Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Обзор

От началото на 2020 г. насам пандемията от коронавирус (COVID-19) засегна драстично икономическата активност в еврозоната и в целия свят. След значителен спад през първото тримесечие реалният БВП на еврозоната намаля с 11,8% през второто тримесечие. Това все пак беше по-малко от очакваното в прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г. Този невиждан преди срив на икономиката отразява неблагоприятното въздействие на строгите ограничителни мерки, въведени в повечето държави от еврозоната около средата на март. Впоследствие въздействието беше смекчено от постепенното разхлабване на тези мерки от май нататък, както и от промени в поведението вследствие на пандемията. Високочестотните показатели в реално време започнаха да се подобряват през май. Това свидетелства за силно, но непълно оттласкване от дъното на реалния БВП, който се очаква да нарасне с 8,4% през третото тримесечие. По-нататък базисната прогноза се основава на ключовото допускане за частичен успех в овладяването на вируса, с известно ново нарастване на броя на заразените през следващите тримесечия, налагащо запазване на ограничителни мерки, но в по-малка степен, отколкото при началната вълна, докато се появи медицинско решение около средата на 2021 г.. Очаква се тези ограничителни мерки заедно с повишената несигурност и влошените условия на пазара на труда да продължат да потискат предлагането и търсенето. Все пак значителната подкрепа от страна на паричната и фискалната политика и политиката по отношение на пазара на труда, които бяха засилени след публикуването на прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г., би следвало да запази доходите и да ограничи икономическите вреди, които могат да последват след преодоляването на здравната криза. Допуска се също, че тези политики успешно ще затворят големите канали за умножаване на финансовите ефекти. При тези допускания се прогнозира реалният БВП в еврозоната да спадне с 8,0% през 2020 г., след което да се повиши отново с 5,0% през 2021 г. и с 3,2% през 2022 г. До края на прогнозния период нивото на реалния БВП ще бъде с 3½% под очакваното в прогнозите на експертите на Евросистемата от декември 2019 г., преди COVID-19.

Що се отнася до инфлацията, в краткосрочен план настъпилият срив в цените на петрола, повишаването на обменния курс на еврото и временното намаление на ставката на ДДС в Германия обуславят обща ХИПЦ инфлация в еврозоната около нулата през следващите месеци. През 2021 г. базови ефекти в енергийния компонент и, в по-малка степен, очакваната отмяна на намалението на ставката на ДДС в Германия водят до механично по своя характер увеличение. ХИПЦ инфлацията без компонентите енергоносители и храни се предвижда да намалява до края на тази година. Очаква се дезинфлационните ефекти да имат широко разпространение в секторите на услугите и стоките, тъй като търсенето ще остане слабо. Все пак се предвижда по-нататъшен възходящ натиск от страна на разходите, свързан с ограничения в предлагането, частично да компенсира тези ефекти. В средносрочен план се прогнозира инфлацията да нарасне – допускането е, че цените на петрола ще тръгнат нагоре, а търсенето ще се възстанови, въпреки отслабването на възходящия натиск от неблагоприятни ефекти от страна на предлагането, свързани с пандемията, и въпреки поскъпването на еврото. Като цяло ХИПЦ инфлацията се очаква да се увеличи от 0,3% през 2020 г. до 1,0% и 1,3% съответно през 2021 г. и 2022 г.[1]

Предвид несигурността около развитието на пандемията са изготвени два алтернативни сценария. Лекият сценарий разглежда сътресението като временно. При него бързото прилагане на медицинско решение дава възможност за по-нататъшно разхлабване на ограничителните мерки. При този сценарий реалният БВП би намалял със 7,2% през тази година, а през 2021 г. би последвало стремително нарастване. До края на прогнозния период реалният БВП би надхвърлил леко равнището, предвидено в прогнозите на експертите на Евросистемата от декември 2019 г., като инфлацията би достигнала 1,8% през 2022 г. За разлика от това при тежкия сценарий на силно възобновяване на пандемията се предполага връщане към строги ограничителни мерки. Те биха потиснали сериозно икономическата активност и биха довели до значителни и трайни икономически загуби. При този сценарий през 2020 г. реалният БВП би спаднал с 10%. До края на прогнозния период той би останал с около 9% под равнището, предвидено в прогнозите на експертите на Евросистемата от декември 2019 г., а инфлацията би била едва 0,7% през 2022 г.

1 Основни допускания и мерки по политиките, на които се опират прогнозите

Базисната прогноза се основава на редица ключови допускания за развитието на пандемията. Допуска се, че нарастването на броя на заразените, което се наблюдава през последните седмици в някои части на Европа, ще се разширява и засилва през следващите няколко тримесечия, налагайки продължаване на ограничителни мерки и/или промени в поведението на икономическите субекти. Благодарение на натрупания опит за справяне с пандемията се допуска, че тези действия стават по-ефективни, което означава по-ниска икономическа цена в сравнение с първата вълна. Освен това се допуска, че до средата на 2021 г. ще бъде намерено задоволително медицинско решение (например ваксина) и до края на 2021 г. то постепенно ще бъде приложено в широк мащаб. Допуска се, че икономическото възстановяване първоначално ще бъде съсредоточено основно в промишленото производство и някои сектори на услугите, докато други услуги, като например изкуства, развлечения, хотелиерство и отдих, все така ще бъдат особено възпрепятствани. На сходни допускания за развитието на пандемията се опират международните прогнози (вижте Каре 2).

Значителни мерки в областта на паричната и фискалната политика и политиката по отношение на пазара на труда ще допринесат за подкрепяне на доходите, ще намалят загубите на работни места и фалитите и до голяма степен ще успеят да възпрат възникването на порочен кръг между реалната икономика и финансовия сектор. Освен успешните мерки по паричната политика, които ЕЦБ предприема от март насам, включително рекалибрирането на програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP) през юни, базисната прогноза взема предвид дискреционните фискални мерки във връзка с кризата от COVID-19, които през 2020 г. са в размер на близо 4,5% от БВП (около 1,0 процентни пункта над допускането в прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г.). Тези мерки включват обширни схеми за работа с намалено работно време и субсидии за заплати, които смекчават въздействието от срива в икономическата активност върху заетостта и трудовите доходи. По-специално, фирмите получават значителни субсидии и капиталови трансфери. Въпреки че някои фискални мерки бяха удължени и за 2021 г. бяха приети нови пакети, които са взети предвид в базисната прогноза, много от действащите понастоящем извънредни фискални мерки все още се разглеждат като временни. Освен това държавните гаранции – частични или пълни, по-специално гаранциите по кредити, възлизащи съвкупно на около 20% от БВП, би следвало да допринесат за облекчаване на ликвидните ограничения. Въздействието на фонда за възстановяване в размер на 750 млрд. евро, известен като „ЕС от ново поколение“, е отчетено в базовия сценарий, доколкото той доведе до понижаване на доходността на държавните ценни книжа в няколко държави и чрез ефект върху доверието. Що се отнася до фискалните допускания, базисната прогноза отразява въздействието на фонда само доколкото някои наскоро приети на национално равнище мерки може да бъдат финансирани от него. С изключение на това базисната прогноза не включва бъдещи мерки, които още не са приети и които биха могли да бъдат финансирани по програмата „ЕС от ново поколение“, като се има предвид несигурността около плановете на правителствата за разходите им през прогнозния период. Важно е, че както мерките по паричната политика, така и държавните кредитни и капиталови инструменти действат като предпазен механизъм, а именно редуцират рисковете с малка статистическа вероятност от възникване на порочен кръг между реалната икономика и финансовия сектор. Независимо от това по-ниските печалби на предприятията може да доведат до нарастване на случаите на неплатежоспособност и до напрежение при кредитите, което да доведе до неблагоприятно умножаване на финансовите ефекти, особено след изтичане на срока на държавните гаранции по кредитите. Затова базисната прогноза взема предвид известни умерени ефекти от затягане на условията за финансиране.

2 Реална икономика

Реалният БВП отбеляза безпрецедентен спад през второто тримесечие на 2020 г. Според Евростат през второто тримесечие реалният БВП се е свил с 11,8%, продължавайки спада от първото тримесечие и отбелязвайки намаление с около 15% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. (вижте Графика 1). Всички държави от еврозоната регистрираха силно отрицателни тримесечни темпове на растеж през второто тримесечие, сред по-големите страни – особено Франция, Италия и Испания. Наличните данни сочат, че производителите на моторни превозни средства, инвестиционни стоки и транспорт, както и художествените, развлекателните и свързаните с отдих дейности са понесли най-големи загуби през второто тримесечие, макар и в различна степен в различните държави.

Графика 1

Реален БВП на еврозоната

(процентно изменение на тримесечна база, сезонно и календарно изгладени тримесечни данни)

Забележка: Поради безпрецедентните колебания на реалния БВП през 2020 г. графиката показва различен мащаб от началото на годината насетне. Вертикалната линия обозначава началото на прогнозния период. В тази статия не са показани диапазони на прогнозите. Това отразява факта, че стандартното изчисление на диапазоните (въз основа на ретроспективните грешки в прогнозите) при настоящите обстоятелства не би предоставило надеждна индикация за безпрецедентната несигурност, с която са свързани настоящите прогнози. Вместо това, за да се илюстрира по-добре настоящата несигурност, в Каре 3 са представени алтернативни сценарии, основаващи се на други допускания за бъдещото развитие на пандемията от COVID-19 и свързаните мерки за нейното овладяване.

Високочестотни и перспективно ориентирани показатели показват силно, но още непълно нарастване на активността през третото тримесечие. Проучвания, съставени от Европейската комисия, и индексите на мениджърите по продажбите показват оттласкване от дъното, достигнато през април 2020 г. През юли/август комплексният индекс за производството на мениджърите по продажбите се върна до средно равнище от 53,4 след ниската стойност от 13,6 през април и средно ниво от 31,3 през второто тримесечие, предвещавайки подем на реалния БВП през третото тримесечие. Високочестотни показатели като например потреблението на електроенергия, показателите за мобилност въз основа на GPS данни и плащанията с кредитни карти започнаха да се доближават обратно до равнищата си от преди кризата, след като държавите от еврозоната премахнаха ограничителните мерки. Това също сочи силно увеличение на реалния БВП през третото тримесечие. Като цяло икономическата активност през третото тримесечие се очаква да се повиши с 8,4%, което означава възстановяване на около половината от загубите, претърпени през първата половина на годината.

Независимо от допускането за известно засилване на пандемията и за запазване на някои мерки за ограничение на нейното разпространение се предвижда възстановяването на продължи през следващите няколко тримесечия. По-нататъшното възстановяване се основава на допускането, че въздействието от мерките за овладяване на пандемията бавно ще отслабва, несигурността постепенно ще намалява, външното търсене ще се възстанови, а политиките ще имат благоприятстващ характер. Въпреки това реалният БВП ще се връща към предкризисните си нива едва постепенно. Това означава, че до края на прогнозния период той ще бъде с около 3½% под очакваното ниво в прогнозите на експертите на Евросистемата от декември 2019 г., ако приемем, че те очертават пътя на икономиката без пандемията от COVID-19.

Таблица 1

Макроикономически прогнози за еврозоната

(годишно процентно изменение)

Забележка: Данните за реалния БВП и неговите компоненти, разходите за труд на единица продукция, компенсацията на наето лице и производителността на труда са сезонно и календарно изгладени. Тази таблица не показва диапазони на прогнозите. Това отразява факта, че стандартното изчисление на диапазоните (въз основа на ретроспективни грешки в прогнозите) при настоящите обстоятелства не би предоставило надеждна индикация за безпрецедентната несигурност, с която са свързани настоящите прогнози. Вместо това, за да се илюстрира по-добре настоящата несигурност, в Каре 3 са представени алтернативни сценарии, основаващи се на други допускания за бъдещото развитие на пандемията от COVID-19 и свързаните мерки за нейното овладяване.
1) Това включва търговията в рамките на еврозоната.

2) Подиндексът се основава на оценки за действителното въздействие на косвените данъци. Възможно е той да се различава от данните на Евростат, които се основават на допускане за пълно и незабавно пренасяне на въздействието от данъците върху ХИПЦ.
3) Изчислено като бюджетно салдо на сектор Държавно управление без преходните ефекти на икономическия цикъл и предприетите от правителствата временни мерки. Структурното салдо не отразява бюджетното въздействие от временните мерки, свързани с пандемията от COVID-19.

Ако разгледаме компонентите на БВП, частното потребление се очаква да намалее с рекордни 8,0% през 2020 г. Частното потребление спадна много силно през първата половина на 2020 г., като най-тежко засегнати са продажбите на моторни превозни средства и разходите за почивка и хранене в ресторанти. Макар че загубата на реален разполагаем доход, свързана с ограничителните мерки, до голяма степен бе смекчена от публични трансфери, спадът в потреблението бе засилен от комбинация от принудителни и буферни спестявания. От една страна принудителните спестявания бяха обусловени от факта, че домакинствата с незасегнат доход нямаха възможност да купуват друго освен основни стоки и услуги. От друга страна буферните спестявания се увеличиха поради резкия спад на доверието на потребителите и безпрецедентното засилване на несигурността около икономическите перспективи и перспективите за заетостта.

Занапред частното потребление се очаква да нарасне стабилно през втората половина на 2020 г., като значителните фискални трансфери ще продължат да подпомагат разполагаемия доход, а поведението на спестителите ще започне да се нормализира след премахването на ограничителните мерки. Предвижда се разходите за потребление да продължат да се възстановяват през 2021 г. и да надхвърлят равнището си от преди кризата едва през 2022 г. Това възстановяване ще бъде подкрепено от очакваното постепенно отслабване на несигурността, като същевременно повишената безработица и прекратяването на нетните фискални трансфери ще имат възпиращ ефект.

Каре 1
Технически допускания за лихвените проценти, обменните курсове и цените на суровините

В сравнение с прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г. сегашните технически допускания включват значително по-високи цени на петрола, по-висок ефективен обменен курс на еврото и по-ниски дългосрочни лихвени проценти. Техническите допускания за лихвените проценти и за цените на суровините се основават на пазарните очаквания към 18 август 2020 г. (крайна дата). Краткосрочните лихвени проценти се отнасят до тримесечния EURIBOR, като пазарните очаквания се извеждат от фючърсните лихви. Според този метод средното равнище на краткосрочните лихвени проценти е -0,4% през 2020 г. и -0,5% през 2021 г. и 2022 г. Пазарните очаквания за номиналната доходност на 10-годишните държавни облигации в еврозоната са за средно равнище от 0,1% през 2020 г. и 2021 г. и 0,2% през 2022 г.[2] В сравнение с прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г. пазарните очаквания за краткосрочните лихвени проценти са леко понижени, а номиналната доходност на 10-годишните държавни облигации в еврозоната е ревизирана надолу с около 30 базисни пункта за периода 2021–2022 г.

Що се отнася до цените на суровините, прогнозите отчитат тренда на фючърсните пазари, изчислен според средната стойност през двуседмичния период, приключващ на крайната дата 18 август 2020 г. На тази основа се допуска, че цената на барел суров петрол тип „Брент“ ще спадне от 64,0 щатски долара през 2019 г. до 42,8 щатски долара през 2020 г., а до 2022 г. ще се повиши до 49,2 щатски долара. Този тренд означава, че в сравнение с прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г. цените на петрола в щатски долари ще бъдат значително по-високи през целия прогнозен период. Според оценката цените на неенергийните суровини в щатски долари ще започнат отново да нарастват в хода на прогнозния период.

Двустранните обменни курсове се предвижда да се задържат без промяна през прогнозния период – на средните равнища от двуседмичния период, завършващ на крайната дата 18 август 2020 г. Това означава среден обменен курс от 1,18 щатски долара за евро през периода 2021–2022 г., значително по-висок спрямо прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г. Допускането за ефективния обменен курс на еврото е ревизирано нагоре с 3,1% след прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г.

Технически допускания

1) Ефективният обменен курс на еврото, използван в прогнозите на експертите на ЕЦБ от септември 2020 г., се основава на 42 търговски партньори, за разлика от използваните в прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г. 38 търговски партньори.

Жилищните инвестиции също се очаква да спаднат рязко през 2020 г. Това важи особено за държавите, където бяха наложени по-строги ограничителни мерки. Очаква се неблагоприятните последици за търсенето на жилища от понижаването на разполагаемите доходи, отслабването на доверието на потребителите и повишаването на безработицата да доведат до траен спад на жилищните инвестиции. Предвижда се в края на прогнозния период те да бъдат с повече от 2% под предкризисното си равнище.

Бизнес инвестициите се очаква да отбележат срив през 2020 г. и постепенно да се възстановят до предкризисното си ниво едва през 2022 г. Според изчисленията бизнес инвестициите са се сринали през първата половина на 2020 г. в резултат от ограничителните мерки, замирането на глобалното и вътрешното търсене и нарасналата несигурност. Очаква се през втората половина на 2020 г. да започне много ограничено нарастване, чиято скорост ще се различава съществено в различните държави в отражение най-вече на разликите в мащаба на първоначалния срив. Изправени пред повишена несигурност, фирмите вероятно ще отлагат инвестициите. Затова се очаква бизнес инвестициите в еврозоната да достигнат нивото си от преди кризата едва към края на прогнозния период.

Прогнозира се брутната задлъжнялост на нефинансовите предприятия (НФП) да нарасне съществено през 2020 г., след което леко да спадне, но все още да надвишава равнището си от преди кризата в края на прогнозния период. Първоначалното увеличение на брутната задлъжнялост на НФП се обуславя от отчетливия спад на корпоративните печалби през първата половина на 2020 г. и произтичащото от това засилено прибягване до дългово финансиране, чрез което се компенсира недостигът на ликвидност. Очаква се наблюдаваното увеличение в съотношението на дълга на предприятията да ограничи растежа на бизнес инвестициите през прогнозния период, тъй като фирмите трябва да подобрят балансите си. Все пак брутните лихвени плащания на НФП са спаднали до рекордно ниски нива през последните години и се очаква да нараснат едва постепенно през следващите няколко години, което отслабва евентуалните опасения за устойчивостта на дълга.

Каре 2
Международна среда

Успоредно с постепенното премахване на ограничителните мерки от средата на май насам глобалната икономическа активност започна да се възстановява, както потвърждават и данните от проучвания. Мерките за възпиране на разпространението на COVID-19 предизвикаха безпрецедентен и синхронизиран спад в световното производство и търговия през второто тримесечие на 2020 г. Това се потвърждава и от постъпващите данни от националните сметки. По отношение на световната търговия тези данни сочат двуцифрен спад, който обаче не е толкова рязък, колкото се очакваше в прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г. Като се има предвид, че ограниченията бяха разхлабени и производството започна да се нормализира, се очаква глобалната икономическа активност и търговията да се оттласнат от ниските си равнища от второто тримесечие. През август глобалният комплексен индекс за производството на мениджърите по продажбите (без еврозоната) отбеляза нарастване в четвърти пореден месец – 52,6 след 50,2 през юли и след ниското равнище от 28,7 през април. Нарастването е широкообхватно и включва промишленото производство и сектора на услугите. Що се отнася до търговията, през август глобалният индекс на мениджърите по продажбите за нови поръчки в преработващата промишленост (без еврозоната) отбеляза нарастване в четвърти пореден месец, което е признак за продължаващо засилване на световната търговия през третото тримесечие.

След спад от 3,7% през 2020 г. реалният БВП в световен мащаб (без еврозоната) се предвижда да се възстановява, отбелязвайки прираст от 6,2% през 2021 г. и 3,8% през 2022 г. Възстановяването на нивото на икономическа активност обаче е непълно. Предполага се, че някои форми на социално дистанциране ще се запазят, а медицинско решение се очаква едва към средата на 2021 г. Базисната прогноза в световен мащаб съдържа допускане за известно по-нататъшно нарастване на броя на заразените, но по-локализирано, отколкото при първата вълна, и овладяно с по-целенасочени ограничителни мерки. Благодарение на придобития опит тези мерки са по-малко рушителни за икономическата активност. Продължаващата несигурност как ще се развие пандемията и какви ще са икономическите последици от нея ще продължи да потиска нагласите на потребителите. В съпоставка с прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г. прирастът на реалния БВП в световен мащаб (без еврозоната) е ревизиран незначително нагоре за 2020 г. и 2021 г. и като цяло остава непроменен за 2022 г.

Прогнозира се световната търговия (без еврозоната) да спадне с 11,2% през 2020 г., след което да отбележи нарастване с 6,8% през 2021 г. и да продължи да нараства с 4% през 2022 г. Резкият спад на световния внос (без еврозоната) през 2020 г. отразява както силната му процикличност, особено по време на икономически спад, така и специфичния характер на кризата с COVID-19. Смущенията в световните производствени вериги и увеличените търговски разходи поради ограничителните мерки засегнаха сериозно световната търговия. В перспектива, макар че се очаква глобалната търговия да се възстановява успоредно с икономическата активност, ще се реализират някои вредни ефекти. В краткосрочен план решения на правителствата да запазят избрани ограничения на пътуванията, поне докато бъде намерено медицинско решение, може допълнително да потиснат търговията поради по-високи търговски разходи. Освен това, тъй като пандемията от COVID-19 разкри зависимостта на някои държави от външни доставчици, това може да доведе до политики, насочени към диверсифициране на доставчиците в световен план, за да се избегне зависимост от един единствен доставчик, и към възстановяване на вътрешното производство. Това би имало негативно въздействие върху глобалните вериги на стойността. Профилът на равнището на глобалния внос в прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г. като цяло се потвърждава. Това означава значително отслабване на търговията през прогнозния период в сравнение с базисната прогноза от преди кризата. Що се отнася до растежа обаче, допуска се, че не толкова резкият спад на вноса през първата половина на 2020 г. ще бъде последван от по-малко стремително нарастване. Предвижда се външното търсене към еврозоната да намалее с 12,5% през 2020 г. и да нарасне с 6,9% през 2021 г. и 3,7% през 2022 г. (в сравнение съответно със 7,8% и 4,2% през 2021 г. и 2022 г. според прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г.).

Международна среда

(годишно процентно изменение)

1) Изчислена като претеглена средна на вноса.
2) Изчислено като претеглена средна на вноса на търговските партньори на еврозоната.

Износът на еврозоната беше засегнат по-силно от вноса от пандемията от COVID-19 поради глобалния срив в секторите, на които еврозоната е особено изложена. Това означава отрицателен нетен износ през 2020 г. Според оценките износът е бил сериозно засегнат през първата половина на 2020 г. като пряка последица от ограничителните мерки за овладяване на пандемията. Настъпването на пандемията от COVID-19 е нарушило особено веригите за доставка в ориентирани към износа сектори: автомобилостроене, машиностроене, химическо производство. Това е засегнало ключови експортни сектори на еврозоната повече, отколкото експортните сектори на други региони. Ограниченията за пътуване и туризъм доведоха до срив на износа на туристически и транспортни услуги, но премахването на много от ограниченията в еврозоната и някои облекчения за останалата част от света допринесоха за неотдавнашно частично възстановяване на износа в тези сектори. Като цяло се очаква износът на еврозоната да нараства, в общи линии успоредно с възстановяването на външното търсене към еврозоната, макар и с по-бавен темп от предвиденото в прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г., като се има предвид загубата на конкурентоспособност в резултат от повишаването на обменния курс на еврото в последно време. Очаква се вносът да намалява по-малко от износа през 2020 г., тъй като основните износители пострадаха особено тежко от срива на търсенето на автомобили и инвестиционни стоки в световен мащаб. В резултат на това се прогнозира нетният износ да бъде отрицателен през 2020 г. От третото тримесечие на 2020 г. насетне с нормализирането на условията в световен план възстановяването на износа е малко по-силно от това на вноса, което означава положителен принос на нетния износ към растежа на БВП през следващите тримесечия. От средата на 2021 г. както износът, така и вносът нарастват успоредно, което означава неутрален принос на нетния износ за растежа през останалата част от прогнозния период.

Въпреки че безработицата е нараснала по-малко през последните месеци, отколкото предвиждаха прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г., се очаква положението на пазара на труда да се влоши значително. Нарастването на темпа на безработица през второто тримесечие е значително по-ниско от очакваното, докато спадът в общата заетост е само малко по-слаб от очакваното. Тези последни тенденции означават много по-рязък от очаквания спад в работната сила, което отчасти отразява факта, че някои работници, загубили работните си места, са класифицирани като „неактивни“ предвид намалените възможности за търсене на работа по време на ограничителните мерки. Също така, спадът във възможностите за наемане на работа може да е довел до обезсърчение и много хора да са напуснали работната сила. Допуска се, че този низходящ ефект върху работната сила постепенно ще изчезне през следващите тримесечия. С нормализирането на състоянието на работната сила и изтичането на схемите за работа с намалено работно време се очаква темпът на безработица да нарасне от 7,3% през първото тримесечие на 2020 г. до 9,5% през 2021 г., а след това да спадне до 8,8% през 2022 г. с възстановяването на икономиката. Това е при допускане, че политиките за запазване на работни места до голяма степен успяват да задържат кратковременните работници на работа при ограничено преминаване към безработица за тези, които напускат схемите за запазване на заетостта. Макар че в много страни спадът на заетостта в брой заети лица е смекчен от широкото прилагане на схеми за работа с намалено работно време, се очаква общият брой отработени часове да е намалял много по-рязко през второто тримесечие в отражение на факта, че много хора са имали работа, но са работили много по-малко часове. Впоследствие се очаква общият брой на отработените часове да се увеличава по-бързо от заетостта в брой заети лица, тъй като много работници ще се върнат към по-нормален режим на работа.

Прогнозира се производителността на труда на заето лице да намалее през 2020 г., а след това да се възстановява в хода на прогнозния период. Рязкото намаляване на производството и интензивното използване на схеми за работа с намалено работно време в държавите от еврозоната водят до рязък спад в производителността на труда на заето лице през първата половина на 2020 г. Прогнозира се производителността на труда на заето лице да отбележи рязък обрат през втората половина на годината. За разлика от това профилът на производителността на труда на отработен час е много по-слаб по време на пандемията, тъй като се очаква общият брой отработени часове да следва плътно динамиката на БВП. От втората половина на 2021 г. насетне се очаква производителността на труда да следва в общи линии стабилен тренд на растеж.

В сравнение с прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г. прогнозата за прираста на реалния БВП е ревизирана нагоре за 2020 г. и остава като цяло непроменена за останалата част от прогнозния период. Прирастът на реалния БВП е ревизиран нагоре за 2020 г., главно поради по-добрите от очакваното резултати през второто тримесечие. Впоследствие редица неблагоприятни фактори упражняват низходящо въздействие върху растежа. Сред тях са по-ниското външно търсене към еврозоната от третото тримесечие на 2020 г. нататък, по-ниската конкурентоспособност на износа на еврозоната след неотдавнашното поскъпване на еврото и по-високите цени на петрола. Низходящото въздействие на тези фактори като цяло се неутрализира от положителни въздействия, свързани с мерките по паричната политика, които ЕЦБ обяви през юни 2020 г., с допълнителни фискални стимули и с ефекта върху доверието, свързан с фонда за възстановяване „ЕС от ново поколение“.

Каре 3
Алтернативни сценарии за икономическата перспектива за еврозоната

Високата степен на несигурност около въздействието на пандемията от COVID-19 върху икономическата перспектива за еврозоната дава основание за анализ въз основа на алтернативни сценарии. В това каре са описани два сценария, които са алтернативни на базисните прогнози на експертите на ЕЦБ от септември 2020 г. Целта е да се илюстрира спектърът от възможни въздействия на пандемията от COVID-19 върху икономиката на еврозоната.

Сценариите варират в зависимост от различните допускания за пандемията и за реакциите на икономиката. Тези допускания се отнасят до развитието на пандемията, тежестта и продължителността на ограничителните мерки, както и за прилагането и ефикасността на евентуално медицинско решение. Допусканията за икономиката се отнасят до реакциите на икономическите субекти, които се приспособяват към смущенията в икономиката и към по-дълготрайните последици за икономическата активност, след като бъдат премахнати всички ограничителни мерки. Цялостните варианти на развитието на тези фактори определят и специфичните за всеки сценарий прогнози за външното търсене към еврозоната и за лихвените проценти по кредитите. Други определящи допускания, като например тези за цената на петрола, обменния курс и фискалната политика, са същите като за базисната прогноза.

При лекия сценарий се допуска, че след увеличаването на броя на заразените в последно време вирусът бива успешно овладян, докато при тежкия сценарий се допуска ново силно нарастване на пандемията. Условията и на двата сценария остават като цяло сходни с тези в прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г. При лекия сценарий се допуска, че броят на заразените се стабилизира след неотдавнашното му нарастване и че икономическите реакции на властите и на икономическите субекти имат голям успех. При тежкия сценарий се предвижда силно възобновяване на пандемията, което принуждава правителствата да въведат отново строги ограничителни мерки. При тежкия сценарий последователните усилия за предотвратяване на разпространението на вируса биха продължили да забавят съществено икономическата активност във всички сектори, докато не се намери медицинско решение. Допускането е, че такова решение ще има към средата на 2021 г., но прилагането му няма доведе до ефикасно овладяване на вируса при тежкия сценарий. В сравнение с условията в базисната прогноза тежкият сценарий предвижда по-значима и по-продължителна слабост на икономическата активност във всички сектори. Това до известна степен се засилва от по-големия брой случаи на неплатежоспособност, което води до проблеми с кредитите, оказващи неблагоприятно въздействие върху разходите за кредитиране и достъпа до финансиране на домакинствата и предприятията.

Таблица A

Алтернативни макроикономически сценарии за еврозоната

Забележка: Темпът на безработица се измерва като процент от работната сила.

Тези сценарии за еврозоната се опират на едни и същи цялостни предвиждания за световната икономика, а оттам и за външното търсене към еврозоната. През 2020 г. външното търсене към еврозоната би спаднало с около 8,6% и 15,5% съответно при лекия и тежкия сценарий. В по-далечна перспектива при тежкия сценарий в сравнение с базисната прогноза загубата на външно търсене към еврозоната вероятно ще продължи до края на 2022 г.

При тежкия сценарий през третото тримесечие реалният БВП на еврозоната отбелязва растеж от 4,8%, а при лекия – от 9,4%, но и при двата сценария през четвъртото тримесечие растежът се забавя (вижте Графика A). Сценариите сочат силно нарастване на икономическата активност през третото тримесечие, макар че реалният БВП все още се очаква да бъде доста под предкризисното си ниво през третото тримесечие на 2020 г. и при лекия, и при тежкия сценарий. През четвъртото тримесечие прирастът на реалния БВП се забавя до 5,0% и 1,3% съответно при лекия и тежкия сценарий. По-слабото възстановяване при тежкия сценарий се дължи на това, че при него се допуска необходимост от по-строги ограничителни мерки в условия на много ограничен успех във възпирането на вируса и възникване на силна нова вълна.

Графика A

Алтернативни сценарии за реалния БВП и ХИПЦ инфлацията в еврозоната

(индекс: четвърто тримесечие на 2019 г. = 100 (лява скала); годишен темп на изменение (дясна скала))

Забележка: Вертикалната линия обозначава началото на прогнозния период.

При лекия сценарий се прогнозира реалният БВП да се нарасне по-силно, отколкото при тежкия сценарий средно за 2021–2022 г. (вижте Таблица A). При лекия сценарий, тъй като ограничителните мерки позволяват постепенно нормализиране на икономическата активност, се прогнозира реалният БВП да отбележи силен подем през 2021 г. За това допринася допусканото прилагане на ефикасно медицинско решение до средата на 2021 г., което осигурява относително силен темп на възстановяване и през 2022 г. Реалният БВП би нараснал доста над равнището от базисната прогноза през 2021 г. и в крайна сметка би бил около 4,5% над нея в края на 2022 г. За разлика от това при тежкия сценарий ново нарастване на броя на заразените, ограничен успех на мерките за възпиране и предполагаемо трайни икономически щети биха продължили да възпрепятстват икономическата активност през целия прогнозен период. Очаква се профилът на икономическата активност да бъде практически плосък през 2021 г., а реалният БВП да спадне с 5,8% под базисната прогноза до края на 2022 г.

При лекия сценарий пазарите на труда в еврозоната ще се възстановят, тъй като политиките до голяма степен биха успели да предотвратят отложените ефекти. При тежкия сценарий те биват овладени само частично. При лекия сценарий се прогнозира заетостта да започне да се възстановява още през третото тримесечие на 2020 г. За разлика от това при тежкия сценарий тя спада до второто тримесечие на 2021 г. и тогава започва да се възстановява. Както при БВП, при лекия сценарий се очаква заетостта да надхвърли категорично базисната прогноза до края на 2022 г., докато при тежкия се предвижда тя да остане под нейното ниво. В съответствие с профила на заетостта темпът на безработица при тежкия сценарий през 2022 г. би надвишил нивото на базисната прогноза с 2,4 процентни пункта, докато при лекия сценарий би останал 2,2 процентни пункта под нейното равнище.

Що се отнася до ХИПЦ инфлацията, разликата между двата сценария в краткосрочен план е малка. През 2020 г. и при двата сценария общата инфлация спада до 0,3%. Доколкото продължителността на спада е несигурна, възможно е склонността за незабавна промяна на цените да не бъде силно изразена.

Отвъд краткосрочния хоризонт инфлацията варира повече между двата сценария поради разликите в баланса на търсенето и предлагането. При тежкия сценарий както низходящите ефекти върху инфлацията от страна на търсенето, така и възходящите ефекти от страна на предлагането се очаква да бъдат по-силни, отколкото при лекия сценарий, но при тежкия се предвижда по-голямо свръхпредлагане, отколкото при лекия. Това оказва натиск за понижаване на инфлацията. Очаква се ХИПЦ инфлацията през 2021 г. и 2022 г. да бъде съответно 1,2% и 1,8% при лекия сценарий, а при тежкия – 0,7% и през двете години.

3 Цени и разходи

Очаква се ХИПЦ инфлацията да нарасне от 0,3% през 2020 г. до 1,0% през 2021 г. и 1,3% през 2022 г. (вижте Графика 2). Ниският темп на общата инфлация през 2020 г. отразява по-специално резкия спад на енергийния компонент на ХИПЦ след спада на цените на петрола след началото на световната епидемия от COVID-19, поскъпването на еврото, както и намаляването на ставката на ДДС в Германия за шест месеца, считано от юли 2020 г. Въпреки частичното покачване на цените на петрола през последните месеци инфлацията на енергоносителите в ХИПЦ се очаква да има голям отрицателен принос за общата инфлация през 2020 г. През остатъка от прогнозния период допусканото поскъпване на петрола и някои възходящи ефекти от повишение на екологичния данък предполагат повишаване на енергийната инфлация в ХИПЦ. След временното увеличение на инфлацията на храните в ХИПЦ през април 2020 г., причинено от епидемията от COVID-19, цените на храните на месечна база започнаха да се забавят още от май с разхлабването на ограничителните мерки и отслабването на ограниченията върху предлагането. Очаква се годишната инфлация на храните да намалява в течение на тази година, след което да се увеличава постепенно през останалата част от прогнозния период.

Предвижда се ХИПЦ инфлацията без компонентите енергоносители и храни да отслабне до средно 0,8% през 2020 г., след което да се засили от втората половина на 2021 г. насетне. През следващите месеци се очакват широкообхватни дезинфлационни ефекти в цените на всички услуги и стоки, тъй като търсенето ще остане слабо или възпрепятствано от мерки за ограничаване на разпространението на вируса. Очаква се низходящият натиск от страна на слабото търсене и намалението на ставката на ДДС в Германия да бъде само частично компенсиран от възходящ натиск от страна на цените и разходите в резултат от продължаващите смущения и недостиг в предлагането, произтичащи например от прекъсвания на глобалните вериги на стойността, мерки за социално дистанциране и намаляване на предлагането. В средносрочен план ХИПЦ инфлацията без компонентите енергоносители и храни се очаква постепенно да се повиши, тъй като се предвижда възходящият ценови натиск от нарастващото търсене в контекста на постепенно икономическо възстановяване да се засили въпреки низходящото въздействие от поскъпването на еврото. Що се отнася до факторите от страна на предлагането, макар че възходящият натиск от неблагоприятни ефекти във връзка с пандемията отслабва, напускането на фирми на някои пазари може да тласне нагоре нормата на печалба, така че тя да надхвърли цикличните подобрения. Освен това косвени ефекти от допусканото поскъпване на петрола също ще подкрепят повишаването на базисната инфлация. И накрая, възходящи базови ефекти от отмяната на понижената ставка на ДДС в Германия може да упражнят натиск за повишаване на годишния темп на базисната инфлация през третото и четвъртото тримесечие на 2021 г.

Графика 2

ХИПЦ на еврозоната

(процентно изменение на годишна база)

Забележка: Вертикалната линия обозначава началото на прогнозния период. Тази диаграма не показва диапазони на прогнозите. Това отразява факта, че стандартното изчисление на диапазоните (въз основа на ретроспективни грешки в прогнозите) при настоящите обстоятелства не би предоставило надеждна индикация за безпрецедентната несигурност, с която са свързани настоящите прогнози. Вместо това, за да се илюстрира по-добре настоящата несигурност, в Каре 3 са представени алтернативни сценарии, основаващи се на други допускания за бъдещото развитие на пандемията от COVID-19 и свързаните мерки за нейното овладяване.

Прогнозира се нарастването на компенсацията на наето лице да стане отрицателно в краткосрочен план, но да се възстанови успоредно с икономическата активност през 2021 г. а през 2022 г. да бъде около 2%. Компенсацията на наето лице намаля рязко през второто тримесечие на 2020 г., отразявайки масивния и рязък спад в отработените часове на наето лице по време на ограничителните мерки и едва частичната компенсация на загубата на доход от схеми за работа с намалено работно време в повечето държави. Все пак динамиката на компенсацията на наето лице дава преувеличена картина на загубата на трудов доход, тъй като в редица страни държавната подкрепа се отчита като трансфери, а не като компенсация на наето лице. След ограничителните мерки се очаква компенсацията на наето лице да се възстанови, макар и не до нивото от преди тях, и да продължи постепенно да се покачва през остатъка от прогнозния период.

Предвижда се разходите за труд на единица продукция да се отличават със значителни колебания през прогнозния период в отражение на резките промени в нарастването на производителността на труда. Загубата на производителност на труда през второто тримесечие на 2020 г., която се дължи на това, че БВП отбеляза по-голям спад от заетостта, тласка нагоре разходите за труд на единица продукция. Последващото нарастване на производителността на труда предполага силно намаляване на разходите за труд на единица продукция. Ако се абстрахираме от колебанията, свързани с кризата, разходите за труд на единица продукция впоследствие се очаква да се задържат в общи линии без промяна.

Очаква се нормата на печалба като цяло да изиграе ролята на буфер на силните промени в разходите за труд на единица продукция през прогнозния период. В резултат на това се предвижда тя да поеме осезаемо нагоре след спад през второто тримесечие. След известно забавяне през втората половина на 2021 г. се очаква печалбата на единица продукция да надхвърли предкризисното ниво към края на прогнозния период в условия на почти никакъв възходящ натиск от страна на разходите за труд за единица продукция.

Очаква се цените на вноса да спаднат осезаемо през 2020 г., но да се повишат в известна степен през 2021 г. и 2022 г. Този профил е значително повлиян от динамиката на петролните цени, за която предходни спадове и кривата на петролните фючърси предвещават силен отрицателен темп на растеж през 2020 г., но положителен годишен темп на растеж от второто тримесечие на 2021 г. и през 2022 г. Положителният темп на инфлация на цените на вноса от 2021 г. нататък отразява също така известен възходящ ценови натиск както от цените на непетролните суровини, така и, в по-общ план, от засилващата се базова ценова динамика в световен мащаб. За разлика от това неотдавнашното поскъпване на еврото оказва низходящ натиск върху дефлатора на вноса през целия прогнозен период.

В съпоставка с прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г. прогнозата за ХИПЦ инфлацията е непроменена за 2020 г., ревизирана нагоре за 2021 г. и непроменена за 2022 г. Инфлацията на енергоносителите в ХИПЦ е ревизирана нагоре за 2020 г. и 2021 г. предвид неотдавнашното възстановяване на цените на петрола – също и в евро, но надолу за 2022 г. с оглед на по-плоската крива на петролните фючърси в сравнение с предишните прогнози на експертите на Евросистемата. За разлика от това ХИПЦ инфлацията на храните е ревизирана надолу за 2020 г., отразявайки по-бързо от очакваното преди забавяне на цените на храните през втората половина на годината след покачването, свързано с кризата с COVID-19, и ревизирана незначително надолу за 2021 г. и 2022 г. ХИПЦ инфлацията без компонентите енергоносители и храни като цяло не е ревизирана за 2020 г., тъй като въздействието от временното намаление на ставката на ДДС в Германия през втората половина на годината като цяло се компенсира от по-силните последни данни. След това обаче тя е ревизирана нагоре, тъй като низходящото въздействие от повишаването на ефективния обменен курс на еврото е повече от компенсирано от комбинираното възходящо въздействие от отмяната на намалението на ставката на ДДС в Германия през 2021 г., косвените ефекти от поскъпването на петрола, както и от по-високите прогнози за икономическата активност и по-ниските прогнози за безработицата. Последните от своя страна отразяват отчасти въздействието от обявените през юни 2020 г. мерки на паричната политика на ЕЦБ и от допълнителните фискални стимули.

4 Фискална перспектива

Фискалната подкрепа за смекчаване на макроикономическото въздействие на кризата от COVID-19 остава значителна през 2020 г., като в базисната прогноза се вземат предвид допълнителни стимули в съпоставка с прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г. Бюджетната ориентация[3] се очаква да бъде подчертано стимулираща през 2020 г. Това се изразява най-вече в извънредни фискални мерки, които бяха предприети от всички държави от еврозоната в отговор на пандемията. За еврозоната като цяло тези мерки възлизат на около 4½% от БВП, повечето от които представляват допълнителни разходи под формата на трансфери и субсидии за предприятия и домакинства, включително по схеми за работа с намалено работно време. В съпоставка с прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г. в базисната прогноза за 2020 г. са включени допълнителни мерки, свързани с COVID-19, в размер на около 1% от БВП, най-вече във вид на трансфери и субсидии.

Фискалната подкрепа понастоящем се очаква в голяма степен да отзвучи през 2021 г., но в по-малка степен, отколкото предвиждат прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г., тъй като някои мерки бяха удължени, а за 2021 г. бяха приети други нови пакети. Според одобрените от правителствата или законодателни по своя характер мерки към крайната дата за фискални допускания повечето от мерките, свързани с пандемията, са временни и изтичат в края на 2020 г. Следователно бюджетната позиция за 2021 г. показва значително затягане. Все пак базисната прогноза предполага повече стимули през 2021 г. в сравнение с прогнозите на експертите от юни 2020 г. Част от тях са временни.

Очаква се бюджетният дефицит на еврозоната и съотношението на дълга да се увеличат значително през 2020 г. и да намалеят леко през 2021 г. и 2022 г. Нарастването на бюджетния дефицит през 2020 г. произтича от извънредните фискални мерки и отрицателния цикличен компонент, който отразява влошаването на макроикономическите условия. Подобрението през 2021 г. е свързано главно с частично премахване на извънредни фискални мерки, както и с по-малко неблагоприятен цикличен компонент. Нарастването на съотношението на дълга през 2020 г. до над 100% от БВП се дължи на диференциала между лихвените проценти и растежа, който тласка дълга нагоре (лавинообразен ефект), а също и на високия първичен дефицит. През 2021–2022 г. приносът на по-нататъшните първични дефицити за нарастването на дълга се компенсира повече от достатъчно от благоприятен лавинообразен ефект, който води до известно намаляване на съотношението на дълга в еврозоната. В съпоставка с прогнозите на експертите на Евросистемата от юни 2020 г. фискалните прогнози за еврозоната показват по-висок бюджетен дефицит за периода 2020–2021 г., главно поради по-свободното циклично изгладено салдо. Това отчасти се компенсира от подобрен цикличен компонент и малко по-ниски лихвени плащания, отразяващи по-благоприятни финансови допускания. Съотношението на дълга е ревизирано надолу главно поради по-благоприятния диференциал между лихвените проценти и растежа.

Каре 4
Анализ на чувствителността

Прогнозите се основават в значителна степен на технически допускания по отношение на развитието на определени основни променливи. Като се има предвид, че някои от тези променливи могат да окажат силно въздействие върху прогнозите за еврозоната, изследване на чувствителността им спрямо алтернативни тенденции на тези базисни допускания може да спомогне за анализиране на рисковете, свързани с прогнозите.

Този анализ на чувствителността има за цел да се оценят последиците от алтернативна динамика на цените на петрола. Техническите допускания за динамиката на цените на петрола, върху които се основава базисната прогноза и които се извеждат от фючърсните пазари, предвиждат профил на поскъпване на петрола, при който цената на барел суров петрол тип „Брент“ достига равнище около 50 щатски долара до 2022 г. Анализират се две алтернативни тенденции на цената на петрола. Първата се основава на 25-ия перцентил на разпределението на функцията, осигурена от базираните на опции плътности за цените на петрола към 18 август 2020 г. – крайната дата за техническите допускания. Тази хипотеза предполага постепенен спад в цената на петрола до 37,1 щ.д./барел през 2022 г. или с 24,5% под базисното допускане за същата година. Като се отчитат средните резултати от редица макроикономически експертни модели, тази хипотеза сочи лек възходящ ефект върху прираста на реалния БВП (около 0,1 процентни пункта през 2021 г. и 2022 г.) и по-ниска ХИПЦ инфлация – със съответно 0,1 процентни пункта през 2020 г., 0,5 процентни пункта през 2021 г. и 0,4 процентни пункта през 2022 г. Втората хипотеза се основава на 75-ия перцентил на същото разпределение и предполага повишаване на цената на петрола до 58 щ.д./барел през 2022 г., т.е. със 17,9% над базисното допускане за същата година. Това би означавало ХИПЦ инфлация, по-висока с 0,1 процентни пункта през 2020 г., с 0,5 процентни пункта през 2021 г. и с 0,2 процентни пункта през 2022 г., докато прирастът на реалния БВП би бил малко по-слаб (с 0,1 процентни пункта през 2021 г. и 2022 г.).

Каре 5
Прогнози на други институции

Редица международни организации и институции от частния сектор са публикували прогнози за еврозоната. Тези прогнози обаче не са напълно съпоставими помежду си или с макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ, тъй като са завършени по различно време. Те също така се основават на различни допускания относно вероятното разпространение на COVID-19. Освен това тези прогнози използват различни и отчасти неуточнени методи за формулиране на допусканията за фискални, финансови и външни променливи, включително цените на петрола и на другите суровини. И накрая, съществуват различия в методите за календарно изглаждане при различните прогнози (вижте таблицата).

Прогнозите на експертите на ЕЦБ за прираста на реалния БВП и ХИПЦ инфлацията са в общи линии в диапазона на актуалните прогнози на други институции и прогностици от частния сектор. Настоящата прогноза за прираст на реалния БВП е по-висока от тази на повечето други прогностици за 2020 г. и по-ниска за 2021 г. Прогнозата за ХИПЦ инфлацията е много близка до тази на другите прогностици за прогнозния период, с изключение на сценариите на ОИСР за 2021 г.

Съпоставка на актуалните прогнози за прираста на реалния БВП и ХИПЦ инфлацията в еврозоната

(годишно процентно изменение)

Източници: MJEconomics за Барометър на еврозоната, 17 август 2020 г, данните за 2022 г. са взети от проучването от юли 2020 г.; Консенсусни икономически прогнози, 14 август 2020 г., данните за 2022 г. са взети от проучването от юли 2020 г.; (Междинни) икономически прогнози на Европейската комисия, лято 2020 г.; ЕЦБ анкета на професионалните прогностици, трето тримесечие на 2020 г., проведена от 30 юни до 6 юли 2020 г.; ОИСР – Икономически перспективи 107, юни 2020 г. Сценарият с втора вълна предполага нова, по-слаба вълна на вируса през четвъртото тримесечие на 2020 г., докато сценарият на избягване на втора вълна предполага, че ограничителните мерки успешно са възпрели епидемията. Таблицата включва и двата сценария, тъй като ОИСР им приписва еднакво тегло, без да определя единствена базисна прогноза; МВФ – Перспективи за световната икономика, 24 юни 2020 г.
Макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ представят календарно изгладени годишни темпове на растеж, докато Европейската комисия и МВФ представят годишни темпове на растеж, които не са изгладени спрямо броя на работните дни на година. В други прогнози не се уточнява дали се посочват календарно изгладени или неизгладени данни. Тази таблица не показва диапазони на прогнозите на експертите на ЕЦБ. Това отразява факта, че стандартното изчисление на диапазоните (въз основа на ретроспективни грешки в прогнозите) при настоящите обстоятелства не би предоставило надеждна индикация за безпрецедентната несигурност, с която са свързани настоящите прогнози. Вместо това, за да се илюстрира по-добре настоящата несигурност, в Каре 3 са представени алтернативни сценарии, основаващи се на други допускания за бъдещото развитие на пандемията от COVID-19 и свързаните мерки за нейното овладяване.

© Европейска централна банка 2020

Пощенски адрес 60640 Frankfurt am Main, Germany
Телефон +49 69 1344 0

Уебсайт www.ecb.europa.eu

Всички права запазени. Разрешава се възпроизвеждането с образователна и нетърговска цел при изрично позоваване на източника.

За специфичната терминология можете да използвате речника на ЕЦБ (само на английски език).

HTML ISSN 2529-4547, QB-CE-20-002-BG-Q

  1. Крайната дата за технически допускания като например за цените на петрола и обменните курсове е 18 август 2020 г. (вижте Каре 1). Макроикономическите прогнози за еврозоната бяха завършени на 27 август 2020 г. Тези макроикономически прогнози обхващат периода 2020–2022 г. Прогнози с толкова дълъг хоризонт са свързани с много висока степен на несигурност и това следва да се има предвид при тълкуването им. Вижте статията „Оценка на макроикономическите прогнози на експерти на Евросистемата“ (An assessment of Eurosystem staff macroeconomic projections) в Месечния бюлетин на ЕЦБ от май 2013 г. Базисните данни в таблиците и графиките са поместени в удобен за използване формат на http://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html.
  2. Допускането за номиналната доходност на десетгодишните държавни облигации в еврозоната се основава на среднопретеглената доходност на десетгодишните референтни облигации на държавите, претеглена спрямо годишните стойности за БВП и продължена във времето с очаквания тренд, изведен от изчислената от ЕЦБ десетгодишна номинална доходност на всички облигации в еврозоната, като първоначалната разлика между двата статистически реда се поддържа постоянна за целия прогнозен период. Спредовете между доходността на държавните облигации в отделните държави и съответната средна доходност за еврозоната се приемат за постоянни за целия прогнозен период.
  3. Позицията на бюджетната политика се измерва като изменение на циклично изгладеното първично салдо без държавната помощ за финансовия сектор.
Annexes
10 September 2020