Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Penningpolitik, finansiell stabilitet och strategiöversynen

Vårt jobb är att hålla priserna stabila. Vi vet att ett stabilt finansiellt system är bra för prisstabilitet. Stabila priser är också bra för det finansiella systemet, eftersom människor och företag bättre kan planera och investera med vetskap om att priserna inte kommer att förändras mycket över tiden. Därför spelar information om det finansiella systemets hälsa en viktig roll i vår analys och våra beslut.

Varför ingick finansiell stabilitet i vår strategiöversyn?

Det finansiella systemet är viktigt

Det finansiella systemet är en viktig del av vår ekonomi. Det omfattar t.ex. banker, försäkringsbolag och finansmarknader. Det finansiella systemet hjälper pengar att flöda genom ekonomin dit de behövs, vid rätt tidpunkt. För att denna grundläggande funktion ska fungera väl måste det finansiella systemet vara stabilt. Det är visserligen andra myndigheter som i första hand ansvarar för denna uppgift, men även vi håller ett öga på stabiliteten i detta system.

Finansiell stabilitet är bra för prisstabilitet, och vice versa

Vårt jobb är att hålla priserna stabila. Vi gör det med hjälp av vår penningpolitik, som agerar genom det finansiella systemet. Med sunda banker och marknader fungerar vår penningpolitik bättre. I tider av finansiell instabilitet blir det svårare för oss att hålla priserna stabila. Prisstabilitet är bra för det finansiella systemet. Människor och företag har bättre möjligheter att planera och investera i vetskapen om att priserna inte kommer att förändras mycket över tiden.

Effekterna av finanskrisen 2008

Finanskrisen 2008 visade hur viktigt ett stabilt finansiellt system är. Krisen störde penningflödet över hela ekonomin. Finansmarknaderna blev mycket instabila. Det var mycket svårt att låna pengar, och människor och företag drabbades hårt. För att hålla priserna stabila sänkte vi våra räntor och började införa nya verktyg. Dessa beslut, tillsammans med de som togs av andra beslutsfattare, bidrog till att få ekonomin och det finansiella systemet på rätt spår igen.

Hur påverkar penningpolitiken det finansiella systemet?

Genom att justera räntorna kan vi påverka priserna

Penningpolitiken når människor, företag och regeringar genom det finansiella systemet. Genom att justera våra räntor kan vi t.ex. påverka hur dyrt det är för människor och företag att låna pengar från banker. Det påverkar hur mycket människor och företag konsumerar och hur mycket de investerar. Detta påverkar i sin tur hur mycket saker och ting kostar i ekonomin.

Mycket låga räntor och finansiell stabilitet

Ibland kan det finansiella systemet och penningpolitiken påverka varandra på oönskade sätt. Fallet med mycket låga räntor är ett bra exempel. Mycket låga räntor är till hjälp för prisstabilitet när ekonomin går dåligt. Det har varit fallet de senaste åren. Räntor som är för låga under alltför lång tid kan dock få oönskade sidoeffekter för den finansiella stabiliteten.

Mycket låga räntor kan leda till att vissa människor och företag tar på sig mer skulder än de kan hantera. Det skulle inte vara lika lönsamt för bankerna att bevilja lån. Sparare skulle inte få mycket till avkastning på sina besparingar. Privatpersoner och företag kanske fattar mer riskfyllda beslut. Till följd av detta kan det finansiella systemet bli mer instabilt.

Vi håller ett öga på sidoeffekter av detta

Vi tittar på alla oönskade sidoeffekter av vår penningpolitik. Samtidigt som regler som uppmuntrar ansvarsfullt beteende på finansmarknaderna är den viktigaste responsen, anpassar vi också några av våra verktyg för att begränsa sidoeffekter.

På det hela taget har oönskade sidoeffekter uppvägts av positiva effekter. Bankerna kanske tjänar mindre nu på att låna ut pengar. Men vår penningpolitik hjälper dem också eftersom den stabiliserar ekonomin. Det håller människor i arbete, så att de kan betala tillbaka sina lån till banker eller ta ut nya lån.

Hur ska vi ta hänsyn till vikten av finansiell stabilitet?

Regler är den första försvarslinjen

Andra myndigheter ansvarar för att säkerställa finansiell stabilitet i euroområdet. Deras regler för att främja ett stabilare finansiellt system är den första försvarslinjen mot risken för en ny finanskris.

Två sidor av samma mynt

Men det finns också ett klart skäl till att överväga finansiell stabilitet när vi fattar våra penningpolitiska beslut. Och det beror på att finanskriser kan äventyra prisstabiliteten. Finansiell stabilitet och prisstabilitet är två sidor av samma mynt. Vi måste alltid ha båda sidor i åtanke. Därför spelar information om det finansiella systemets hälsa en viktig roll i vår analys och våra beslut.

LÄS MER
Vilken betydelse som bedömningar av den finansiella stabiliteten har för penningpolitiken och samspelet med makrotillsynen i euroområdet
STRATEGIÖVERSYNEN
Vill du veta mer?