Menu

Prehľad

Nový domov ECB

ECB svoje nové sídlo vybudovala v areáli bývalej frankfurtskej veľkoobchodnej tržnice Grossmarkthalle na základe odporúčania Európskeho dvora audítorov adresovaného všetkým európskym inštitúciám, podľa ktorého je z dlhodobého hľadiska oveľa hospodárnejšie sídliť vo vlastných než v prenajatých priestoroch. Autorom návrhu nového sídla je viedenská architektonická kancelária COOP HIMMELB(L)AU, ktorá vyhrala medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž v roku 2004.

185 m – výška kancelárskej budovy
viac

120 000 m² – celková rozloha areálu
viac

250 m – dĺžka budovy Grossmarkthalle
viac

Výber lokality

Rozhodnutie o umiestnení sídla Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom bolo prijaté v roku 1992 pri podpise Maastrichtskej zmluvy. Hľadanie vhodnej lokality pre budúce sídlo ECB vo Frankfurte sa začalo v roku 1998, keď ECB začala pôsobiť v prenajatých priestoroch budovy Eurotower. Po posúdení 35 možných objektov v rôznych častiach mesta sa ECB nakoniec rozhodla pre areál tržnice Grossmarkthalle a zakomponovanie jej pôvodnej budovy do celkovej koncepcie svojho nového sídla.

Podľa realizačnej štúdie bol tento objekt najhospodárnejšou alternatívou, mal dobré napojenie na infraštruktúru, spĺňal priestorové požiadavky a bol optimálny i z hľadiska dodržania bezpečnostných požiadaviek centrálnej banky. Okrem toho disponoval i dostatočným priestorom na ďalšiu dostavbu a rozširovanie.

Väčšina zamestnancov menovopolitických odborov dnes už pracuje pod jednou strechou vo frankfurtskej štvrti Ostend. Avšak vzhľadom na to, že v čase projektovania nového sídla sa ešte nepočítalo s tým, že ECB prevezme zodpovednosť za bankový dohľad v eurozóne, sa ECB v novembri 2013 rozhodla pokračovať v prenájme budovy Eurotower pre pracovníkov bankového dohľadu. Zamestnanci podporných oddelení sú umiestnení v obidvoch budovách.

73 km nanovo vyškárovaného muriva
viac

4 300 ton ocele
viac

3 500 dverí
viac

Funkčnosť a flexibilita

Súťažné zadanie, konečné rozhodnutie výberovej komisie i nasledujúca fáza plánovania boli zamerané na funkčnosť a udržateľnosť nového sídla, pričom tieto hlavné aspekty hrajú zásadnú úlohu i naďalej pri jeho využívaní. Vďaka konštrukčnému a priestorovému usporiadaniu nového sídla vzniklo pracovné prostredie, ktoré spĺňa rôzne funkčné požiadavky a umožňuje otvorenú komunikáciu. Tým podnecuje spoluprácu a interakciu na všetkých úrovniach. Potrebná miera flexibility riešenia zároveň umožňuje jednoduché úpravy v prípade požadovaných zmien.

6 000 fasádnych prvkov
viac

viac než 700 stromov
viac

14 priečnych oceľových nosníkov
viac

Významný prvok v panoráme mesta

Komplex budov bol navrhnutý v rámci procesu urbanistického vývoja, ktorého základným cieľom bolo jeho plynulé zasadenie do existujúcej zástavby v centre mesta Frankfurt. Výsledkom je zreteľný prvok mestskej zástavby v areáli Grossmarkthalle, s administratívnou budovou, ktorá rozširuje panorámu frankfurtských výškových budov smerom na východ. Premenou bývalej mestskej tržnice a jej integráciou do celkovej koncepcie sa jej história stala súčasťou ECB, čo zároveň prispelo k jedinečnosti tejto pamiatky vo frankfurtskej štvrti Ostend.