulevat voimaan. Nämä asiakirjat julkistetaan tiedoksi EKP:n verkkosivuilla 21.2.2005 kaikilla yhteisön virallisilla kielillä.

Maksujärjestelmät

TARGET 2 -seurantaraportti

EKP:n verkkosivuilla julkaistiin TARGET 2 -seurantaraportti 8.2.2005. Se käsittelee yksityiskohtaisesti kolmea keskeistä asiaa: palveluita, hinnoittelua ja TARGET 2 -järjestelmään liittymistä.

Puolan keskuspankin kytkeminen TARGET -järjestelmään

EKP:n neuvosto päätti, että Puolan keskuspankki voi kytkeä RTGS-järjestelmänsä TARGET-järjestelmään. Tämä päätös tulee voimaan 7.3.2005. Suuntaviivat EKP/2005/1, joihin kytkeminen oikeudellisesti perustuu, hyväksyttiin 21.1.2005, ja ne julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 3.2.2005 sekä myöhemmin EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Euroopan komissio tarkastelee Lamfalussy-mallin soveltamista EU:n arvopaperimarkkinoiden sääntelyssä – eurojärjestelmän osallistuminen komission julkiseen kuulemiseen

EKP:n neuvosto hyväksyi eurojärjestelmän vastaukset Euroopan komission julkiseen kuulemiseen, joka liittyy Lamfalussy-mallin soveltamisen tarkasteluun EU:n arvopaperimarkkinoiden sääntelyssä. Eurojärjestelmän arvio Lamfalussy-prosessin toiminnasta oli yleisesti ottaen myönteinen, ja se teki joukon konkreettisia ehdotuksia toimivuuden parantamiseksi entisestään. Eurojärjestelmän vastaukset on lähetetty komissiolle 17.2.2005, ja ne julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (CON/2005/2)

EKP:n neuvosto antoi lausunnon 4.2.2005. Lausunto annettiin Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä. Se julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 17.2.2005 ja EKP:n verkkosivuilla 18.2.2005.

EKP:n lausunto asetusluonnoksesta forinttimääräisten metallirahojen ja seteleiden käsittelystä ja jakelusta (CON/2005/3)

EKP:n neuvosto antoi lausunnon 9.2.2005. Lausunto annettiin Unkarin keskuspankin pyynnöstä, ja se julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 10.2.2005.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY sekä sijoituspalvelu-yritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/6/ETA uudelleen laatimisesta (CON/2005/4)

EKP:n neuvosto antoi lausunnon 17.2.2005. Lausunto annettiin Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, ja se julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 21.2.2005 sekä EU:n virallisessa lehdessä.

Tilastot

Euroopan keskuspankin suuntaviivat julkisyhteisöjen rahoitustilastoista

EKP:n neuvosto antoi suuntaviivat, joilla luotiin menettelyt julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoa koskevien tilastotietojen vaihtoa varten EKPJ:n sisällä (EKP/2005/5). Suuntaviivat julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Raha- ja pankkitilastoja koskevien EKP:n suuntaviivojen päivittäminen

EKP:n neuvosto antoi suuntaviivat suuntaviivojen EKP/2003/2 muuttamisesta tiettyjen raha- ja pankkitilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevien vaatimusten ja muotojen muuttumisen johdosta (EKP/2005/4). Suuntaviivat julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Banco de Portugalin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi suosituksen EU:n neuvostolle Banco de Portugalin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2005/3). Suositus julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.ja EU:n virallisessa lehdessä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle