Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представлява програмата за закупуване на активи на ЕЦБ?

22 януари 2015 г. (актуализация – 25 ноември 2022 г.)

По какъв начин програмата за закупуване на активи е помогнала на ЕЦБ да изпълни мандата си за поддържане на ценовата стабилност?

ЕЦБ има симетрична инфлационна цел. Това означава, че както отрицателните, така и положителните отклонения от целевото равнище от 2% се считат за еднакво нежелателни. В период, когато инфлационните рискове са твърде ниски за твърде дълъг период от време, а краткосрочните лихвени проценти са близо до долната си граница, само лихвените проценти не са достатъчни, за да може централната банка да регулира инфлацията по-близо до 2%. За да изпълнява мандата си, ЕЦБ трябва да използва всички инструменти, с които разполага, включително покупки на активи.

Какви са предимствата на програмата за закупуване на активи?

ЕЦБ има ясен мандат – да поддържа ценовата стабилност. Програмата за закупуване на активи спомогна инфлацията отново да се приведе в съответствие с нейната инфлационна цел. Тя също така помогна на бизнеса в цяла Европа да получи по-добър достъп до кредитиране, стимулира инвестициите, създаде работни места и подкрепи общия икономически растеж. Това е от съществено значение за стабилизирането на инфлацията на целевото ѝ равнище от 2%.

Законна ли е програмата за закупуване на активи?

Да. ЕЦБ осъществява паричната политика на еврозоната. Тя изпълнява своя мандат по отношение на ценовата стабилност посредством инструментите, определени в Договорите. Окончателните покупки на търгуеми инструменти са посочени изрично в член 18.1 от Устава на ЕСЦБ. Това включва възможността за закупуване на инструменти като държавни облигации, стига те да бъдат купени на вторичния пазар от инвеститори, а не на първичния, т.е. пряко от държавите членки. Съдът на Европейския съюз потвърди също, че покупките на активи попадат в обхвата на паричната политика на ЕЦБ.

Програмата за закупуване на активи представлява ли парично финансиране?

ЕЦБ спазва строго забраната за парично финансиране, като не извършва покупки на първичния пазар. Тя купува облигации само след като бъде установена пазарна цена; това гарантира, че пазарното ценообразуване на риска не се нарушава. Освен това ЕЦБ определи редица допълнителни гаранции по отношение на естеството, размера и графика на покупките на активи.

ЕЦБ единствената централна банка ли е, която купува активи?

Много централни банки използват окончателни покупки, често наричани количествени улеснения, като част от паричната си политика. Прилагат ги Системата на Федералния резерв, националната централна банка на Обединеното кралство и японската централна банка. Операциите на открития пазар са основен инструмент на централните банки дори и в нормални времена. Окончателните покупки стават особено подходящи, когато вече не е възможно да се намаляват основните лихвени проценти. Те могат да помогнат на централните банки да изпълнят мандата си. В случая на ЕЦБ това означава да се поддържа ценова стабилност, като по този начин се подпомагат растежът и създаването на работни места.

Програмата не налага ли обаче на националните централни банки да понесат загуби? Как се съвместява това с единната парична политика?

Някои рискове по програмата не се споделят в Евросистемата, а остават в отделните национални централни банки. ЕЦБ спазва строго принципа за подялба на риска, поради което 20% от покупките попадат под режима на пълно споделяне на риска. Това смекчава опасенията от потенциални непредвидени фискални последици.

Уставът на ЕСЦБ постановява, че Управителният съвет решава как и до каква степен загубите се поделят в рамките на Евросистемата. Вътрешните механизми за споделяне на загубите по никакъв начин не нарушават единния характер на нашата парична политика. В закупуването на активи участват всички национални централни банки и ЕЦБ. Определена е една обща сума и покупките се координират централно от ЕЦБ. Те се калибрират по такъв начин, че ценовата стабилност да се поддържа в еврозоната като цяло, като се отчита уникалното институционално устройство на еврозоната, където единната парична единица и единната парична политика съжителстват с фискалните и икономическите политики на отделните държави. Тази уредба е специално съобразена с APP и осигурява най-висока степен на ефективност, тъй като взема предвид институционалната ни структура.

Има ли за цел програмата за закупуване на активи да подпомогне конкретни държави?

APP има за цел да върне инфлацията и инфлационните очаквания на равнища, по-близки до целта на ЕЦБ в еврозоната като цяло. Тя не цели намаляване на задлъжнялостта на която и да е конкретна държава.

ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация