Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Mario Draghi, prezident ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 25. októbra 2018

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte nám oboznámiť vás s výsledkom dnešného zasadania Rady guvernérov, na ktorom sa zúčastnil aj podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme sa rozhodli ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. I naďalej očakávame, že na súčasnej úrovni zostanú minimálne do leta 2019, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zabezpečenie pokračovania trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2,0 % v strednodobom horizonte.

Pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, v čistom nákupe aktív v rámci programu nákupu aktív budeme pokračovať novým tempom 15 mld. € za mesiac až do konca decembra 2018, pričom predpokladáme, že následne čistý nákup v závislosti od nových údajov potvrdzujúcich náš strednodobý výhľad vývoja inflácie ukončíme. Istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív plánujeme reinvestovať aj po skončení čistého nákupu aktív, a to počas dlhšieho obdobia, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Aktuálne informácie sú síce oproti očakávaniam o niečo slabšie, no celkovo aj naďalej potvrdzujú pokračujúcu plošnú expanziu hospodárstva eurozóny a postupný rast inflačných tlakov. Výkonnosť hospodárstva eurozóny naďalej potvrdzuje naše presvedčenie, že trvalá konvergencia inflácie smerom k nášmu cieľu bude pokračovať, a to aj po postupnom ukončení nášho čistého nákupu aktív. Zároveň naďalej vládne značná neistota spojená s protekcionizmom, zraniteľnosťou rozvíjajúcich sa trhových ekonomík a volatilitou finančných trhov. Ďalšie zintenzívnenie domácich cenových tlakov a želaný vývoj celkovej inflácie v strednodobom horizonte si i naďalej vyžadujú značnú menovopolitickú stimuláciu. Táto podpora sa bude i naďalej poskytovať formou čistého nákupu aktív až do konca roka, prostredníctvom rozsiahleho objemu nadobudnutých aktív a súvisiacich reinvestícií, ako aj prostredníctvom našej rozšírenej signalizácie budúceho nastavenia kľúčových úrokových sadzieb ECB. Rada guvernérov je v každom prípade pripravená vhodným spôsobom upraviť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila pokračovanie trvalého vývoja inflácie smerom k svojmu inflačnému cieľu.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP eurozóny v prvom i druhom štvrťroku 2018 medzištvrťročne stúpol o 0,4 %. Aktuálne informácie sú síce oproti očakávaniam o niečo slabšie, no celkovo naďalej zodpovedajú nášmu základnému scenáru pokračujúcej plošnej hospodárskej expanzie, ku ktorej prispieva domáci dopyt a pokračujúce zlepšovanie podmienok na trhu práce. Na profil hospodárskeho rastu v krátkodobom horizonte momentálne vplýva aktuálny vývoj v určitých sektoroch. Naše opatrenia menovej politiky naďalej podporujú domáci dopyt. Súkromná spotreba ťaží z pokračujúceho rastu zamestnanosti i zo mzdového rastu. Podnikové investície zasa profitujú zo stabilného domáceho dopytu, priaznivých podmienok financovania a ziskovosti podnikov. Investície do nehnuteľností na bývanie zostávajú výrazné. Zároveň sa očakáva, že expanzia svetovej hospodárskej aktivity bude naďalej stimulovať vývoz z eurozóny, hoci pomalším tempom.

Riziká spojené s výhľadom hospodárskeho rastu v eurozóne možno i naďalej označiť za celkovo vyvážené. Zároveň však pretrvávajú značné riziká spojené s protekcionizmom, zraniteľnosťou rozvíjajúcich sa trhových ekonomík a volatilitou finančných trhov.

Ročná miera inflácie HICP v eurozóne sa v septembri 2018 zvýšila z augustových 2,0 % na 2,1 %, a to najmä v dôsledku vyššej inflácie cien energií a potravín. Na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že ročné miery celkovej inflácie sa budú v nadchádzajúcich mesiacoch pohybovať okolo súčasnej úrovne. Hoci ukazovatele základnej inflácie vo všeobecnosti zostávajú tlmené, v porovnaní s predchádzajúcimi nízkymi hodnotami rastú. Vzhľadom na vysokú mieru využitia kapacít a prehlbovanie nedostatku pracovných síl dochádza k stupňovaniu a rozširovaniu domácich cenových tlakov. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, očakáva sa, že základná inflácia sa koncom roka zvýši a v strednodobom horizonte bude ďalej rásť za podpory našich menovopolitických opatrení, pokračujúcej hospodárskej expanzie a zrýchľovania mzdového rastu.

Čo sa týka menovej analýzy, miera rastu menového agregátu M3 v septembri 2018 vzrástla z augustových 3,4 % na 3,5 %. Odhliadnuc od určitej volatility mesačných zmien je rast agregátu M3 v čoraz väčšej miere podporovaný tvorbou bankových úverov. K rastu peňažnej zásoby naďalej najväčšou mierou prispieval menový agregát M1.

Rast úverov súkromnému sektoru sa zrýchlil a pokračoval tak v rastúcom trende zaznamenávanom od začiatku roka 2014. Ročná miera rastu úverov nefinančným spoločnostiam sa v septembri 2018 zvýšila z augustových 4,1 % na 4,3 %, zatiaľ čo ročná miera rastu úverov domácnostiam dosiahla rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci 3,1 %. Prieskum bankových úverov v eurozóne za tretí štvrťrok 2018 naznačuje, že k úverovému rastu naďalej prispieva rastúci dopyt vo všetkých úverových kategóriách a priaznivé úverové podmienky podnikových úverov i úverov na kúpu nehnuteľností na bývanie.

Účinok opatrení menovej politiky prijatých od júna 2014 naďalej výraznou mierou prispieva k zlepšovaniu úverových podmienok pre podniky a domácnosti, k prístupu k úverovým zdrojom (predovšetkým pre malé a stredné podniky) a k stimulácii úverových tokov v rámci celej eurozóny.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo, že zabezpečenie pokračovania trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte si i naďalej vyžaduje výraznú mieru menovej akomodácie.

Pozitívny účinok našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu rozhodnejších krokov v ďalších politických oblastiach, zameraných na zvýšenie dlhodobejšieho rastového potenciálu a obmedzenie zdrojov rizík. V záujme zvýšenia odolnosti, zníženia štrukturálnej nezamestnanosti a zvýšenia produktivity a rastového potenciálu eurozóny je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem v krajinách eurozóny. Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, plošná hospodárska expanzia je dôvodom na doplnenie fiškálnych rezerv. Platí to predovšetkým pre krajiny s vysokou mierou zadlženosti verejnej správy, pre ktoré je dodržiavanie Paktu stability a rastu nevyhnutnou podmienkou zachovania zdravého rozpočtového hospodárenia. Transparentné a konzistentné uplatňovanie rámca EÚ pre rozpočtové a hospodárske riadenie, tak z hľadiska časovej kontinuity ako i jednotlivých krajín, má pre zvýšenie odolnosti hospodárstva eurozóny naďalej zásadný význam. Zlepšovanie fungovania hospodárskej a menovej únie zostáva prioritou. Rada guvernérov vyzýva na prijatie konkrétnych a rozhodných krokov na dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá