Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Pregled

Pandemija koronavirusa (COVID-19) dramatično utječe na globalnu gospodarsku aktivnost i gospodarsku aktivnost u europodručju od prvog tromjesečja 2020. Nakon znatnog pada u prvom tromjesečju realni BDP europodručja pao je za 11,8 % u drugom tromjesečju, što je manje nego što se očekivalo u projekcijama stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. Takav dotad nezabilježeni pad aktivnosti posljedica je nepovoljnog utjecaja strogih mjera blokade koje su sredinom ožujka uvedene u većini država europodručja. Taj je utjecaj poslije ublažen postupnim popuštanjem mjera od svibnja nadalje te promjenom ponašanja u sklopu odgovora na pandemiju. Visokofrekventni pokazatelji u realnom vremenu počeli su ponovno jačati u svibnju. To upućuje na snažan, premda ne i potpun, oporavak BDP‑a, koji bi u trećem tromjesečju trebao rasti po stopi od 8,4 %. Osnovni scenarij za razdoblje koje slijedi temelji se na ključnoj pretpostavci djelomične uspješnosti u sprječavanju širenja virusa, pri čemu će zbog ponovnih izbijanja zaraze u sljedećim tromjesečjima i dalje biti potrebne mjere za sprječavanje širenja virusa, premda u manjoj mjeri nego u prvom valu, i to sve dok sredinom 2021. ne postane dostupno medicinsko rješenje. Očekuje se da će te mjere, zajedno s povećanom neizvjesnošću i pogoršanjem uvjeta na tržištu rada, i dalje nepovoljno utjecati na ponudu i potražnju. Bez obzira na to, znatna potpora monetarne i fiskalne politike te politike povezane s tržištem rada, koje su sve ojačane u razdoblju poslije projekcija stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020., trebala bi pridonijeti održavanju prihoda i ograničavanju negativnih posljedica zdravstvene krize na gospodarstvo po njezinu prestanku. Pretpostavlja se da će te politike također uspješno spriječiti znatnije širenje nepovoljnih učinaka financijskim kanalima. Prema tim pretpostavkama realni BDP europodručja trebao bi se smanjiti za 8,0 % u 2020. te se povećati za 5,0 % u 2021. i za 3,2 % u 2022. To znači da bi do kraja projekcijskog razdoblja razina realnog BDP‑a bila za 3,5 % niža od razine predviđene prije pandemije u projekcijama stručnjaka Eurosustava iz prosinca 2019.

Kada je riječ o inflaciji u kratkoročnom razdoblju, prethodni pad cijena nafte, aprecijacija eura i privremeno smanjenje stope PDV‑a u Njemačkoj upućuju na to da će se sljedećih mjeseci ukupna inflacija mjerena HIPC‑om u europodručju kretati oko nule. Potom će, u 2021., mehanički porasti zbog baznih učinaka u sastavnici energije i, u manjoj mjeri, očekivanog ukidanja smanjenja stope PDV‑a u Njemačkoj. Predviđa se da će se inflacija mjerena HIPC‑om bez energije i hrane do kraja ove godine smanjivati. Očekuje se da će dezinflacijski učinci biti široko utemeljeni u sektoru roba i usluga jer će potražnja i dalje biti slaba. Te bi učinke, međutim, trebali djelomično neutralizirati kontinuirani pritisci na rast troškova povezani s ograničenjima na strani ponude. U srednjoročnom bi razdoblju inflacija trebala porasti jer se pretpostavlja da će se cijene nafte povećati i trebala bi se oporaviti potražnja, usprkos slabljenju pritisaka na rast inflacije koji proizlaze iz nepovoljnih učinaka pandemije povezanih s ponudom i usprkos aprecijaciji eura. Cjelokupno gledano, očekuje se da će inflacija mjerena HIPC‑om porasti s 0,3 % u 2020. na 1,0 % u 2021. te na 1,3 % u 2022.[1]

S obzirom na neizvjesnost povezanu s daljnjim tijekom pandemije izrađena su dva scenarija. U blagom scenariju šok je privremen i primjena medicinskog rješenja brza, što omogućuje daljnje popuštanje mjera za sprječavanje širenja zaraze. Prema tom scenariju realni BDP ove će godine pasti za 7,2 %, nakon čega će u 2021. ponovno snažno porasti. To znači da bi do kraja projekcijskog razdoblja razina realnog BDP‑a bila malo viša od razine predviđene u projekcijama stručnjaka Eurosustava iz prosinca 2019., a stopa inflacije dosegnula bi 1,8 % u 2022. Nasuprot tomu, u ozbiljnom scenariju pretpostavlja se ponovno razbuktavanje pandemije te ponovno uvođenje strogih mjera za sprječavanje njezina širenja, koje imaju snažan nepovoljan utjecaj na gospodarsku aktivnost te uzrokuju znatne i trajne gubitke aktivnosti. U tom scenariju realni BDP pada za 10 % u 2020. To znači da bi do kraja projekcijskog razdoblja razina realnog BDP‑a bila za oko 9 % niža od razine predviđene u projekcijama stručnjaka Eurosustava iz prosinca 2019., a stopa inflacije ne bi bila viša od 0,7 % u 2022.

1 Ključne pretpostavke i mjere politike na kojima se temelje projekcije

Osnovne projekcije temelje se na više ključnih pretpostavki koje se odnose na tijek pandemije. U sljedećih nekoliko tromjesečja trebali bi se povećati raširenost i razmjeri ponovnih izbijanja zaraze, kao što su bila ona u pojedinim europskim regijama u proteklim tjednima, zbog čega će biti potrebno nastaviti s mjerama za sprječavanje njezina širenja i/ili promijenjenim ponašanjem gospodarskih subjekata. Zbog stečenog iskustva suzbijanja pandemije pretpostavlja se da će mjere biti učinkovitije te stoga prouzročiti manje gospodarske troškove nego mjere uvedene tijekom prvog vala. Osim toga, pretpostavlja se da će se do sredine 2021. pronaći zadovoljavajuće medicinsko rješenje, primjerice cjepivo, koje će se postupno široko primijeniti do kraja 2021. Pretpostavlja se da će u početku u gospodarskom oporavku glavnu ulogu imati sektor prerađivačke industrije i dio uslužnog sektora, dok će druge usluge, npr. umjetnost, zabava, usluge smještaja i rekreacije, i dalje biti iznimno ograničene. Slične pretpostavke o tijeku pandemije u osnovi su međunarodnih projekcija (vidi Okvir 2.).

Znatne mjere monetarne i fiskalne politike te politike povezane s tržištem rada poduprijet će prihode, pridonijet će smanjenju broja izgubljenih radnih mjesta i stečajeva te će uglavnom uspješno ograničiti nepovoljnu povratnu spregu između financijskog sustava i realnog sektora. Osim mjera monetarne politike koje je ESB poduzeo od ožujka, uključujući prilagodbu hitnog programa kupnje zbog pandemije (PEPP) u lipnju, osnovni scenarij obuhvaća diskrecijske fiskalne mjere povezane s krizom koju je prouzročila pandemija COVID‑19 u visini približno 4,5 % BDP‑a u 2020., što je za oko 1,0 postotni bod više od postotka predviđenog u projekcijama stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. Među tim su mjerama opsežne sheme skraćenog radnog vremena i subvencije za plaće, kojima se ublažava utjecaj pada gospodarske aktivnosti na zaposlenost i dohotke od rada. Naime, poduzeća primaju znatne subvencije i kapitalne transfere. Premda su neke fiskalne mjere produljene i doneseni su novi paketi za 2021., koji su uključeni u osnovne projekcije, pretpostavka je da su mnoge izvanredne fiskalne mjere koje su trenutačno na snazi privremene. Osim toga, djelomična ili potpuna državna jamstva, posebno za kredite, u visini ukupno 20 % BDP‑a, trebala bi pridonijeti ublažavanju likvidnosnih poteškoća. U osnovnom scenariju predviđen je utjecaj fonda za oporavak Next Generation EU (NGEU) vrijednog 750 mlrd. EUR u vidu smanjenja prinosa na državne obveznice nekih država i učinaka na povjerenje. Kada je riječ o fiskalnim pretpostavkama u osnovnom scenariju, jedini utjecaj tog fonda koji se predviđa eventualno je financiranje dijela nacionalnih mjera donesenih u posljednje vrijeme iz fonda. U osnovnim projekcijama nisu predviđene buduće mjere koje još nisu donesene a koje će se možda financirati iz programa NGEU zbog neizvjesnosti povezane s planiranom potrošnjom vlada u projekcijskom razdoblju. Važno je napomenuti da i mjere monetarne politike i vladini kreditni instrumenti te instrumenti kapitala djeluju kao zaštitni mehanizmi koji bitno smanjuju rizike od izvanrednih događaja povezanih s nepovoljnom povratnom spregom između financijskog sustava i realnog sektora. Bez obzira na to, manja dobit poduzeća mogla bi prouzročiti povećanu insolventnost i frikcije u kreditnom poslovanju, što može dovesti do širenja nepovoljnih učinaka financijskim kanalima osobito po isteku državnih jamstava. Stoga se u osnovnom scenariju predviđaju određeni umjereni učinci strožih uvjeta financiranja.

2 Realno gospodarstvo

U drugom tromjesečju 2020. došlo je do još nezabilježenog pada realnog BDP‑a. Prema podatcima Eurostata, realni BDP smanjio se za 11,8 % u drugom tromjesečju, čime se nastavio pad koji je počeo u prvom tromjesečju, i došao je na razinu koja je za oko 15 % niža od one zabilježene u četvrtom tromjesečju 2019. (vidi Grafikon 1.). U drugom su tromjesečju vrlo negativne tromjesečne stope rasta zabilježile sve države europodručja, a među većim državama europodručja posebno Francuska, Italija i Španjolska. Dostupni podatci upućuju na to da su u drugom tromjesečju najveći gubitci zabilježeni na području proizvodnje motornih vozila, investicijskih proizvoda i prijevoza te u umjetnosti, zabavnim i rekreacijskim aktivnostima, premda se opseg tih gubitaka razlikuje od države do države.

Grafikon 1.

Realni BDP europodručja

(stope promjene u odnosu na prethodno tromjesečje, sezonski i kalendarski prilagođeni tromjesečni podatci)

Napomena: S obzirom na dosad nezabilježenu volatilnost realnog BDP‑a tijekom 2020. grafikon za razdoblje od prvog tromjesečja 2020. nadalje prikazan je u drukčijem mjerilu. Početak projekcijskog razdoblja označen je okomitom crtom. Nisu prikazani rasponi projekcija zbog toga što uobičajeni izračun raspona (zasnovan na pogreškama iz prošlih projekcija) u sadašnjim okolnostima ne bi bio pouzdan pokazatelj dosad nezabilježene neizvjesnosti povezane s ovim projekcijama. Umjesto toga, radi bolje ilustracije trenutačne neizvjesnosti u Okviru 3. predstavljeni su alternativni scenariji utemeljeni na različitim pretpostavkama o budućem tijeku pandemije COVID‑19 i povezanih mjera za sprječavanje njezina širenja.

Visokofrekventni pokazatelji i pokazatelji za buduće razdoblje upućuju na snažan, premda nepotpun oporavak aktivnosti u trećem tromjesečju. Ankete koje je sastavila Europska komisija i indeksi PMI (engl. Purchasing Managers' Index) porasli su u odnosu na najniže povijesne vrijednosti zabilježene u travnju 2020. Kompozitni indeks PMI za proizvodnju porastao je sa samo 13,6 u travnju na prosječno 53,4 u srpnju i kolovozu, pri čemu je njegova prosječna vrijednost u drugom tromjesečju bila 31,3, što upućuje na rast realnog BDP‑a u trećem tromjesečju. Kako su države europodručja obustavljale mjere blokade, visokofrekventni pokazatelji kao što su potrošnja električne energije, pokazatelji mobilnosti utemeljeni na GPS‑u i plaćanja kreditnim karticama počeli su se kretati prema razinama koje su u državama europodručja zabilježene u razdoblju prije krize, što također upućuje na snažan rast realnog BDP‑a u trećem tromjesečju. Cjelokupno gledajući, očekuje se da će gospodarska aktivnost u trećem tromjesečju porasti za 8,4 %, odnosno povratiti oko polovicu pada aktivnosti iz prve polovice godine.

Usprkos pretpostavci o ponovnim izbijanjima pandemije i produljenju dijela mjera za sprječavanje njezina širenja, predviđa se da će se oporavak u sljedećih nekoliko tromjesečja nastaviti. Predviđanje daljnjeg rasta temelji se na pretpostavci da će se učinak mjera za sprječavanje širenja pandemije i neizvjesnost postupno smanjivati, da će se inozemna potražnja oporaviti i da će politike poduprijeti rast. Bez obzira na to, realni BDP tek će postupno rasti prema razinama zabilježenima prije krize. To znači da bi do kraja projekcijskog razdoblja realni BDP bio na razini koja je za oko 3,5 % niža od razine predviđene u projekcijama stručnjaka Eurosustava iz prosinca 2019., koje se uzimaju kao projekcije kretanja gospodarstva bez pandemije COVID‑19.

Tablica 1.

Makroekonomske projekcije za europodručje

(godišnje stope promjene)

Napomena: Realni BDP i njegove sastavnice, jedinični troškovi rada, naknada po zaposlenom i produktivnost rada odnose se na sezonski i kalendarski prilagođene podatke. U tablici nisu prikazani rasponi projekcija zbog toga što uobičajeni izračun raspona (zasnovan na pogreškama iz prošlih projekcija) u sadašnjim okolnostima ne bi bio pouzdan pokazatelj dosad nezabilježene neizvjesnosti povezane s ovim projekcijama. Umjesto toga, radi bolje ilustracije trenutačne neizvjesnosti u Okviru 3. predstavljeni su alternativni scenariji utemeljeni na različitim pretpostavkama o budućem tijeku pandemije COVID‑19 i povezanih mjera za sprječavanje njezina širenja.
1 uključujući trgovinu unutar europodručja
2 Taj podindeks zasniva se na procjenama stvarnih učinaka neizravnih poreza. Te procjene mogu se razlikovati od Eurostatovih podataka, koji se temelje na pretpostavci o potpunom i neposrednom prijenosu utjecaja oporezivanja na HIPC.
3 Izračunava se kao državni saldo bez prolaznih učinaka gospodarskog ciklusa i privremenih mjera vlada. Strukturni saldo ne pokazuje utjecaj na proračun privremenih mjera povezanih s pandemijom COVID‑19.

Kada je riječ o sastavnicama BDP‑a, očekuje se da će se u 2020. osobna potrošnja smanjiti za rekordnih 8,0 %. U prvoj polovici 2020. zabilježen je vrlo snažan pad osobne potrošnje, pri čemu su najsnažnije pogođene prodaja motornih vozila te potrošnja na godišnje odmore i obroke u restoranima. Premda su gubitke realnog raspoloživog dohotka povezane s blokadom u velikoj mjeri ublažili javni transferi, padu potrošnje pridonijela je kombinacija prisilne štednje i štednje iz opreza. S jedne strane, došlo je do prisilne štednje jer kućanstva čiji prihod nije bio pogođen nisu mogla kupovati robu i usluge koji nisu nužni. S druge strane, povećala se štednja iz opreza zbog naglog pada pouzdanja potrošača i dosad nezabilježenog porasta neizvjesnosti povezane s gospodarskim izgledima i budućom zaposlenošću.

U drugoj polovici 2020. znatni fiskalni transferi trebali bi i dalje podupirati raspoloživi dohodak i štednja bi se poslije blokade trebala početi normalizirati, tako da se u tom razdoblju očekuje snažan oporavak osobne potrošnje. Predviđa se daljnji oporavak osobne potrošnje u 2021., ali razina zabilježena prije krize bit će premašena tek tijekom 2022. Tom će rastu pridonijeti očekivano postupno smanjenje neizvjesnosti, dok će povećana nezaposlenost i sve manji neto fiskalni transferi istodobno usporavati oporavak osobne potrošnje.

Okvir 1.
Tehničke pretpostavke povezane s kamatnim stopama, tečajevima i cijenama sirovina

U odnosu na projekcije stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. u sadašnjim su tehničkim pretpostavkama znatno više cijene nafte, snažniji efektivni tečaj eura i niže dugoročne kamatne stope. Tehničke pretpostavke povezane s kamatnim stopama i cijenama sirovina temelje se na tržišnim očekivanjima s krajnjim datumom 18. kolovoza 2020. Kratkoročne kamatne stope odnose se na tromjesečni EURIBOR, pri čemu su tržišna očekivanja izvedena iz kamatnih stopa predviđenih ročnicama. Upotrijebljenom metodologijom izračunano je da će prosječna razina tih kratkoročnih kamatnih stopa iznositi –0,4 % u 2020. te –0,5 % u 2021. i 2022. godini. Tržišna očekivanja u vezi s nominalnim prinosima na desetogodišnje državne obveznice u europodručju upućuju na prosječnu godišnju razinu od 0,1 % za 2020. i 2021. odnosno 0,2 % za 2022.[2] U odnosu na projekcije stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. tržišna očekivanja povezana s kratkoročnim kamatnim stopama blago su smanjena, a nominalni prinosi na desetogodišnje državne obveznice u europodručju za razdoblje od 2021. do 2022. revidirani su naniže za otprilike 30 baznih bodova.

Što se tiče cijena sirovina, u projekcijama se u obzir uzimaju kretanja prosječnih cijena na tržištima ročnica u dvotjednom razdoblju koje je prethodilo krajnjem datumu, tj. 18. kolovozu 2020. Na temelju tih kretanja pretpostavlja se da će cijena sirove nafte Brent pasti sa 64,0 USD po barelu u 2019. na 42,8 USD po barelu u 2020. te porasti na 49,2 USD po barelu do 2022. To podrazumijeva da će, u odnosu na projekcije stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020., cijene nafte izražene u američkim dolarima biti znatno više tijekom cijelog projekcijskog razdoblja. Procjenjuje se da će cijene sirovina bez energije izražene u američkim dolarima tijekom projekcijskog razdoblja ponovno rasti.

Pretpostavlja se da će bilateralni tečajevi tijekom projekcijskog razdoblja ostati nepromijenjeni na prosječnim razinama zabilježenima u dvotjednom razdoblju koje je prethodilo krajnjem datumu, tj. 18. kolovozu 2020. To podrazumijeva prosječan tečaj američkog dolara prema euru od 1,18 u razdoblju od 2021. do 2022., što je znatno više nego što je pretpostavljeno u projekcijama stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. Pretpostavka efektivnog tečaja eura revidirana je naviše za 3,1 % u odnosu na projekcije stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020.

Tehničke pretpostavke

1 Efektivni tečaj eura upotrijebljen u projekcijama stručnjaka ESB‑a iz rujna 2020. odnosi se na 42 trgovinska partnera. U projekcijama stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. bilo je uključeno 38 trgovinskih partnera.

Očekuje se da će se u 2020. godini naglo smanjiti i ulaganja u stambene nekretnine. To se posebno odnosi na države koje su uvele strože mjere blokade. Nepovoljni učinci koje će manji raspoloživi dohodak, slabije pouzdanje potrošača i veća nezaposlenost imati na potražnju za stambenim nekretninama trebali bi dovesti do dugotrajno slabih ulaganja u stambene nekretnine. Očekuje se da će iznos tih ulaganja na kraju projekcijskog razdoblja biti za više od 2 % manji od razine zabilježene prije krize.

U 2020. predviđa se snažan pad poslovnih ulaganja, a njihov postupni oporavak na razine zabilježene prije krize očekuje se tek 2022. godine. Procjenjuje se da su se poslovna ulaganja u prvoj polovici 2020. znatno smanjila zbog blokada, usporedno sa snažnim padom globalne i domaće potražnje i iznimno jakom neizvjesnošću. Njihov ponovni, premda vrlo ograničeni rast trebao bi započeti u drugoj polovici 2020., pri čemu će se brzina oporavka znatno razlikovati od države do države, uglavnom u skladu s razlikama u opsegu početnog pada. Suočena s povećanom neizvjesnošću, poduzeća će vjerojatno odgoditi ulaganja. Stoga se očekuje da će poslovna ulaganja u europodručju tek pred kraj projekcijskog razdoblja dosegnuti razine zabilježene prije krize.

Predviđa se da će se bruto zaduženost nefinancijskih društava u 2020. znatno povećati prije nego što počne umjereno padati. Na kraju projekcijskog razdoblja i dalje će biti iznad razine zabilježene prije krize. Početno povećanje bruto zaduženosti nefinancijskih društava može se pripisati zamjetnom padu dobiti poduzeća u prvoj polovici 2020., zbog kojeg su se ona više oslanjala na financiranje dugom kako bi nadoknadila manjak likvidnosti. Očekuje se da će zabilježeno povećanje stope duga poduzeća ograničiti rast poslovnih ulaganja u projekcijskom razdoblju jer će poduzeća morati poboljšati svoje bilančno stanje. Međutim, plaćanja bruto iznosa kamata nefinancijskih društava posljednjih su se godina spustila na dosad najniže zabilježene razine i očekuje se da će u idućih nekoliko godina tek postupno rasti, što će smanjiti moguću zabrinutost povezanu s održivošću duga.

Okvir 2.
Međunarodno okružje

Usporedno s postupnim ukidanjem mjera za sprječavanje širenja pandemije od sredine svibnja započeo je oporavak globalne aktivnosti, što potvrđuju anketni podatci. Mjere za sprječavanje širenja bolesti COVID‑19 prouzročile su dosad nezabilježen, istodoban pad globalne proizvodnje i trgovine u drugom tromjesečju 2020. To potvrđuju i najnoviji podatci iz nacionalnih računa. Kada je riječ o globalnoj trgovini, ti podatci upućuju na dvoznamenkastu kontrakciju koja je, međutim, manja nego što se predviđalo u projekcijama stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. S obzirom na ublažavanje ograničenja i početak normalizacije proizvodnje, očekuje se ponovni rast globalne gospodarske aktivnosti i trgovine u odnosu na niske razine zabilježene u drugom tromjesečju. Kompozitni indeks PMI za globalnu proizvodnju (bez europodručja) u kolovozu je porastao četvrti mjesec zaredom i dosegnuo 52,6 u odnosu na 50,2 u srpnju i svega 28,7 u travnju. Riječ je o rastu zabilježenom u svim sektorima prerađivačke industrije i svim uslužnim sektorima. Kada je riječ o trgovini, indeks PMI za nove izvozne narudžbe u globalnoj prerađivačkoj industriji (bez europodručja) porastao je u kolovozu četvrti mjesec zaredom, što upućuje na daljnji oporavak svjetske trgovine u trećem tromjesečju.

Globalni realni BDP (bez europodručja), koji se u 2020. smanjio za 3,7 %, trebao bi se povećati za 6,2 % u 2021. i za 3,8 % u 2022. Međutim, razina gospodarske aktivnosti još se nije oporavila. Pretpostavlja se da će određeni oblici socijalnog distanciranja ostati na snazi, a medicinsko rješenje ne očekuje se prije sredine 2021. U osnovnom scenariju za svjetsko gospodarstvo pretpostavlja se da će broj zaraženih u određenoj mjeri i dalje rasti, no taj će rast biti lokaliziraniji nego u prvom valu i suzbijat će se konkretnijim mjerama za sprječavanje širenja zaraze. Zahvaljujući stečenom iskustvu, te će mjere izazvati manje poremećaje gospodarske aktivnosti nego što je to dosad bio slučaj. Dugotrajna neizvjesnost povezana s tijekom pandemije i njezinim posljedicama za gospodarstvo nepovoljno će utjecati na raspoloženje potrošača. U odnosu na projekcije stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. rast globalnog realnog BDP‑a (bez europodručja) revidiran je neznatno naviše za 2020. i 2021., a za 2022. uglavnom nije revidiran.

Predviđa se da će se globalna trgovina (bez europodručja) u 2020. smanjiti za 11,2 % prije nego što se poveća za 6,8 % u 2021. te za 4 % u 2022. Nagli pad globalnog uvoza (bez europodručja) u 2020. upućuje i na njegovu snažnu procikličnost, posebno u razdobljima pada gospodarske aktivnosti, i na specifičnost krize koju je prouzročila pandemija COVID‑19. Poremećaji u globalnim proizvodnim lancima i povećani trgovinski troškovi povezani s mjerama za sprječavanje njezina širenja negativno su se odrazili na globalnu trgovinu. Premda se očekuje ponovni rast globalne trgovine usporedno s rastom gospodarske aktivnosti, ostat će određene dugotrajnije posljedice. U kratkoročnom bi razdoblju odluke vlada o ostavljanju ciljanih putnih ograničenja na snazi, barem dok se ne pronađe medicinsko rješenje, mogle dodatno otežati trgovinu povećanjem trgovinskih troškova. Nadalje, budući da se tijekom pandemije COVID‑19 pokazalo da nekoliko država ovisi o vanjskim dobavljačima, mogle bi se donijeti politike s ciljem diversifikacije globalnih dobavljača kako bi se izbjegla ovisnost o jednom dobavljaču ili s ciljem vraćanja proizvodnje u matičnu zemlju, što bi nepovoljno utjecalo na složene globalne lance vrijednosti. Dinamika kretanja razine globalnog uvoza predviđena u projekcijama stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. u velikoj je mjeri potvrđena i upućuje na znatan pad trgovine tijekom projekcijskog razdoblja u odnosu na osnovni scenarij prije krize. Međutim, kada je riječ o rastu, pretpostavlja se da nakon manje naglog pada uvoza u prvoj polovici 2020. slijedi manje nagli rast. Predviđa se da će se inozemna potražnja europodručja smanjiti za 12,5 % u 2020. te porasti za 6,9 % u 2021. i za 3,7 % u 2022. (u odnosu na 7,8 % u 2021. i 4,2 % u 2022., kako je predviđeno u projekcijama stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020.).

Međunarodno okružje

(godišnje stope promjene)

1 izračunano kao ponderirani prosjek uvoza
2 izračunano kao ponderirani prosjek uvoza trgovinskih partnera europodručja

Zbog globalnog pada u sektorima kojima je europodručje posebno izloženo izvoz europodručja teže je pogođen pandemijom COVID‑19 od uvoza, što upućuje na negativan neto izvoz u 2020. Procjenjuje se da je izvoz u prvoj polovici 2020. bio ozbiljno pogođen kao izravna posljedica mjera blokade s ciljem sprječavanja širenja pandemije. Izbijanjem bolesti COVID‑19 osobito su poremećeni lanci opskrbe u automobilskom i kemijskom sektoru te sektoru strojeva, koji su usmjereni na izvoz, a njezin je utjecaj na izvozne sektore europodručja bio veći od utjecaja na izvozne sektore drugih regija. Zbog ograničenja putovanja i turizma došlo je do pada izvoza ugostiteljskih usluga i usluga prijevoza, ali je ukidanje mnogih ograničenja unutar europodručja i ublažavanja mjera prema ostatku svijeta u posljednje vrijeme pridonijelo djelomičnom oporavku izvoza tih sektora. Cjelokupno gledajući, očekuje se da će izvoz europodručja rasti uglavnom u skladu s oporavkom inozemne potražnje europodručja, iako sporije nego što je predviđeno u projekcijama stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. s obzirom na gubitak cjenovne konkurentnosti zbog nedavnog jačanja tečaja eura. Očekuje se da će pad uvoza u 2020. biti manji od pada izvoza jer su veliki izvoznici osobito teško pogođeni globalnim smanjenjem potražnje za automobilima i investicijskim proizvodima. Stoga se predviđa da će neto izvoz u 2020. biti negativan. Uz normalizaciju globalnih uvjeta od trećeg tromjesečja 2020. nadalje izvoz se povećava malo snažnije nego uvoz, što upućuje na pozitivan doprinos neto izvoza rastu BDP‑a u sljedećim tromjesečjima. Od sredine 2021. trebali bi rasti i izvoz i uvoz, a to upućuje na neutralan doprinos neto izvoza rastu u preostalom dijelu projekcijskog razdoblja.

Premda je povećanje nezaposlenosti posljednjih mjeseci slabije nego što se predviđalo u projekcijama stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020., očekuje se da će se stanje na tržištu rada znatno pogoršati. Povećanje stope nezaposlenosti u drugom tromjesečju bilo je znatno manje nego što se očekivalo, dok je smanjenje ukupne zaposlenosti tek neznatno podbacilo u odnosu na očekivanja. Ta najnovija kretanja upućuju na znatno naglije smanjenje radne snage nego što se očekivalo, što je djelomično posljedica svrstavanja nekih radnika koji su ostali bez posla u „neaktivne” s obzirom na slabije mogućnosti traženja zaposlenja tijekom blokade. Moguće je da su smanjene mogućnosti zaposlenja djelovale obeshrabrujuće i da su mnogi izišli s tržišta rada. Pretpostavlja se da će taj utjecaj na smanjenje radne snage postupno slabjeti sljedećih tromjesečja. S početcima normalizacije radne snage i istekom shema skraćenog radnog vremena predviđa se da će se stopa nezaposlenosti sa 7,3 % u prvom tromjesečju 2020. povećati na 9,5 % u 2021. te da će se u 2022. smanjiti na 8,8 % kako se gospodarstvo bude oporavljalo. Pretpostavka za to je da politike zadržavanja radnih mjesta budu u velikoj mjeri uspješne u zadržavanju radnika sa skraćenim radnim vremenom, dok bi broj onih koji izlaze iz shema zadržavanja radnih mjesta trebao biti ograničen. Iako je pad broja zaposlenih u mnogim državama ublažen znatnim pribjegavanjem shemama skraćenog radnog vremena, očekuje se da je smanjenje ukupnog broja odrađenih sati u drugom tromjesečju bilo znatno naglije zato što je velik broj zaposlenih odradio mnogo manje sati. Nakon toga bi povećanje ukupnog broja odrađenih sati trebalo biti brže od povećanja broja zaposlenih kako se radno vrijeme mnogih radnika bude opet normaliziralo.

Predviđa se da će se produktivnost rada po zaposlenom u 2020. smanjiti i potom oporaviti tijekom projekcijskog razdoblja. Nagli pad proizvodnje i intenzivna primjena shema skraćenog radnog vremena u državama europodručja upućuju na snažan pad produktivnosti rada po zaposlenom u prvoj polovici 2020. Predviđa se da će u drugoj polovici godine doći do nagle promjene kretanja produktivnosti rada po zaposlenom. Nasuprot tomu, rast produktivnosti rada po odrađenom satu tijekom pandemije znatno je slabiji jer se očekuje da se ukupni broj odrađenih sati kreće u skladu s kretanjem BDP‑a. Kada je riječ o drugoj polovici 2021., predviđa se da će produktivnost rada uglavnom stabilno rasti.

U odnosu na projekcije stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. projekcija rasta realnog BDP‑a u 2020. revidirana je naviše i ostaje u velikoj mjeri nepromijenjena u preostalom dijelu projekcijskog razdoblja. Rast realnog BDP‑a za 2020. revidiran je naviše uglavnom zbog ostvarenja koja su u drugom tromjesečju bila bolja od očekivanih. Nakon toga na smanjenje rasta utječe više nepovoljnih čimbenika. Među njima su slabija inozemna potražnja europodručja počevši od trećeg tromjesečja 2020., slabija konkurentnost izvoza europodručja nakon nedavne aprecijacije eura i više cijene nafte. Utjecaj tih čimbenika na smanjenje rasta u velikoj mjeri neutraliziraju pozitivni utjecaji povezani s mjerama monetarne politike koje je ESB najavio u lipnju 2020., dodatni fiskalni poticaj i učinci na povjerenje povezani s fondom za oporavak NGEU.

Okvir 3.
Alternativni scenariji za gospodarske izglede europodručja

S obzirom na veliku neizvjesnost povezanu s utjecajem pandemije COVID‑19 na gospodarske izglede europodručja, potrebno je provesti analizu na temelju alternativnih scenarija. U ovom okviru predstavljena su dva scenarija kao alternative osnovnom scenariju u projekcijama stručnjaka ESB‑a iz rujna 2020. kako bi se pokazali različiti vjerojatni utjecaji pandemije COVID‑19 na gospodarstvo europodručja.

Scenariji se razlikuju ovisno o različitim pretpostavkama o pandemiji i načinu na koji će gospodarstvo odgovoriti na nju. Te se pretpostavke odnose na tijek pandemije, ozbiljnost i trajanje mjera za sprječavanje njezina širenja te primjenu i učinkovitost medicinskog rješenja. Pretpostavke u vezi s gospodarstvom odnose se na reakcije gospodarskih činitelja radi prilagodbe poremećajima u gospodarstvu i na dugotrajnije učinke na gospodarsku aktivnost nakon ukidanja svih mjera za sprječavanje širenja zaraze. Opća predviđanja o kretanju tih čimbenika upotrebljavaju se i u projekcijama inozemne potražnje europodručja te aktivnih kamatnih stopa u svakom od scenarija. Ostale pretpostavke koje na njih utječu, na primjer u vezi s cijenama nafte, tečajem i fiskalnom politikom, iste su kao i u osnovnom scenariju.

U blagom scenariju pretpostavlja se da će širenje virusa nakon nedavnog povećanja broja zaraženih biti uspješno spriječeno, dok se u ozbiljnom scenariju pretpostavlja ponovno razbuktavanje pandemije. Predviđanja za oba scenarija i dalje su uglavnom slična onima u projekcijama stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. U blagom scenariju polazi se od stabilizacije broja zaraženih nakon nedavnog povećanja i vrlo uspješnog ekonomskog odgovora vlasti i gospodarskih subjekata. U ozbiljnom scenariju predviđa se ponovno razbuktavanje pandemije, zbog kojeg će vlade opet uvesti stroge mjere za sprječavanje njezina širenja. Trajne aktivnosti sprječavanja širenja virusa u ozbiljnom bi scenariju nastavile nepovoljno utjecati na aktivnost svih sektora dok ne bude dostupno medicinsko rješenje. Pretpostavlja se da bi ono moglo postati dostupno do sredine 2021., ali primjena tog rješenja u ozbiljnom scenariju ne bi učinkovito spriječila širenje virusa. U odnosu na predviđanja iz osnovnog scenarija u ozbiljnom se predviđa izraženija i dugotrajnija slabost gospodarske aktivnosti u svim sektorima. Tu slabost u određenoj mjeri pogoršava povećana insolventnost, što dovodi do frikcija u kreditnom poslovanju koje negativno utječu na troškove zaduživanja kućanstava i poduzeća i na njihov pristup financiranju.

Tablica A

Alternativni makroekonomski scenariji za europodručje

Napomena: Stopa nezaposlenosti mjeri se kao postotak radne snage.

Scenariji se odnose na europodručje i temelje se na istim općim predviđanjima o globalnom gospodarstvu, a time i o inozemnoj potražnji europodručja. Inozemna potražnja europodručja u 2020. mogla bi se smanjiti za oko 8,6 % prema blagom scenariju i za 15,5 % prema ozbiljnom scenariju. Dugoročnije gledano, smanjenje inozemne potražnje europodručja u ozbiljnom scenariju, u odnosu na razinu iz osnovnog scenarija, vjerojatno će se zadržati sve do kraja 2022.

Realni BDP europodručja u trećem tromjesečju povećao se po stopi od 4,8 % u ozbiljnom scenariju do 9,4 % u blagom scenariju, ali će njegov rast u četvrtom tromjesečju u obama scenarijima biti umjereniji (vidi Grafikon A). Scenariji upućuju na snažno ponovno povećanje gospodarske aktivnosti u trećem tromjesečju, premda se i u blagom i u ozbiljnom scenariju predviđa da će realni BDP u trećem tromjesečju 2020. još uvijek biti znatno ispod razine zabilježene prije krize. Rast realnog BDP‑a u četvrtom tromjesečju bit će umjereniji te će iznositi 5,0 % prema blagom i 1,3 % prema ozbiljnom scenariju. U ozbiljnom scenariju predviđa se slabiji oporavak jer se u njemu pretpostavlja da će, s obzirom na vrlo ograničen uspjeh sprječavanja širenja virusa i ponovno razbuktavanje zaraze, biti potrebne strože mjere za sprječavanje njezina širenja.

Grafikon A

Alternativni scenariji za realni BDP i inflaciju mjerenu HIPC‑om u europodručju

(indeks: četvrto tromjesečje 2019. = 100 (lijevi grafikon); godišnja stopa (desni grafikon))

Napomena: Početak projekcijskog razdoblja označen je okomitom crtom.

Realni BDP trebao bi se u razdoblju od 2021. do 2022. ponovno povećati, i to u prosjeku snažnije u blagom scenariju nego u ozbiljnom scenariju (vidi Tablicu A). Prema blagom scenariju, kako mjere za sprječavanje širenja zaraze budu omogućavale postupnu normalizaciju gospodarske aktivnosti, realni BDP trebao bi se ponovno snažno povećati u 2021. Tomu pridonosi pretpostavka o primjeni učinkovitog medicinskog rješenja do sredine 2021., čime bi se osigurala razmjerno snažna dinamika oporavka i u 2022. Realni BDP oporavio bi se tijekom 2021. i znatno premašio razinu iz osnovnog scenarija, tako da bi do kraja 2022. bio za oko 4,5 % veći nego što se predviđa u osnovnom scenariju. Nasuprot tomu, prema ozbiljnom bi scenariju ponovno izbijanje zaraze, ograničen uspjeh mjera za sprječavanje njezina širenja i pretpostavljena trajna gospodarska šteta i dalje nepovoljno djelovali na gospodarsku aktivnost tijekom cijelog projekcijskog razdoblja. Očekuje se da će gospodarska aktivnost u 2021. biti gotovo bez promjena, dok bi realni BDP do kraja 2022. pao za 5,8 % u odnosu na razinu iz osnovnog scenarija.

Tržišta rada europodručja oporavila bi se u blagom scenariju jer bi politike u velikoj mjeri uspjele spriječiti učinke histereze, koji su u ozbiljnom scenariju samo djelomično ograničeni. Blagim scenarijem predviđa se da će se zaposlenost početi oporavljati već u trećem tromjesečju 2020. Nasuprot tomu, prema ozbiljnom scenariju zaposlenost će se smanjivati do drugog tromjesečja 2021. i potom će se početi oporavljati. Kao što je slučaj i s BDP‑om, prema blagom scenariju očekuje se da zaposlenost do kraja 2022. premaši razinu predviđenu osnovnim scenarijem, dok se u ozbiljnom scenariju pretpostavlja da će ostati ispod te razine. U skladu s kretanjem zaposlenosti, stopa nezaposlenosti u 2022. prema ozbiljnom bi scenariju premašila razinu iz osnovnog scenarija za 2,4 postotna boda, a prema blagom scenariju bila bi za 2,2 postotna boda niža od te razine.

Kada je riječ o inflaciji mjerenoj HIPC‑om, kratkoročno nema bitne razlike između dvaju scenarija. U 2020. se u obama scenarijima ukupna inflacija smanjuje na 0,3 %. Dokle god je neizvjesno koliko će pad gospodarske aktivnosti trajati, moguće je da se cijene neće smjesta mijenjati.

U razdoblju koje slijedi dva se scenarija u većoj mjeri razlikuju po stopama inflacije zbog razlika u ravnoteži ponude i potražnje. Očekuje se da će i utjecaj ponude na smanjenje inflacije i utjecaj potražnje na njezin rast biti veći u ozbiljnom nego u blagom scenariju, ali u ozbiljnom se scenariju predviđa veći višak ponude nego u blagom scenariju, što bi smanjilo inflaciju. Očekuje se da će inflacija mjerena HIPC‑om prema blagom scenariju iznositi 1,2 % u 2021. i 1,8 % u 2022., a prema ozbiljnom scenariju 0,7 % u objema godinama.

3 Cijene i troškovi

Očekuje se da će inflacija mjerena HIPC‑om porasti s 0,3 % u 2020. na 1,0 % u 2021. te na 1,3 % u 2022. (vidi Grafikon 2.). Niska stopa ukupne inflacije u 2020. posljedica je, prije svega, naglog pada cijena energije iz HIPC‑a, s obzirom na pad cijena nafte od globalnog izbijanja bolesti COVID‑19, te aprecijacije eura i smanjenja stope PDV‑a u Njemačkoj na šest mjeseci počevši od srpnja 2020. Unatoč djelomičnom oporavku cijena nafte posljednjih mjeseci u 2020. se očekuje velik negativan doprinos inflacije cijena energije mjerene HIPC‑om ukupnoj inflaciji. Pretpostavljena povećanja cijena nafte i određeni pozitivni učinci povećanja poreza povezanih sa zaštitom okoliša upućuju na rast inflacije cijena energije mjerene HIPC‑om u preostalom dijelu projekcijskog razdoblja. Nakon privremenog naglog povećanja inflacije cijena hrane mjerene HIPC‑om u travnju 2020., prouzročenog izbijanjem bolesti COVID‑19, cijene hrane na mjesečnoj razini već od svibnja počele su se smanjivati zahvaljujući popuštanju blokada i smanjenju ograničenja na strani ponude. Godišnja inflacija cijena hrane tijekom ove godine trebala bi se smanjiti, a u preostalom dijelu projekcijskog razdoblja postupno povećati.

Očekuje se da će se inflacija mjerena HIPC‑om bez energije i hrane u 2020. smanjiti na prosječnu stopu od 0,8 % i ponovno početi rasti od druge polovice 2021. Očekuje se da će dezinflacijski učinci tijekom sljedećih mjeseci biti široko utemeljeni i proizlaziti iz cijena usluga i cijena robe jer će potražnja ostati slaba ili će na nju nepovoljno utjecati mjere za sprječavanje širenja virusa. Pritiske na smanjenje inflacije koji proizlaze iz slabe potražnje i smanjenja stope PDV‑a u Njemačkoj trebali bi samo djelomično neutralizirati cjenovni i troškovni pritisci koji proizlaze iz kontinuiranih poremećaja i manjkova na strani ponude, na primjer poremećenih globalnih lanaca vrijednosti, mjera socijalnog distanciranja i smanjenja ponude. U srednjoročnom razdoblju očekuje se postupan rast inflacije mjerene HIPC‑om bez energije i hrane jer bi pritisci na povećanje cijena koji proizlaze iz rasta potražnje u okolnostima daljnjega gospodarskog oporavka trebali jačati unatoč utjecaju aprecijacije eura na smanjenje inflacije. Kada je riječ o čimbenicima na strani ponude, premda se smanjuju pritisci na rast koji proizlaze iz nepovoljnih učinaka kretanja na strani ponude povezanih s pandemijom, izlazak poduzeća s tržišta mogao bi prouzročiti rast profitnih marži na nekim tržištima po stopama većim od stopa njihova cikličkog povećanja. Porastu temeljne inflacije pridonijet će i neizravni učinci pretpostavljenog oporavka cijena nafte. Naposljetku, pozitivni bazni učinci zbog ukidanja smanjenja stope PDV‑a u Njemačkoj upućuju na utjecaj na povećanje godišnjih stopa temeljne inflacije u trećem i četvrtom tromjesečju 2021.

Grafikon 2.

HIPC europodručja

(stope promjene u odnosu na prethodnu godinu)

Napomena: Početak projekcijskog razdoblja označen je okomitom crtom. U grafikonu nisu prikazani rasponi projekcija zbog toga što uobičajeni izračun raspona (zasnovan na pogreškama iz prošlih projekcija) u sadašnjim okolnostima ne bi bio pouzdan pokazatelj dosad nezabilježene neizvjesnosti povezane s ovim projekcijama. Umjesto toga, radi bolje ilustracije trenutačne neizvjesnosti u Okviru 3. predstavljeni su alternativni scenariji utemeljeni na različitim pretpostavkama o budućem tijeku pandemije COVID‑19 i povezanih mjera za sprječavanje njezina širenja.

Predviđa se da će rast naknade po zaposlenom u kratkoročnom razdoblju postati negativan, ali da će se u 2021. oporaviti usporedno s gospodarskom aktivnošću i u 2022. rasti po stopama od oko 2 %. Naknada po zaposlenom naglo se smanjila u drugom tromjesečju 2020. zbog masovnog i naglog pada broja odrađenih sati po zaposlenom tijekom blokada i tek djelomično nadoknađenog gubitka dohotka primjenom shema skraćenog radnog vremena u većini država. Međutim, kretanja naknada po zaposlenom upućuju na pretjeranu vrijednost gubitka dohotka od rada jer se državne potpore u više država ne evidentiraju kao naknada po zaposlenom nego kao transferi. Očekuje se da će se naknada po zaposlenom poslije prestanka blokada ponovno povećati, premda neće dosegnuti razinu zabilježenu prije blokada, i da će u preostalom dijelu projekcijskog razdoblja dalje postupno rasti.

Predviđa se da će rast jediničnih troškova rada snažno oscilirati tijekom projekcijskog razdoblja zbog velikih promjena rasta produktivnosti rada. Smanjenje produktivnosti rada u drugom tromjesečju 2020. jer se BDP smanjio više od zaposlenosti znatno je utjecalo na rast jediničnih troškova rada. Ponovno povećanje produktivnosti rada u sljedećem razdoblju upućuje na snažno smanjenje jediničnih troškova rada. Zanemarimo li volatilnost povezanu s krizom, jedinični troškovi rada nakon toga uglavnom se ne bi trebali znatnije mijenjati.

Očekuje se da će profitne marže u velikoj mjeri ublažiti utjecaj snažnih promjena jediničnih troškova rada tijekom projekcijskog razdoblja. Zbog toga se nakon pada u drugom tromjesečju predviđa njihov znatni ponovni oporavak. Očekuje se da će jedinična dobit nakon malog smanjenja u drugoj polovici 2021. premašiti razinu zabilježenu prije krize pred kraj projekcijskog razdoblja, kada gotovo da neće biti pritisaka na rast jediničnih troškova rada.

Uvozne cijene trebale bi se znatno smanjiti u 2020. i donekle se ponovno povećati u 2021. i 2022. Na takva kretanja znatno utječu kretanja cijena nafte: prošla smanjenja i nagib krivulje terminskih cijena nafte upućuju na visoku negativnu stopu rasta u 2020., ali pozitivne godišnje stope od drugog tromjesečja 2021. i u 2022. Pozitivnoj stopi inflacije uvoznih cijena od 2021. pridonose i pritisci na rast cijena koji proizlaze iz cijena sirovina osim nafte i, općenitije, uzlaznog trenda temeljnih globalnih cjenovnih kretanja. Nasuprot tomu, nedavna aprecijacija eura stvara pritisak na smanjenje uvoznog deflatora tijekom cijelog projekcijskog razdoblja.

U odnosu na projekcije stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. projekcija inflacije mjerene HIPC‑om nepromijenjena je za 2020., za 2021. je revidirana naviše i za 2022. je nepromijenjena. Inflacija cijena energije mjerena HIPC‑om za 2020. i 2021. revidirana je naviše s obzirom na nedavni oporavak cijena nafte, izraženih i u eurima, ali je za 2022. revidirana naniže s obzirom na ravniju krivulju terminskih cijena nafte u odnosu na prethodne projekcije stručnjaka Eurosustava. Nasuprot tomu, inflacija cijena hrane mjerena HIPC‑om za 2020. revidirana je naniže zbog smanjenja cijena hrane, koje je u drugoj polovici godine brže nego što se očekivalo nakon naglog povećanja povezanog s krizom koju je prouzročila pandemija COVID‑19, a za 2021. i 2022. revidirana je tek neznatno naniže. Inflacija mjerena HIPC‑om bez energije i hrane za 2020. uglavnom je nerevidirana jer je utjecaj privremenog smanjenja stope PDV‑a u Njemačkoj u drugoj polovici godine u velikoj mjeri neutraliziran nedavnim snažnijim ostvarenjima. No, za razdoblje nakon toga revidirana je naviše jer će utjecaj aprecijacije efektivnog tečaja eura na smanjenje inflacije više nego neutralizirati kombinacija pozitivnog utjecaja ukidanja smanjenja stope PDV‑a u Njemačkoj u 2021., neizravnih učinaka viših cijena nafte te predviđanja o snažnijoj aktivnosti i manjoj nezaposlenosti. Potonje je pak djelomično rezultat mjera monetarne politike ESB‑a objavljenih u lipnju 2020. i dodatnog fiskalnog poticaja.

4 Fiskalni izgledi

Fiskalna potpora ublažavanju makroekonomskog utjecaja krize povezane s bolešću COVID‑19 i dalje je znatna u 2020., a u osnovnom se scenariju u odnosu na projekcije stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. uzima u obzir i dodatni poticaj. Procjenjuje se da će fiskalna politika[3] u 2020. biti iznimno ekspanzivna. Tomu će uglavnom pridonijeti izvanredne fiskalne mjere poduzete u svim državama europodručja kao odgovor na pandemiju. Za europodručje u cjelini te će mjere iznositi oko 4,5 % BDP‑a, od čega se najveći dio odnosi na dodatnu potrošnju u obliku transfera i subvencija poduzećima i kućanstvima, među ostalim shemama skraćenog radnog vremena. U odnosu na projekcije stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. u osnovnom scenariju za 2020. predviđene su dodatne mjere povezane s bolešću COVID‑19 u visini oko 1 % BDP‑a, uglavnom za transfere i subvencije.

Trenutačno se predviđa da će se fiskalna potpora u 2021. u velikoj mjeri smanjiti, ali manje nego što je predviđeno u projekcijama stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. jer je provedba nekih mjera produljena i doneseni su paketi novih mjera za 2021. Na temelju onoga što su vlade odobrile ili je bilo predviđeno zakonom na krajnji datum za fiskalne pretpostavke većina je mjera povezanih s pandemijom privremena te one na kraju 2020. istječu. Stoga se očekuje znatno pooštravanje fiskalne politike u 2021. Međutim, u osnovnom scenariju za 2021. predviđeno je više poticaja nego što je bilo u projekcijama stručnjaka iz lipnja 2020., ali dio bi bio privremene naravi.

Predviđa se da će se proračunski manjak i omjer duga i BDP‑a u europodručju u 2020. znatno povećati, a da će se u 2021. i 2022. malo smanjiti. Povećanje proračunskog manjka u 2020. proizlazi iz izvanrednih fiskalnih mjera i negativne cikličke komponente, koja je posljedica pogoršanja makroekonomskih uvjeta. Poboljšanje u 2021. uglavnom se odnosi na djelomični prestanak provedbe izvanrednih fiskalnih mjera te na manje nepovoljno djelovanje cikličke komponente. Povećanje omjera duga na više od 100 % BDP‑a u 2020. posljedica je razlike između kamatnih stopa i stopa rasta koja potiče zaduživanje (učinak inercije) i velikog primarnog manjka. Tijekom 2021. i 2022. utjecaj održavanja primarnih manjkova na rast zaduživanja više će nego neutralizirati povoljan učinak inercije, zbog kojeg će se omjer duga i BDP‑a u europodručju malo smanjiti. U odnosu na projekcije stručnjaka Eurosustava iz lipnja 2020. fiskalne projekcije za europodručje upućuju na veće proračunske manjkove tijekom 2020. i 2021. uglavnom zbog popuštanja ciklički prilagođenog salda. To je djelomično nadomješteno poboljšanjem cikličke komponente i malo manjim plaćanjem kamata zbog povoljnijih financijskih pretpostavki. Omjer duga i BDP‑a revidiran je naniže uglavnom zbog povoljnije razlike između kamatnih stopa i stopa rasta.

Okvir 4.
Analiza osjetljivosti

Projekcije se uvelike oslanjaju na tehničke pretpostavke povezane s kretanjem određenih ključnih varijabli. Budući da neke od tih varijabli mogu imati velik utjecaj na projekcije za europodručje, ispitivanje osjetljivosti projekcija na alternativna kretanja temeljnih pretpostavki može pomoći u analizi rizika za projekcije.

Ova analiza osjetljivosti ima za cilj procijeniti implikacije alternativnog kretanja cijena nafte. Prema tehničkim pretpostavkama o kretanju cijena nafte iz osnovnih projekcija, koje se temelje na tržištima naftnih ročnica, cijene nafte trebale bi se povećavati, pri čemu će cijena sirove nafte Brent do 2022. dosegnuti približno 50 USD po barelu. Analiziraju se dva alternativna kretanja cijena nafte. Prvo se kretanje temelji na 25. percentilu distribucije vjerojatnosti cijene nafte izvedene iz gustoća koje su implicirane u opcijama na dan 18. kolovoza 2020., što je krajnji datum za tehničke pretpostavke. Ono podrazumijeva postupno smanjenje cijene nafte na 37,1 USD po barelu u 2022., što je za 24,5 % manje od pretpostavke iz osnovne projekcije za tu godinu. Izračunom prosjeka rezultata više makroekonomskih modela stručnjaka ESB‑a/Eurosustava takvo bi kretanje blago pozitivno utjecalo na rast realnog BDP‑a, za oko 0,1 postotni bod u 2021. i 2022., dok bi inflacija mjerena HIPC‑om bila niža za 0,1 postotni bod u 2020., za 0,5 postotnih bodova u 2021. i za 0,4 postotna boda u 2022. Drugo se kretanje temelji na 75. percentilu iste distribucije vjerojatnosti i podrazumijeva povećanje cijene nafte na 58 USD po barelu u 2022., što je za 17,9 % više od pretpostavke iz osnovne projekcije za tu godinu. Takvo kretanje značilo bi da će inflacija mjerena HIPC‑om biti viša za 0,1 postotni bod u 2020., za 0,5 postotnih bodova u 2021. i za 0,2 postotna boda u 2022., dok će rast realnog BDP‑a biti neznatno niži (za 0,1 postotni bod u 2021. i 2022.).

Okvir 5.
Prognoze drugih organizacija

Postoji više prognoza za europodručje koje su sastavile međunarodne organizacije i organizacije privatnog sektora. Međutim, te prognoze ne mogu se, strogo uzevši, uspoređivati jedna s drugom ni s makroekonomskim projekcijama stručnjaka ESB‑a jer se ne završavaju u isto vrijeme i zasnivaju se na različitim pretpostavkama o vjerojatnom širenju bolesti COVID‑19. Osim toga, u tim se projekcijama rabe različite, dijelom neodređene, metode kako bi se stvorile pretpostavke o fiskalnim, financijskim i vanjskim varijablama, uključujući cijene nafte i drugih sirovina. Naposljetku, različite prognoze razlikuju se i po metodi kalendarske prilagodbe (vidi tablicu).

Projekcije stručnjaka ESB‑a koje se odnose na rast realnog BDP‑a i inflaciju mjerenu HIPC‑om uglavnom su unutar raspona nedavno objavljenih projekcija drugih institucija i organizacija privatnog sektora. Trenutačna projekcija rasta realnog BDP‑a za 2020. viša je od one iz većine drugih prognoza, a za 2021. je niža. Projekcija inflacije mjerene HIPC‑om tijekom cijelog projekcijskog razdoblja vrlo je blizu onima iz drugih prognoza, uz iznimku scenarija OECD‑a za 2021.

Usporedba nedavno objavljenih prognoza rasta realnog BDP‑a i inflacije mjerene HIPC‑om za europodručje

(godišnje stope promjene)

Izvori: MJEconomics for the Euro Zone Barometer, 17. kolovoza 2020., podatci za 2022. uzeti su iz ankete iz srpnja 2020.; prognoze organizacije Consensus Economics, 14. kolovoza 2020., podatci za 2022. uzeti su iz ankete iz srpnja 2020.; ljetne (privremene) gospodarske prognoze Europske komisije iz 2020.; istraživanje ESB‑a Survey of Professional Forecasters, treće tromjesečje 2020., provedeno u razdoblju od 30. lipnja do 6. srpnja 2020.; OECD Economic Outlook 107, lipanj 2020. i IMF World Economic Outlook, 24. lipnja 2020. Scenarij OECD-a s dvama valovima pandemije odnosi se na scenarij u kojem u četvrtom tromjesečju izbija drugi, slabiji val zaraze virusom, dok se prema scenariju s jednim valom mjerama za sprječavanje širenja zaraze ona uspješno suzbija. U tablicu su uključena oba scenarija jer OECD stavlja jednako težište na oba i ne utvrđuje jedinstveni osnovni scenarij.
1 Makroekonomske projekcije stručnjaka ESB‑a sadržavaju godišnje stope rasta koje su kalendarski prilagođene, dok Europska komisija i MMF pišu o godišnjim stopama rasta koje nisu kalendarski prilagođene. U drugim prognozama nije izričito navedeno jesu li podatci u njima kalendarski prilagođeni. U tablici nisu prikazani rasponi projekcija stručnjaka ESB‑a zbog toga što uobičajeni izračun raspona (zasnovan na pogreškama iz prošlih projekcija) u sadašnjim okolnostima ne bi bio pouzdan pokazatelj dosad nezabilježene neizvjesnosti povezane s ovim projekcijama. Umjesto toga, radi bolje ilustracije trenutačne neizvjesnosti u Okviru 3. predstavljeni su alternativni scenariji utemeljeni na različitim pretpostavkama o budućem tijeku pandemije COVID‑19 i povezanim mjerama za sprječavanje njezina širenja.

© Europska središnja banka 2020.

Poštanska adresa 60640 Frankfurt na Majni, Njemačka
Telefon +49 69 1344 0

Mrežne stranice www.ecb.europa.eu

Sva prava pridržana. Dopušta se reprodukcija u obrazovne i nekomercijalne svrhe uz navođenje izvora.

Objašnjenje terminologije i pokrata možete pronaći u Pojmovniku ESB‑a (samo na engleskom jeziku).

HTML ISSN ,

  1. Krajnji datum za tehničke pretpostavke, na primjer one povezane s cijenama nafte i tečajevima, bio je 18. kolovoza 2020. (vidi Okvir 1.). Makroekonomske projekcije za europodručje dovršene su 27. kolovoza 2020. Ove makroekonomske projekcije obuhvaćaju razdoblje od 2020. do 2022. Projekcije za tako dugo razdoblje vrlo su neizvjesne, što treba imati na umu pri njihovu tumačenju. Vidi članak An assessment of Eurosystem staff macroeconomic projections u Mjesečnom biltenu ESB‑a iz svibnja 2013. Na stranici http://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html možete lako pronaći podatke na kojima se temelje odabrane tablice i grafikoni.
  2. Pretpostavka o nominalnim prinosima na desetogodišnje državne obveznice u europodručju temelji se na ponderiranom prosjeku prinosa desetogodišnjih referentnih obveznica država, koji je ponderiran godišnjim podatcima o BDP‑u i dopunjen budućim kretanjem prinosa izvedenim iz nominalnog prinosa na sve desetogodišnje obveznice u europodručju, koji je ESB izračunao, pri čemu je početna razlika između dviju serija podataka održana tijekom projekcijskog razdoblja. Pretpostavlja se da će razlike između prinosa na državne obveznice pojedinačnih država i odgovarajućeg prosjeka za europodručje tijekom projekcijskog razdoblja biti nepromijenjene.
  3. Karakter fiskalne politike mjeri se promjenom ciklički prilagođenog primarnog salda bez državne potpore financijskom sektoru.
Annexes
10 September 2020