Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • INLEDNINGSANFÖRANDE

PRESSKONFERENS

Mario Draghi, ECB:s ordförande,
Luis de Guindos, ECB:s vice ordförande,
Frankfurt am Main, 25 oktober 2018

Ärade åhörare, vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens. Vi kommer nu att redogöra för resultatet av dagens sammanträde i ECB-rådet, där kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis också var närvarande.

Baserat på våra regelbundna ekonomiska och monetära analyser beslutade vi att hålla ECB:s styrräntor oförändrade. Vi förväntar oss att de kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer åtminstone över sommaren 2019 och i vart fall så länge det är nödvändigt för att säkerställa den fortsatta inflationskonvergensen mot nivåer under, men nära, 2 procent på medellång sikt.

Vad gäller extraordinära penningpolitiska åtgärder kommer vi att fortsätta våra köp inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) i ny månatlig takt på 15 miljarder euro fram till slutet av december 2018. Under förutsättning att inkommande uppgifter bekräftar inflationsutsikterna på medellång sikt kommer vi därefter att upphöra med nettoköpen. Vi ämnar återinvestera kapitalbeloppen från värdepapper vilka förvärvats inom ramen för programmet för köp av tillgångar under en längre tid efter det att nettoköpen har upphört, och i vart fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en hög grad av ackommoderande penningpolitik.

Även om inkommande uppgifter är något svagare än förväntat överensstämmer de fortfarande på det hela taget med en bred ekonomisk expansion i euroområdets ekonomi samt gradvis stigande inflationstryck. Ekonomins underliggande styrka fortsätter att stärka vår tillförsikt om att den varaktiga konvergensen mot vårt inflationsmål fortgår även efter en gradvis nedtrappning av våra nettotillgångsköp. Samtidigt kvarstår tydliga osäkerheter i fråga om protektionism, sårbarheter på tillväxtmarknader och finansmarknadsvolatilitet. En betydande penningpolitisk stimulans behövs fortfarande för att stödja en fortsatt ökning av det inhemska pristrycket och inflationsutvecklingen på medellång sikt. Detta penningpolitiska stöd kommer alltjämt att ges genom nettotillgångsköp fram till årets slut, en omfattande stock av redan förvärvade tillgångar och tillhörande återinvesteringar samt genom våra förstärkta framtidsindikationer om ECB:s styrräntor. ECB-rådet är redo att justera alla sina instrument såsom anses lämpligt för att säkerställa att inflationen även fortsättningsvis går mot ECB-rådets inflationsmål på ett varaktigt sätt.

Låt mig nu redogöra för vår bedömning mer i detalj och jag inleder med den ekonomiska analysen. Real BNP i euroområdet ökade med 0,4 procent på kvartalsbasis både under det första och det andra kvartalet 2018. Även om inkommande uppgifter är något svagare än förväntat är de fortfarande på det hela taget i linje med vårt grundscenario om en bred ekonomisk expansion med stöd i inhemsk efterfrågan och fortsatta förbättringar på arbetsmarknaden. Under senare tid har viss sektorspecifik utveckling fått effekter för tillväxtprofilen på kort sikt. Våra penningpolitiska åtgärder fortsätter att ge stöd åt den inhemska efterfrågan. Den privata konsumtionen gagnas av fortsatt ökad sysselsättning och stigande löner. Samtidigt främjas företagsinvestering av stadig inhemsk efterfrågan, gynnsamma finansieringsvillkor och företagens lönsamhet. Tillväxten i bostadsinvesteringarna är fortsatt robust. Vidare förväntas en fortsatt expansion i den globala ekonomin, vilket ger stöd åt euroområdets export, fast i långsammare takt.

Riskerna i samband med euroområdets tillväxtutsikter kan alltjämt bedömmas vara i stort sett balanserade. Samtidigt kvarstår tydliga risker för protektionism, sårbarheter på tillväxtmarknader och finansmarknadsvolatilitet.

Den årliga HIKP-inflationen i euroområdet ökade till 2,1 procent i september 2018 från 2,0 procent i augusti, främst som återspegling av den högre prisökningstakten för energi och livsmedel. Baserat på aktuella terminspriser på olja torde den totala inflationen på årsbasis under de kommande månaderna röra sig runt sin nuvarande nivå. Även om måtten på den underliggande inflationen överlag fortsätter att vara dämpade, har de stigit från tidigare låga nivåer. Inhemskt kostnadstryck stärks och breddas mot en bakgrund av höga nivåer av kapacitetsutnyttjande och stramare arbetsmarknader. Mot slutet av året väntas den underliggande inflationen ta fart och på medellång sikt stiga ytterligare med stöd av våra penningpolitiska åtgärder, den rådande ekonomiska expansionen och stigande löneökningstakt.

Avseende den monetära analysen låg tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet M3 på 3,5 procent i september 2018, jämfört med 3,4 procent i augusti. Bortsett från viss volatilitet i månatliga flöden får M3-tillväxten alltmer stöd av nya bankkrediter. Det smala penningmängdsmåttet M1 förblev den främsta bidragande orsaken till tillväxten i det breda penningmängdsmåttet.

Tillväxten i utlåning till den privata sektorn stärktes ytterligare och följer den uppåttrend som observerats sedan början av 2014. Den årliga ökningstakten i utlåningen till icke-finansiella företag steg till 4,3 procent i september 2018, jämfört med 4,1 procent i augusti, medan den årliga ökningstakten i utlåningen till hushåll låg på 3,1 procent, oförändrat från månaden innan. Enkätundersökningen om bankutlåning i euroområdet för tredje kvartalet 2018 indikerar att utlåningstillväxten fortsätter att stärkas av ökad efterfrågan på lån i alla lånekategorier och av gynnsamma villkor för utlåning till företag och för bostadsköp.

Genomslaget av de penningpolitiska åtgärder som vidtagits sedan juni 2014 fortsätter att på ett betydande sätt stödja lånevillkoren för företag och hushåll, tillgången till finansiering, främst för små och medelstora företag, och kreditflödena i hela euroområdet.

Sammanfattningsvis gav en avstämning av resultatet av den ekonomiska analysen mot signalerna från den monetära analysen en bekräftelse på att det alltjämt behövs en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik för att säkerställa en fortsatt konvergens mot inflationsnivåer som är under, men nära, 2 procent på medellång sikt.

För att fullt ut skörda frukterna av våra penningpolitiska åtgärder krävs dock att beslutsamma insatser inom andra politikområden bidrar betydligt mer till tillväxtpotentialen på lång sikt och att de minskar sårbarheten. Strukturreformer i medlemsländer i euroområdet måste genomföras avsevärt snabbare för att öka motståndskraften, minska den strukturella arbetslösheten och stärka produktivitet och tillväxtpotential. När det gäller finanspolitiken kommer den breda expansionen att kräva återuppbyggnad av finanspolitiska buffertar. För att trygga sunda offentliga finanser är det särskilt viktigt att länder med hög statsskuld följer stabilitets- och tillväxtpakten. Likaledes är det alltjämt avgörande att klart och konsekvent genomföra EU:s finanspolitiska ramverk, över tiden och i alla länder, i syfte att stärka motståndskraften i ekonomin i euroområdet. En förbättring av den ekonomiska och monetära unionens funktion förblir en prioritet. ECB-rådet uppmanar till fokuserade och avgörande åtgärder för att fullborda bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Vi är nu beredda att svara på era frågor.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media