European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ
Луис де Гиндос, заместник-председател на ЕЦБ

Франкфурт на Майн, 27 октомври 2022 г.

Добър ден, със заместник-председателя Ви приветстваме на нашата пресконференция.

Днес Управителният съвет взе решение да повиши със 75 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ. С това трето поредно съществено увеличение на основните лихвени проценти отбелязваме значителен напредък в прекратяването на стимулиращата парична политика. Приехме днешното решение и очакваме да продължим да повишаваме лихвените проценти, за да гарантираме навременно връщане на инфлацията към средносрочното целево равнище от 2%. Решенията ни за бъдещата траектория на лихвените проценти ще се основават на това как се развива перспективата за инфлацията и за икономиката, като решенията ще се вземат заседание по заседание.

Инфлацията остава твърде висока и ще се задържи продължително време над целевото равнище. През септември инфлацията в еврозоната достигна 9,9%. През последните месеци рязкото поскъпване на енергоносителите и храните, затрудненията във веригите на доставка и възстановяването на търсенето след пандемията доведоха до разширяване на ценовия натиск и покачване на инфлацията. Паричната ни политика е насочена към това да намалим подкрепата за търсенето и да предотвратим риск от продължително възходящо изместване на инфлационните очаквания.

Управителният съвет реши също така да промени реда и условията по третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III). В най-тежкия етап на пандемията този инструмент изигра ключова роля за неутрализиране на низходящите рискове за ценовата стабилност. В момента, с оглед на неочакваното и извънредно покачване на инфлацията, е необходимо той да бъде рекалибриран, така че да се осигури съответствието му с цялостния процес на нормализиране на паричната политика и да се заздрави предаването на увеличението на лихвените ни проценти към условията на банките за кредитиране. Затова решихме да коригираме приложимите към TLTRO III лихвени проценти, считано от 23 ноември 2022 г., и да предложим на банките допълнителни дати за доброволно предсрочно изплащане.

И накрая, за да съгласуваме по-тясно олихвяването на минималните резерви, които кредитните институции поддържат при Евросистемата, с условията на паричния пазар, решихме да олихвяваме минималните резерви с лихвения процент на ЕЦБ по депозитното улеснение.

Приетите днес решения са представени в прессъобщение, което е публикувано на уебсайта ни. Подробности за промените в условията на TLTRO III са представени в отделно прессъобщение, което ще бъде публикувано в 15:45 ч. централноевропейско време. Друго техническо прессъобщение, в което се излагат подробности за промените в олихвяването на минималните резерви, също ще бъде публикувано в 15:45 ч. централноевропейско време.

Сега ще изложа по-подробно как виждаме развитието на икономиката и инфлацията, а след това ще обясня оценката ни на финансовите и паричните условия.

Икономическа активност

Икономическата активност в еврозоната вероятно се е забавила значително през третото тримесечие на годината. Очакваме тя да отслабне още до края на годината и в началото на следващата. Свивайки реалния доход на гражданите и повишавайки разходите на предприятията, високата инфлация продължава да потиска потреблението и производството. Сериозни смущения в доставките на природен газ влошиха допълнително ситуацията, а доверието както на потребителите, така и на бизнеса бързо се влоши. Това също действа възпиращо на икономиката. Търсенето в сферата на услугите се забавя след силни резултати през предходните тримесечия, когато се отвориха отново секторите, засегнати в най-голяма степен от ограниченията, свързани с пандемията, а основаните на проучвания показатели за новите поръчки в сектора на промишленото производство бележат спад. Освен това растежът на икономическата активност в световен мащаб е забавен в условия на продължаваща геополитическа несигурност, особено поради необоснованата война на Русия срещу Украйна и поради затегнатите условия на финансиране. Влошаващите се условия за търговия, при които цените на вноса нарастват по-бързо от тези на износа, оказват потискащо въздействие върху приходите в еврозоната.

През третото тримесечие резултатите на пазара на труда останаха добри. През август темпът на безработица се задържа на безпрецедентно ниското равнище от 6,6%. Макар че според краткосрочните показатели през третото тримесечие все още са се откривали работни места, възможно е отслабването на икономиката да доведе до малко по-висока безработица за в бъдеще.

За да бъде ограничен рискът от подхранване на инфлацията, мерките за фискална подкрепа, чиято цел е да защитят икономиката от въздействието на високите енергийни цени, трябва да бъдат временни и насочени към най-уязвимите. Създателите на политики следва да въведат стимули за понижаване на енергийното потребление и подобряване на снабдяването с енергоносители. Същевременно правителствата следва да прилагат фискални политики, които показват решимостта им постепенно да понижат високите съотношения на публичния дълг. Структурните политики трябва да бъдат разработени така, че да увеличат потенциала за растеж и капацитета за доставки на еврозоната и да засилят нейната устойчивост, допринасяйки по този начин за отслабване на ценовия натиск в средносрочен план. Бързото осъществяване на плановете за инвестиции и структурни реформи по програмата „ЕС от ново поколение“ ще допринесе съществено за постигането на тези цели.

Инфлация

През септември инфлацията нарасна до 9,9%, отразявайки по-нататъшно увеличение във всички компоненти. Инфлацията на енергийните цени, която възлиза на 40,7%, все така е главният обуславящ фактор на общата инфлация, при нарастващ принос на цените на природния газ и електроенергията. Инфлацията на цените на храните също се повиши още – до 11,8%, тъй като поскъпването на факторите за производство оскъпи производството на храни.

Затрудненията във веригите на доставка постепенно отзвучават, макар че забавеният им ефект все още допринася за инфлацията. Макар и отслабващо, въздействието от латентното търсене все още тласка нагоре цените в сектора на услугите. Понижаването на обменния курс на еврото допринесе за натрупването на инфлационен натиск.

Ценови натиск се наблюдава във все повече сектори, отчасти поради въздействието от проникването на високите енергийни разходи в цялата икономика. Затова измерителите на основната инфлация се задържат на повишено равнище. Един от тези показатели – инфлацията, невключваща цените на енергоносителите и храните – се повиши още до 4,8% през септември.

Силният пазар на труда вероятно ще поддържа по-високи заплати. За същото ще допринесе и известно догонване на заплатите като компенсация за високата инфлация. Постъпващите данни за заплатите и последните резултати от тяхното договаряне сочат, че е възможно ръстът на заплатите да се засилва. Повечето измерители на дългосрочните инфлационни очаквания в момента са на равнище около 2%, въпреки че нови ревизии на някои показатели над целта налагат по-нататъшно наблюдение.

Оценка на рисковете

Постъпващите данни потвърждават, че рисковете за перспективата за икономическия растеж са недвусмислено низходящи, особено в краткосрочен план. Продължителната война в Украйна все така представлява значителен риск. Възможно е доверието да се влоши още, а ограниченията от страна на предлагането да се влошат отново. Разходите за енергия и храни също може да се задържат трайно по-високи от очакваното. Отслабване на световната икономика би могло да възпрепятства допълнително растежа в еврозоната.

Рисковете за перспективата за инфлацията са предимно възходящи. Най-големият риск в краткосрочен план е по-нататъшно повишение на енергийните цени на дребно. В средносрочен план инфлацията може да се окаже по-висока от очакваното в случай на допълнително поскъпване на енергоносителите и хранителните суровини, по-изразеното му предаване към потребителските цени, трайно влошаване на производствения капацитет в икономиката на еврозоната, упорито повишаване на инфлационните очаквания над целевото равнище или по-големи от очакваното покачвания на заплатите. Обратното, спад на енергийните разходи и по-нататъшно отслабване на търсенето би понижило ценовия натиск.

Финансови и парични условия

Разходите на банките за финансиране се увеличават поради покачването на пазарните лихвени проценти. Заемите поскъпнаха и за предприятията и домакинствата. Банковото кредитиране за предприятията остава силно, тъй като те трябва да финансират високи производствени разходи и да натрупат материални запаси. Същевременно търсенето на кредити за финансиране на инвестиции продължи да отслабва. Кредитирането за домакинствата се забавя, тъй като кредитните стандарти се затягат, а търсенето на кредити намалява в условия на нарастващи лихвени проценти и ниско доверие на потребителите.

Последното ни проучване на банковото кредитиране показва затягане на кредитните стандарти при всички категории кредити през третото тримесечие на годината, тъй като банките се отнасят с повече загриженост към влошаващата се перспектива за икономиката и към рисковете, пред които са изправени клиентите им в сегашните условия. Банките предвиждат да продължат да затягат кредитните си стандарти през четвъртото тримесечие.

Заключение

В обобщение, днес повишихме трите основни лихвени процента на ЕЦБ със 75 базисни пункта и очакваме да продължим да ги повишаваме, за да осигурим навременно връщане на инфлацията към средносрочното целево равнище. С това трето поредно съществено увеличение на основните лихвени проценти отбелязваме значителен напредък в прекратяването на стимулиращата парична политика. Промените в реда и условията на целевите операции по дългосрочно рефинансиране също ще допринесат за протичащия процес на нормализиране на политиката.

Бъдещите ни решения за основните лихвени проценти все така ще зависят от данните и ще бъдат приемани заседание по заседание. Имаме готовност да коригираме всички инструменти в рамките на нашия мандат, за да осигурим връщане на инфлацията на целевото равнище в средносрочен план.

А сега сме готови да отговорим на Вашите въпроси.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите